ارائۀ رویکردی برای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از روش یافتن توابع مطلوبیت اضافی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله از روش یافتن توابع مطلوبیت اضافی (یوتا استار) که زیرمجموعۀ روش های آنالیز تصمیم گیری چند معیاره و سیستم­های پشتیبان تصمیم گیری چند معیاره است، جهت ارائۀ مدلی به منظور بررسی و تحلیل تصمیم گیری صورت پذیرفته توسط مدیریت در مورد موضوعی همچون انتخاب پیمانکاران، در راستای برون سپاری امور خدماتی سازمان استفاده شده است. شایان ذکر است که شاخص های ارزیابی و وزن آن ها با توجه به اهداف برون سپاری و توسط کارشناسان سازمان تعیین شده و همچنین برای تحلیل نهایی تصمیم گیری مدیریتی از ماتریس تصمیم گیری چند معیاره حاصل نظرات این کارشناسان بهره برده شده است. در پایان تحلیلی مقایسه ای بین تصمیم گیری مدیریتی و کارشناسی دربارۀ نحوۀ ارزیابی و انتخاب نهایی پیمانکاران و همچنین وزن شاخص های ارزیابی در دیدگاه مدیریت با استفاده از ویژگی های خاص روش یوتا استار ارائه شده است. لازم به ذکر است که از جمله ویژگی­ها و نوآوری این گونه تکنیک­ها، رتبه بندی گزینه­ها با استفاده از اولویت­بندی­های قبلی بوده که نه تنها به وزن معیارها نیازی نداشته بلکه خود، ضمن آنالیز رتبه بندی پایه، وزن معیارها را محاسبه می­نماید و با استفاده از تابع ارزش به دست آمده الگویی ارائه می شود که سازمان ها قادر به ارزیابی و رتبه بندی های مشابه خواهند بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراج آنومالی شماره سه گل گهر با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

یکی از مهمترین مراحل در عملیات معدنکاری، انتخاب روش استخراج مناسب برای منبع معدنی است. فرایند انتخاب روش معدنکاری برای استخراج منابع معدنی، Mining Method Selection (MMS) نامیده می شود. بعد از انجام فرایند MMS و انتخاب روش معدنکاری معمولاً جایگزینی آن با روش دیگر امکان پذیر نیست، زیرا این کار ممکن است آنقدر هزینه بر باشد که کل پروژه را از لحاظ اقتصادی غیرممکن سازد. بنابراین MMS یک فرایند تقریباً ب...

متن کامل

مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره

این مقاله به ارائه‌ی مدلی برای برون سپاری خدمات وارانتی محصولات تولیدی پرداخته است. در بخش اول مدل پیشنهادی، که از دو مرحله تشکیل شده؛ هنگامی که محصول معیوبی برای تعمیر ارجاع می¬ شود، ابتدا با استفاده از روش پرومتی شروع به رتبه¬بندی پیمانکاران طرف قرارداد می شود و در بخش بعدی با استفاده از برنامه¬ریزی خطی چندهدفه نسبت به تخصیص و ارسال محصول معیوب برای انجام خدمات مورد نیاز اقدام می¬شود. هدف اصل...

متن کامل

مقایسه گزینه های مختلف مدیریتی جهت حفاظت از گوزن زرد ایرانی با استفاده از روش تحلیل تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری برای شناسایی و انتخاب بهترین گزینه مدیریتی برای حفاظت از گونه ها با توجه به مسایل بوم شناختی، اجتمـاعی و اقتصـادی،امری چالش برانگیز است. زیرا، افراد متعددی با نظرهای مختلف در فرایند تصمیم گیری حضور دارند که منجر بـه صـرف زمـان زیـادی دررسیدن به اجماع می شود. در حالی که، زمان برای نجات یک گونه در خطر انقراض اندک است. ابزارهای پشتیبان تصمیم گیری مانند تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA)...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 6

صفحات  107- 122

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021