× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارتباط سطح CRP در تریمستر اول بارداری و وقوع پره اکلامپسی: یک مطالعه آینده‌نگر

نویسندگان

  • ابوطالب بیگی,
  • فریبا زرین‌کوب,
  • لیلا سعیدی,
  • هایده سمیعی,
  • هما زرین‌کوب,

چکیده

Background: Whatever its etiology, the inflammatory reactions of preeclampsia lead to the activation of endothelium and result in vascular damage. CRP is considered a sensitive index of systemic inflammation, so it is used as predictive factor for disease. This study was carried out to test the screening and predictive abilities of the CRP test in order to detect and diagnose pregnant women prone to preeclampsia prior to the onset of symptoms.Methods: In this prospective cohort study, conducted in Arash Hospital between 2005 and 2006, we determined the CRP levels of 201 pregnant women at 10-16 weeks of pregnancy. Based on exclusion criteria and illness, 31 patients were excluded and 170 patients were followed until the end of their pregnancies.Results: In this study, the mean serum CRP values of those who had preeclamptic and those who had normal pregnancies were compared and the statistical differences were significant: 6.18 mg/L for preeclamptic patients compared with 4.12 mg/L for normal patients (p=0.003). Using a chi-square test, we found that patients whose CRP level was ≥4 were six times more likely to have preeclampsia than those with CRP levels <4 (k=9.4 p=0.002 OR=6.15 95% CI=0.69-22.28).Conclusion: This study confirms the results of previous reports indicating a significant relationship between rising serum CRP in the first trimester of pregnancy and preeclampsia at third trimester. More studies consisting of other inflammation factors are necessary to find an acceptable and reasonable screening test to diagnose pregnant women who are prone to preeclampsia.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: پره اکلامپسی یکی از شایع ترین عوارض طبی در بارداری و از علل اصلی مرگ و میر دوره پره ناتال می باشد. یکی از مارکرهایی که جهت پیشگویی پره اکلامپسی مورد بررسی قرار گرفته،crp است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط crp نیمه اول بارداری با وقوع پره اکلامپسی بود. روش بررسی: در این مطالعه کوهورت آینده نگر، سطح سرمی crp در400 خانم باردار زیر 20 هفته اندازه گیری شد و تا زمان زایمان مادران پیگیری شد...

Background & Objective: Preterm labor is a major risk factor of mortality and morbidity in newborns and fetuses. Low birth weight is also a risk factor for mortality and various neonatal diseases. This study aimed to determine the association between the CRP levels in first trimester of pregnancy with low birth weight and preterm labor. Methods & Materials: In this prospective cohort study, ...

مقدمه و هدف: با توجه به اینکه دیابت بارداری آثار زیانبار متعددی بر مادر و جنین می‌گذارد این پژوهش با هدف کشف ارتباط بین وقوع دیابت بارداری و سطح آهن و روی سرم مادران باردار در نیمه اول بارداری انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه تحلیلی بوده و جهت آن آینده‌نگر است که بر روی1033 مادر باردار در درمانگاه های پره‌ناتال شهر تهران انجام شده ، در بدو ورود به مطالعه، نمونه خون جهت سنجش آهن و روی اخذ و پ...

زمینه و هدف: زایمان زودرس یک عامل مهم مرگ و میر و عوارض طبی نوزاد و جنین است. همچنین کم وزنی زمان تولد از عوامل خطر مرگ و میر و ابتلا نوزادان به بیماری­های مختلف در دوره نوزادی و مراحل بعدی زندگی آن ها می­باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط crp نیمه اول بارداری با وقوع زایمان زودرس و کم وزنی زمان تولد انجام یافته است.

زمینه و هدف: پره اکلامپسی شایع ترین عارضه بالینی دوران بارداری است. با توجه به اهمیت پره اکلامپسی در بارداری و عدم وجود عوامل قطعی موثر بر آن، این پژوهش با هدف پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال شهر تهران انجام شد. در بدو ورود به مطالعه نمونه خون جهت سنج...

زمینه و هدف: پره اکلامپسی شایع ترین عارضه بالینی دوران بارداری است. با توجه به اهمیت پره اکلامپسی در بارداری و عدم وجود عوامل قطعی موثر بر آن، این پژوهش با هدف پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال شهر تهران انجام شد. در بدو ورود به مطالعه نمونه خون جهت سنج...