ارائۀ چارچوبی برای مفهوم‌سازی دفتر مدیریت دانش

نویسندگان

  • امیر مانیان استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • علیرضا حسن زاده دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • مهدی شامی زنجانی دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • نرگس فرزانه دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

طراحی ساختار مؤثر برای مدیریت دانش، از عوامل حیاتی موفقیت آن در سازمان است. لازمۀ دستیابی به منافع پایدار و مستمر از مدیریت دانش نیز، ساختاردهی به آن و هویت‎بخشی به خبرگان این حوزه در ساختار سازمان است. این مقاله به مفهوم­سازی دفتر مدیریت دانش به‎عنوان ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت مؤثر دانش پرداخته و برای این منظور، از روش تحقیق فراترکیب استفاده کرده است. از 198 منبع یافت شده، طی مراحل اجرای فراترکیب 12 مقاله منطبق بر معیارهای پذیرفته شده بود. در نتیجۀ ترکیب یافته­ها، مفهوم دفتر مدیریت دانش با 54 کد و 12 مفهوم در چهار مقولۀ هدف (راهبردی و عملیاتی)، ساختار (متمرکز، نامتمرکز و ترکیبی)، کارکرد (استراتژی­ها، فرایندها و سازوکارها) و نقش (کمیتۀ مدیریت دانش، مدیر ارشد دانش، مدیر دانش و متخصصان دانش) شکل گرفت. سازمان­ها می‎توانند از نتیجۀ این پژوهش برای ایجاد ساختار مدیریت دانش مناسب برای خود بهره‎مند شوند. طبق بررسی‎های انجام شدۀ محققان، هیچ مقاله­ای که با این جامعیت و روش به مفهوم­سازی دفتر مدیریت دانش پرداخته باشد، یافت نشد و از این لحاظ مقاله دارای نوآوری است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائۀ چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز

در دو دهة گذشته، توجه به پایداری زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در فعالیت‌ها و تحقیقات رشته‌های مدیریت افزایش یافته است. همراستا با این جریان، مدیریت منابع انسانی نیز نگاه خود را از رویکرد استراتژیک به رویکرد پایدار توسعه داده است. مدیریت منابع انسانی سبز به‌عنوان شاخه‌ای از مدیریت منابع انسانی پایدار، موضوعی نوین در رشتة مدیریت منابع انسانی است که بر هدف پایداری زیست‌محیطی تأکید دارد. از سویی چ...

متن کامل

ارایه چارچوبی برای ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی بر مبنای رویکردBSC-ANP (مطالعه موردی)

Many small and medium-sized organizations show interest in establishing an enterprise-wide project management office for better project support and organizing project management practices. Implementing an enterprise project management office in project-based organizations affects aspects of organizational performance and provides the ability to achieve goals and objectives. Therefore evaluating...

متن کامل

ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش

برای تشخیص میزان موفقیت سیستم مدیریت دانش، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد ضروری است. نظر به اهمیت موضوع در این مطالعه چگونگی ارزیابی کاریابی و اثر بخشی سیستم مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بررسی شده است. همچنین تاثیر اجرای فرایند مدیریت دانش بر عملکرد سازمان از دو جنبه مالی و غیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای بررسی تعدادی از آخرین تحقیقات مرتبط با موضو...

متن کامل

ارائۀ چارچوبی برای شناسایی ریسک‌های راهبرد در شرکت‌های هولدینگ سرمایه‌گذاری

امروزه بسیاری از شرکت‌ها به اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی پی برده‌اند. شرکت‌های هولدینگ نیز این موضوع را مدنظر قرار داده‌اند. بحث برنامه‌ریزی راهبردی در شرکت‌های مختلف متفاوت‌ است و در شرکت‌های هولدینگ نیز پیچیدگی‌های ویژه‌ای دارد. شرکت‌های هولدینگ با دو تصمیم راهبردی مهم مواجه‌اند: 1. سرمایه‌گذاری‌ها در چه حوزه‌هایی و چگونه صورت گیرد؟ 2. شرکت مادر چگونه بر حوزه‌های سرمایه‌گذاری‌شده (کسب‌وکارهای تا...

متن کامل

ارایه چارچوبی برای ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی بر مبنای رویکردbsc-anp (مطالعه موردی)

بسیاری از سازمان های پروژه محور در راستای نظام بخشی مدیریت پروژه ها، به استقرار دفتر مدیریت پروژه در سطوح راهبردی سازمان روی آورده اند. تأثیر استقرار چنین واحدی فراتر از محیط پروژه ها بوده و دیگر ابعاد عملکرد کسب و کار سازمان را نیز در بر می گیرد. به رغم ضرورت پژوهش در حوزه ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه سازمانی، تاکنون چنین پژوهشی در سطح ملی و بین المللی انجام نشده است. در این راستا، پژوهش ...

متن کامل

مدیریت دانش و ارائۀ مدلی نو

Purpose: the aim of this article is to revise the definition of the knowledge management and propose a new model.  Methodology: this study depends on library texts and reviewing the existing models. Findings: the author argues that the knowledge is taken from the reality outside and it is the world of reality that is the first founder of our perception and knowledge. We capture the knowledge ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 1

صفحات  135- 158

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022