ارائۀ روشی نو برای پهنه ‏بندی روند درجۀ روز سرمایش ماهانۀ کشور

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش ارائة روشی نو برای واکاوی مکانی‏- زمانی تغییرات نیاز سرمایش کشور در دهه‏های آینده است. برای اجرای این پژوهش از داده‏های گردش کلی جو EH5OM استفاده شد. این داده‏ها تحت سناریوی A1B  کمیتة بین‏المللی تغییر اقلیم‏ است و با تفکیک 75/1 درجة طولی ‏و عرضی اجرا شده‏ است. با مدل ریزمقیاس نمایی، داده‏های میانگین دمای روزانه طی دورة آماری (2015 ـ 2050) به تفکیک عبارت است از:  27/0×27/0 درجة طول و عرض جغرافیایی، که حدوداً نقاطی با ابعاد 30×30 می‏باشند. سرانجام، آستانة دمایی پهنه‏ها مشخص و به یاخته‏ها تعمیم داده شد و درجة روز سرمایش ماهانة کشور در ماتریسی به ابعاد 2138×12 در نرم‏افزار MATLAB استخراج شد. روند و شیب روند درجة روز سرمایش ماهانه نیز طی دورة مورد مطالعه از طریق آزمون من‏- ‏کندال و روش حداقل مربعات محاسبه شد. نتایج نشان داد بیشترین گسترة مکانی مناطق دارای روند مثبت نیاز سرمایش در ماه‏های فصل بهار، به‏ویژه در ماه می، است. این سناریو نوید می‏دهد که در آینده در ایران  فصل بهار گرم‏تر خواهد شد. بیشترین میزان گرمایش در این فصل مختص جلگه‌‏ها و سواحل جنوبی با شیب روند 2 ـ 4 درجة روز در دهه است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائۀ مدلی برای ناحیه بندی پهنه های شهری به کمک الگوریتم ناحیه بندی خودکار (azp)

دو مسئلۀ اساسی در منطقه بندی شهرها مطرح است. به­دلیل پیچیدگی های محیط های شهری، روش های مرسوم راهگشای این مسائل نیستند؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، با استفاده از الگوریتم azp به ارائۀ راهکاری برای این مسائل و پیاده سازی آن در یک منطقة شهری (زنجان) پرداخته می­شود. روش های خوشه بندی فضایی (مانند azp) در سال های طولانی توسعه یافته اند و با ترکیب و معاوضة واحدهای پایۀ فضایی (مانند محله­های شهری، همسای...

متن کامل

پهنه بندی درجه – روزهای نیاز به گرمایش و سرمایش منطقه آذربایجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

یکی از مباحث مهم در مطالعات اقلیمی به ویژه ساختمان و محیط مسکونی، معمارهای همساز با اقلیم و برنامه ریزی های مصرف انرژی، مسئله گرم کردن آن ها در فصل سرد و سرد کردن در دوره های گرم سال برای رسیدن به حدود آسایش گرمایی انسان است، مقدار نیاز در یک دوره معین N روزه به درجه – روزهای سرمایش و گرمایش که به CDD و HDD موسوم اند و برای محاسبه آن ها روابط کلی به این گونه ( T-?2)? = CDD و (?1- T) ? = HDD، ک...

متن کامل

پهنه بندی مکانی- زمانی نیاز گرمایش و سرمایش فصلی و سالانه ایران

قرارگیری در عرض های جغرافیایی متفاوت و تنوع ناهمواری ها از یک سو و ورود سیستم های سینوپتیکی متفاوت در طول سال از سوی دیگر یکی از عوامل عمده اثرگذار بر اقلیم ایران زمین است. یکی از فراسنج های اصلی تعیین کننده اقلیم هر ناحیه دما، به ویژه درجه روز می باشد. درجه روز عبارت است از تفاوت دمای آستانه نسبت به میانگین دمای روزانه،که آستانه های دمایی نیز برحسب اهداف تحقیق مورد نظر انتخاب می شوند. در این پ...

متن کامل

سخن سردبیر/ روز از نو

روز از نو • حکایت مجله، حکایت انسان است؛ پای در زمین دارد و سر در آسمان. اگر نبود وابستگی پرواز روح به دغدغه‌‌های زندگی مادی، روح آدمی هرگز در زمین طاقت نمی‌‌آورد. گویی وصال "حقیقت" در گرو "اختیار" زندگی مادی است. • در سفر به مونیخ با انجمن سفرهای پژوهشی منظر، از نمایشگاه BMW بازدید‌کردیم. مقایسه نخستین نمونه اتومبیل BMW با آخرین آنها، بسیار تأمل‌‌انگیز بود. ترمز نسخه ابتدایی، صفحه‌ای لاستیک...

متن کامل

روشی نوین برای پهنه بندی خطر سیلخیزی در بستر GIS (مطالعه موردی: حوضه های آبریز استان مازندران)

در حال حاضر روش‌های مختلفی برای اولویت‌بندی و تعیین پتانسیل سیل‌خیزی حوضه‌های آبریز وجود دارد که استفاده از دیدگاه توزیعی مبتنی بر GIS از اقبال بیشتری در بین محققین برخوردار می‌باشد. به همین منظور، در پژوهش حاضر از یک روش توزیعی نوین برای محاسبه وزن لایه‌های موثر در تعیین وضعیت سیل‌خیزی حوضه (که در آن اندرکنش بین فاکتورهای مورد استفاده نیز در نظر گرفته می-شود)، استفاده شده است. پس از محاسبه ضرا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 48  شماره 3

صفحات  351- 365

تاریخ انتشار 2016-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021