ارایه روشی جهت محاسبه ارزش کسب شده در شرایط ریسک در محیط فازی

نویسندگان

  • روح الله عبدی کارشناسی ارشد مدیریت و مدیر برنامه ریزی شرکت پتروشیمی ایلام
  • هیرش سلطان پناه عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد سنندج
  • هیوا فاروقی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
چکیده

تخمین هزینه و زمان واقعی اجرای پروژه یکی از دغدغه های مدیران پروژه است. مدیریت ارزشکسب شده تکنیکی برای پاسخگویی به این دو سوال مهم است که هزینه پایانی انجام پروژه چقدراست؟ تکمیل پروژه چه مدت زمانی بطول می انجامد؟ در روابط موجود در سیستم ارزش کسبشده، عملکرد پروژه فقط بر اساس داده ها و اطلاعات قبلی قابل پیش بینی است و شرایط و موقعیتآینده در آن دیده نشده است. روشهای فراوانی برای رفع این محدودیت ارایه شده است ولیهیچکدام از این روشها شرایط آینده و عدم قطعیت ها را بطور کامل در نظر نگرفته اند در این مقالهیک روش جدید با استفاده از بیان زمان، هزینه و پیشرفت پروژه در قالب اعداد فازی برای تعیینشاخص های ارزش کسب شده ارائه شده است. برای تخمین دقیقتر و صحیح تر در پیش بینی نتایجپروژه عامل ریسک نیز در محیط فازی اضافه شده است. در این مقاله ابتدا برخی روشهای موجودبصورت مختصر بیان می شود و سپس متدولوژی فازی و فاکتور ریسک مورد بررسی قرار می گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ارایه ریسک گراف بهبودیافته فازی جهت تعیین بهینه سطح یکپارچگی ایمنی در مراکز صنعتی

Introduction: Due to the presence of extreme hazard sources and high intrinsic risk in refineries and process industry sectors, different layers of protection are being used to reduce the risk and avoid the hazardous events. Determining Safety Integrity Levels (SILs) in Safety Instrumented Systems (SISs) helps to ensure the safety of the whole process. Risk Graph is one of the most popular and ...

متن کامل

ارایه ریسک گراف بهبودیافته فازی جهت تعیین بهینه سطح یکپارچگی ایمنی در مراکز صنعتی

مقدمه: به دلیل وجود عوامل خطر فراوان و ریسک زیاد در مراکز صنعتی فرآیندی، از چندین لایه حفاظتی جهت کاهش خطر و ریسک استفاده می شود. تعیین سطوح یکپارچگی ایمنی برای سیستم های امنیتی مجهز به ابزار دقیق کمک می کند تا از ایمنی کلی فرآیند اطمینان حاصل شود. یکی از روش های تعیین سطح یکپارچگی ایمنی، ریسک گراف است. روش ریسک گراف علی رغم سادگی آن روشی کیفی و وابسته به نظرات شخصی متخصصان است. .روش کار: در ای...

متن کامل

ارائه روشی نوین جهت محاسبه تلفات سالیانه شبکه های توزیع

یکی از مسائل حائز اهمیت در شبکه‌های توزیع، مسئله تلفات این شبکه‌ها می‌باشد. تابع تلفات سالیانه انرژی عمدتاً جزء توابع اصلی در مسائل مربوط به بهره‌برداری و توسعه بهینه شبکه‌های توزیع است. جهت محاسبه تلفات سالیانه انرژی شبکه توزیع نیاز انجام محاسبات پخش بار در کلیه ساعات سال است، که این موضوع نیازمند حجم و زمان بالای محاسبات است. در این مقاله با استفاده از مدل بار شبکه IEEE-RTS، یک مدل بار جدید تح...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 26

صفحات  147- 164

تاریخ انتشار 2012-12-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021