ارتباط بین ریسک سقوط آتی قیمت سهام با گزارشگری مالی غیرشفاف در شرکت‌های با درصد سهام شناور آزاد پایین

نویسندگان

  • مریم ریاضی کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب
چکیده

از آنجا که مدیران، همواره به‌دنبال جلب رضایت تأمین‌کنندگان سرمایۀ شرکت‌ها هستند، سعی می‌کنند، اطلاعات منتشره، منطبق با تمایلات آنان باشد. در‌نتیجه، به‌نظر می‌رسد، وجود بی‌ثباتی و عدم شفافیت سود، ریسک سقوط قیمت سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شفافیت اطلاعات مالی، همواره به‌عنوان یکی از مؤثرترین متغیر‌ها در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی مطرح بوده است. سرمایه‌گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازدۀ مطلوب از سرمایه‌گذاری خود است، نیازمند آن‌اند که اطلاعات به‌طور شفاف و همگن و در زمان مناسب، دراختیار آنها قرار گیرد. یکی از مواردی که به‌تازگی در ایران مطرح‌ شده و در انتخاب و خرید سهام مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، میزان سهام شناور آزاد شرکت‌ها است. در این پژوهش، گزارشگری مالی غیرشفاف و تأثیر آن بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، با درنظرگرفتن سهام شناور آزاد در دورۀ زمانی 1386 تا 1393، بررسی ‌شده است. درمجموع، 458 مشاهده برای دورۀ پژوهش استفاده شد که ازطریق روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک درمجموع تعداد 118 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، به‌عنوان نمونۀ آماری پژوهش، انتخاب شد. برای جمع‌آوری مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری اطلاعات آماری، از صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن استفاده ‌شده است. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می‌شود. به‌علاوه، برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم‌افزارهای Excel و Eviews8 استفاده شده است. این پژوهش دارای یک فرضیه است که برای آزمون آن،‌ از مدل‌ رگرسیون لجستیک استفاده می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین گزارشگری مالی غیرشفاف و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌هایی با سهام شناور آزاد پایین، رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.      

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می‌شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. از جمله عواملی که می‌تواند مانع از رفتار فرصت طلبانه مدیران گردد سررسید بدهی است. سررسید بدهی باعث خواهد شد تا اعتبار دهندگان به منظور تجدید قرارداد بدهی خواستار اطلاعات بیش تری پیرامون وضعیت شرکت باشند که این وضعیت مانع از انباشت اخبار بد توسط مدیران می‌گردد و در نهایت از کا...

متن کامل

تاثیر دوگانگی وطیفه مدیرعامل بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می‌شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. در صورتی که مدیر شرکت دارای نقش دوگانه باشد با توجه به نفوذ و قدرتی که خواهد داشت بهتر می تواند اخبار بد شرکت را در راستای منافع خود انباشت نماید که این امر خود موجب افزایش  احتمال ریسک سقوط قیمت سهام می گردد. نقش دوگانه مدیرعامل اشاره به وضعیتی دارد که مدیرعامل شرکت رئیس هیئ...

متن کامل

ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام

هدف از این مطالعه بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. همچنین در این تحقیق الگوی رفتاری فرآیند تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار جدید نیز مورد آزمون قرار گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و بازه زمانی آن سال‌های 1387 و 1388 را شامل می‌شود. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت بوده و فرضیات آن با استفاده از روش رگرسیون خطی م...

متن کامل

تأثیر شفاف نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از مؤثرترین متغیر‌ها در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار ­ های مالی مطرح بوده است . علی رغم این موضوع مدیران به عنوان مسؤول تهیه صورت‌های مالی، همواره انگیزه دارند تا برای حفظ منافع خود به تحریف اطلاعات مالی بپردازند . از جمله اقدامات مدیران که به شفاف نبودن اطلاعات مالی منجر می‌شود، مدیریت یا دستکاری سود است. در فرایند مدیریت سود، مدیران سعی می‌کن...

متن کامل

بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد با ریسک نامطلوب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از اولین دغدغه های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، ریسک سرمایهگذاری است، چرا که مشارکت کنندگان بازار در اولین مواجه با هرگونه ورقه بهاداری از سطح ریسک آنمی پرسند. از سویی دیگر در بورس اوراق بهادار، نقدشوندگی سهام به عنوان یک عامل اثرگذار بر میزانریسک و بازدهی حائز اهمیت است. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران همواره به دنبال سهامکم ریسک تر با قدرت نقدشوندگی بالا می با...

متن کامل

بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابداری محافظه‌کارانه با ریسک سقوط قیمت سهام

تمایل مدیران به افشای نامتقارن اخبار، منجر به ایجاد ریسک آتی سقوط قیمت سهام می‌شود. روش‌های حسابداری محافظه‌کارانه از انباشت بیش از حد اخبار منفی جلوگیری می‌کند و ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می‌دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حسابداری محافظه‌کارانه بر ریسک سقوط قیمت سهام است. بدین منظور داده‌های 88 شرکت­ تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 12

صفحات  23- 33

تاریخ انتشار 2016-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021