ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار

نویسندگان

  • تفضلی, مهین
  • شاکری, محمدتقی
  • منتخب اسعدی, مریم
  • یزدی, سید امیر امین
چکیده

مقدمه و هدف: شیر مادر ایده آل ترین غذا برای نوزاد در دوران شیرخوارگی است. حداکثر استفاده از مزایای آن به شکل تغذیه انحصاری با شیر مادر می باشد. با توجه به سیر نزولی تغذیه انحصاری با شیر مادر در کشور ما، بکارگیری راهکارهای موفقیت در این زمینه، دارای اهمیت ویژه ای است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط دلبستگی قبل از تولد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار انجام شد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- همبستگی می باشدکه بر روی 100 نفر از زنان نخست باردار واجد شرایط بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، فرم ثبت گزارش روزانه تغذیه نوزاد، پرسشنامه های دلبستگی مادر-جنین کرانلی، اطلاعات فردی و بارداری، زایمان، پس از زایمان و افسردگی ادینبورگ میباشد. زنان باردار با سن حاملگی 41-35 هفته، پرسشنامه دلبستگی کرانلی را تکمیل نموده و فرم ثبت روزانه تغذیه نوزاد جهت تکمیل طی 8 هفته پس از زایمان در اختیار آنان قرار گرفت. دراین زمان پس از تکمیل پرسشنامههای اطلاعات پس از زایمان و افسردگی ادینبورگ، فرمهای ثبت روزانه تغذیه نوزاد جمع آوری گشته و اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.نتایج: نتایج نشان داد بین دلبستگی مادر -جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر طی 4 و 8 هفته اول پس از تولد رابطه آماری مستقیم و معنی داری وجود دارد.نتیجه گیری: دلبستگی مادر-جنین از عوامل مهم تاثیرگذار بر تغذیه انحصاری با شیر مادر می باشد و پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های بهداشت روان مادر و دوره های آموزشی جهت ترویج و ارتقای تغذیه انحصاری با شیر مادر مد نظر قرار گیرد.*نویسنده مسئول: مریم منتخب اسعدی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. Email: montakhabm891@mums.ac.ir

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

باورهای زنان باردار شهر قم در زمینه تغذیه انحصاری با شیر مادر تا پایان 6 ماهگی

زمینه و هدف: تغذیه انحصاری با شیر مادر، مؤثرترین روش تغذیه نوزاد تا پایان 6 ماهگی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین باورهای زنان باردار شهر قم در زمینه تغذیه انحصاری با شیر مادر تا پایان 6 ماهگی براساس سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، پس از طراحی پرسشنامه برای سنجش سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده شامل: باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی، همچن...

متن کامل

اثربخشی برنامه آموزشی دلبستگی به جنین بر ارتباط مادر - جنین و سلامت روان زنان باردار

زمینه و هدف: ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد متولدنشده، به­ عنوان دلبستگی مادر به­ جنین بیان می­ شود. این دلبستگی اولین ارتباطی است که با رابطه مادر و نوزاد بعد از تولد همبستگی معناداری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به­ جنین و افزایش سلامت روان زنان باردار بود. روش­­: این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه مهار بود. جامعه...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی برمیزان دلبستگی مادر ـ جنین در مادران نخست باردار

Introduction & Objective: Maternal-fetal  attachment is a term  used to describe the relationship between a pregnant woman and her fetus .Mothers that have high maternal-fetal attachment? display more confidence in  their new role  and show better postpartum adjustment . The present study was conducted to determine the effect of training attachment behaviors on maternal-fetal attachment. ...

متن کامل

بررسی علل قطع تغذیه انحصاری با شیر مادر در مادران نخست زا

  Backgrounfd & Aim: Maternal exclusive breast feeding for the first 6 months of newborn's life has been recommended by World Health Organization. Recently, a high incidence of breast feeding discontinuation has been reported in Iran. Accordingly this study was done with the aim of determining the factors associated with discontinuation of exclusive breast feeding by first time mothers.   Mater...

متن کامل

طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

چکیدهزمینه و هدفمیزان تغذیه انحصاری با شیر مادر در ایران در سال‌های 1394-1370 بین 53-10 درصد برآورد شده است که با توجه به اهمیت شیر مادر برای کودک باید ارتقاء یابد.برای مداخله در جهت ارتقاء تغذیه انحصاری با شیر مادر در نخستین گام باید عوامل مؤثر بر آن مشخص شوند.ازآنجایی‌که پرسشنامه استاندارد و بومی در این زمینه وجود ندارد لذا،این مطالعه باهدف طراحی وروان‌سنجی ابزار بومی برای سنجش عوامل مؤثر بر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  67- 75

تاریخ انتشار 2014-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023