ارتباط حمایت سازمانی ادراک‌شده با تعهد سازمانی کارکنان

نویسندگان

  • بهمن عسگری مربی گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه
  • نجف آقایی استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک­شده با تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های غربی ایران می­باشد. جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های غربی ایران به تعداد 203 نفر تشکیل دادند که از میان آن­ها، با استفاده از جدول حجم و نمونۀ مورگان، 130 کارمند به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. به­منظور انجام پژوهش، به­ترتیب 34، 38، 29 و 29 پرسش­نامه ­به­صورت ­نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بین کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های کرمانشاه، همدان، ایلام و کردستان توزیع گشت و سپس، جمع­آوری گردید.یافته­ها نشان می­دهد که حمایت سازمانی ادراک­شده، رابطۀ مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارد. همچنین، ضریب هم­بستگی بین متغیر حمایت سازمانی ادراک­شده با مؤلفه­های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر نیز مثبت و معنادار است. علاوه­بر­این، برمبنای نتایج مشخص می­شود که ­حمایت سازمانی ادراک­شده، تأثیر معناداری بر متغیر تعهد سازمانی­ و مؤلفه­های تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر دارد. به­طورکلی، یافته­ها حاکی از آن است که متغیر حمایت سازمانی ادراک­شده، رابطه­ای مثبت و قوی با تعهد سازمانی و مؤلفه­های آن (به­جز مؤلفۀ تعهد مستمر) دارد و حمایت سازمانی ادراک­شده می­تواند به­عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و مؤلفه­های آن در نظر گرفته شود  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک­شده با تعهد سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های غربی ایران می­باشد. جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان­های غربی ایران به تعداد 203 نفر تشکیل دادند که از میان آن­ها، با استفاده از جدول حجم و نمونۀ مورگان، 130 کارمند به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. به­منظور انجام پژوهش، به­ترتیب 34، 38، 29 و 29 پرسش­نام...

متن کامل

ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی

برای داشتن جامعه سالم، باید سازمان‌های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود، ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. جو سازمانی سالم و حمایت‌گر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و در نتیجه باعث افزایش کارایی کارکنان می‌شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود، عامل مهمی در افزایش اثر‌بخشی سازمان محسوب می‌شود؛ لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط سل...

متن کامل

بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک‎شده و حمایت سرپرست ادراک‎شده بر تعهد سازمانی و عملکرد فردی کارکنان

نگه‎داری و حفظ کارکنان متخصص در سازمان‌ها و افزایش عملکرد ایشان، دغدغۀ همیشگی بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها در عرصۀ رقابت بوده است. میزان رسیدن به این اهداف، به مؤلفه‌های بسیاری از جمله درک حمایت‌های سازمان و سرپرست از سوی کارکنان بستگی دارد. در پژوهش پیش ‌رو به بررسی تأثیر درک حمایت‌های سازمان و سرپرست بر تعهد سازمانی و عملکرد فردی کارکنان پرداخته می‌شود. به این منظور، نمونه‌ای از طریق تمام‌شم...

متن کامل

نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده در تعهد سازمانی کارکنان با میانجی‌گری بهداشت روانی

در دنیای پر از تحول امروزی و با توجه به رقابت فزاینده و نیازهای متغیر سازمان‌ها، ضمن اینکه مبحث متعهد بودن کارکنان بیشتر از گذشته ضرورت پیداکرده است، حمایت سازمانی و قدردانی‌هایی که کارکنان از سوی سازمان احساس‌ می‌کنند و همچنین اقداماتی که سازمان در اعتلای بهداشت ‌روانی کارکنان به عمل می‌آورد، موردتوجه قرارگرفته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده در تعهد سازمانی ک...

متن کامل

اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی

هدف از این تحقیق تعیین اثر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی بود که با روش تحقیق توصیفی – زمینه‌یابی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعة تحقیق، کلیة کارکنان ادارات تربیت بدنی استان کرمانشاه به تعداد 149 نفر بودند. نمونة تحقیق برابر با جامعه در نظر گرفته شد (149 = n). به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة حمایت سازمانی ادراک‌شده (POSQ)، پرسشنام...

متن کامل

ارتباط بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

چکیده موفقیت در دنیای رقابتی به توانائی توسعه روابط مبتنی بر اعتماد نیاز دارد و کلید اصلی آن به شمار می‎رود. بر این اساس سازمان‎ها و کارکنان نیاز دارند که هم خودشان قابل اعتماد باشند و هم به یکدیگر اعتماد کنند. تعهد سازمانی نیز یک نوع نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول چند دهه اخیر مورد علاقه بسیاری از محققان رشته‎های رفتار سازمانی بوده و همچنان وجود دارد. از طرف دیگر حمایت سازمانی ادراک شده...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 35

صفحات  183- 198

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023