ارائۀ مدل ریاضی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‎ها با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و با هدف کنترل دی‎اکسیدکربن

نویسندگان

  • حامد شکوری دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • محمد رضا مهرگان استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • محمد مدرس یزدی استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
چکیده

این پژوهش با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی، مدلی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‌ها با هدف کنترل دی‌اکسیدکربن ارائه کرده است. تابع هدف مدل شامل کمینه‎سازی مجموع تنزیل‎شدۀ ارزش هزینه‌های سرمایه‎گذاری نیروگاه‌های جدید، سوخت، نگهداری و تعمیرات و هزینۀ اجتماعی دی‌اکسیدکربن طی سال‎های 1390 تا 1404 بوده و محدودیت‌های مدل شامل «محدودیت‌های تقاضا»، «توسعۀ نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده» و «غیرمنفی بودن متغیر‎ها» است. مدل پیشنهادشده در سناریوهای مختلف با رویکرد‎های اقتصادی و زیست‎محیطی، اقتصادی و کاهش هزینۀ سرمایه‎گذاری تکنولوژی‌های تجدیدپذیر حل و تحلیل شده است. شایان ذکر است که پس از انجام سناریوی اول، حساسیت مدل ریاضی توسعۀ ظرفیت نیروگاه‌ها نسبت به تعدادی از پارامترها بررسی شد. این پارامترها شامل راندمان تکنولوژی‌های تولید برق، هزینۀ اجتماعی دی‌اکسیدکربن و هزینۀ نگهداری و تعمیرات تکنولوژی‌های تولید برق بودند. در سناریوی با رویکرد اقتصادی و زیست‎محیطی، تکنولوژی‌های سیکل ترکیبی، گازی CHP،بادی کوچک و بادی بزرگ و در سناریوی با رویکرد اقتصادی، تکنولوژی‌های سیکل ترکیبی، گازی CHPو بادی بزرگ موجه شدند. همچنین در سناریوی با رویکرد کاهش هزینۀ سرمایه‎گذاری، متغیر‎های مربوط به تکنولوژی‌های تجدیدپذیر، تکنولوژی‌های سیکل ترکیبی، گازی CHP، بادی کوچک، بادی بزرگ و فتوولتائیک مقدار گرفتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ارائۀ مدل دوهدفه برای مسئلۀ تخصیص کارکنان با در نظر گرفتن آموزش چندگانه

در این پژوهش یک مدل ریاضی غیرخطی دوهدفه به‌منظور بررسی مسئلة تخصیص کارکنان برای خدمات درمان در منزل در سیستم‌های سلامت با درنظرگرفتن آموزش چندگانه ارائه شده است. تابع هدف اول در پی کمینه‌کردن هزینه‌های متعادل‌سازی حجم کاری، آموزش چندگانه و هزینه‌های مرتبط با جابه‌جایی کارکنان است، درحالی‌که تابع هدف دوم به‌دنبال بیشینه‌کردن سطح رضایت کارکنان است. چندین محدودیت شامل ظرفیت بودجه، غیبت کارکنان، سط...

متن کامل

مکان‌یابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده و خازن‌ها به‌طور همزمان در سیستم‌های توزیع با در نظر گرفتن مدل بار چندسطحی و وابسته به ولتاژ

در این مقاله، یک روش بهینه‌سازی برای مکان‌یابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده (DGs) و خازن‌ها به‌طور همزمان در سیستم‌های توزیع شعاعی ارائه شده است. اهداف این مسئله بهینه‌سازی، بهبود شاخص‌های تلفات توان اکتیو، تلفات توان راکتیو، انحراف ولتاژ، توازن ظرفیت بارگذاری خطوط و پایداری ولتاژ شبکه هستند. یک تابع هدف چندمنظوره همراه با قیود و محدودیت‌های لازم ارائه شده است. جهت مقاوم نمودن مکان D...

متن کامل

مدل ریاضی دو هدفه برای تخلیه‌ی اضطراری با در نظر گرفتن ناوگان ناهمگن وسایل

برنامه‌‌ریزی برای تخلیه افراد یکی از مسائل چالش‌برانگیز در زمان وقوع بحران است. ازآنجایی‌که وسایل امدادی جز یکی از منابع محدود در زمان بحران به‌حساب می‌‌آیند، استفاده‌‌ی مؤثر از آن‌‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، یک مدل دوهدفه مسیریابی و زمان‌‌بندی هم‌زمان وسایل امدادی جهت تخلیه افراد از مناطق آسیب‌دیده به پناهگاه‌‌ها پیشنهاد شده است. دو هدف در نظر گرفته شده در مدل شامل حداقل‌ک...

متن کامل

ارائه‌ی مدل مقدار اقتصادی تولید (E‌P‌Q)با در نظر گرفتن تورم، ارزش زمانی پول و متغیر سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید

مدل‌های کلاسیک کنترل موجودی معمولاً شرایط رقابتی دنیای واقعی و تمایل مدیران برای بهبود سیستم و همچنین پارامترهای اقتصادی تورم و ارزش زمانی پول را در نظر نمی‌گیرند. مقاله‌ی حاضر مدل مقدار اقتصادی تولید(E‌P‌Q) را با لحاظ کردن تورم و ارزش زمانی پول، در شرایطی مورد بررسی قرار داده است که امکان سرمایه‌گذاری به منظور افزایش ظرفیت تولید وجود دارد. هدف مدل، تعیین مقدار اقتصادی تولید به همراه مقدار بهین...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 4

صفحات  587- 608

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021