ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک

نویسندگان

  • بهمن عسگری مدرس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
  • شهاب بهرامی عضو هیئت علمی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک بود. جامعه اماری این تحقیق تمام کشور هایی است که در بازیهای المپیک موفق به کسب مدال شده اند که تعداد آنها برابر 1166 کشور (بدون احتساب تکرار) است. نمونه آماری با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان 321 در نظر گرفته شد. کل اطلاعات از طریق سایت های مختلف از جمله شوراهای قاره ای المپیک و کمیته بین المللی المپیک گرد آوری شد. در این مطالعه، از شاخص های توصیفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن) با کمک نرم افزار SPSS در سطح معناداری 01/0p≤ استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک پیشین با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک آتی وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که در بازیهای آسیایی و بازی های قاره آمریکا بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با این حال، در بازیهای قاره آفریقا بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده به ترتیب با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده در بازیهای المپیک رابطه معناداری وجود ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین عملکرد کشورها در بازیهای آسیایی با عملکرد آنها در رویدادهای ورزشی بزرگ پیشین

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین عملکرد کشورها در بازیهای آسیایی با عملکرد آنها در رویدادهای ورزشی بزرگ پیشین بود. جامعه آماری شامل تمام کشورهایی است که در در بازیهای آسیایی (از 1951 تا 2010) بدون احتساب تکرار، موفق به کسب مدال شده اند که تعداد آنها برابر 370 کشور است. با توجه به جدول حجم و نمونه مورگان، تعداد 190 کشور به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند. با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات مربوط ب...

15 صفحه اول

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازیهای المپیک

با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در کسب مدال های ورزشی، تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کشورها در بازیهای المپیک انجام شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی طی سال های 2000، 2004، 2008 و 2012 انجام شد. جامعه‌ و نمونه‌ی آماری، برابر و شامل 297 کشور بوده‌اند. تعداد مدال‌های کسب شده‌ در این رقابت‌ها به عنوان شاخص عملکرد ورزشی هر کشو...

متن کامل

شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازیهای المپیک

با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در کسب مدال های ورزشی، تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کشورها در بازیهای المپیک انجام شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی طی سال های 2000، 2004، 2008 و 2012 انجام شد. جامعه و نمونه ی آماری، برابر و شامل 297 کشور بوده اند. تعداد مدال های کسب شده در این رقابت ها به عنوان شاخص عملکرد ورزشی هر کشور ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  45- 55

تاریخ انتشار 2014-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022