× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارتباط مدت زمان خواب با کیفیت زندگی: یک مطالعه مقطعی در نمونه بزرگ از کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 1394

چکیده

Background and aims: Investigating the quality of life and its determinants provides a general prospective about the health status and contributes in health planning. The present study aimed at investigating the relationship between sleep duration and quality of life, adjusting for the impacts of important confounders, in Isfahan steal company's employees. Methods: In a cross-sectional study in 2016, 3063 people of Isfahan steal company's employees were selected through multistage cluster sampling and investigated. Required Information were obtained by EQ-5D questionnaire for evaluating quality of life, IPAQ Questionnaire for evaluating physical activity examination, job stress Questionnaire for evaluating job stress and demographic characteristics of study participants. Latent class regression with Mplus7 software was used for data analysis. Results: mean (SD) age (year) and sleep duration (hour) of participants were 36.74 (7.31) and 7.11 (1.17) respectively, and 91.5% were male. in terms of quality of life, results of fitting LCR with 2 classes indicated that 79.7% and remaining were being in high and low quality of life classes, respectively. A direct significant association was found between sleep duration and quality of life. In crude model, odds ratio (OR): 1.2 (95% CI for OR: 1.12 - 1.3). after adjusting for potential confounding variables the observed association was remained statistically significant, OR: 1.2 (95% CI for OR: 1.1 – 1.3), indicating an hour increase in sleep duration, increase 20% odds of beings in high quality of life class. Conclusion: through improving the lifestyle, quality of life and life satisfaction would be increase; so identifying the impact of factors related to quality of life in such specific community leads to focusing the interventions and health advices on the mentioned factors, resulting the modifying of stressful situations and improving quality of life and finely increasing the efficiency.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن باعث به‌ وجود آمدن یک دیدگاه کلی از وضعیت سلامت و ارایه راهکارهای مربوط به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بهداشتی می‌شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط سلامت روان و کیفیت زندگی، با کنترل اثر مجموعه مهمی از مخدوش‌گرهای بالقوه شامل متغیرهای جمعیت­شناختی، سبک زندگی و شغلی در جمعیت کارکنان کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام شده‌ است. روش­کار: در یک مطالعه مقطع...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

تعامل گسترده انسان با کار باعث شده تا افراد در هر مکان و موقعیتی که باشند درجه‌ای از فشارهای عصبی یا فشار را در محیط کار احساس می‌کنند و این واقعیت امری معمولی و انکارناپذیر در تمام سازمان‌های مدرن امروزی است. این پژوهش با هدف بررسی آسیب‌شناختی پیامدهای دوری محل کار از خانه بر فرد و خانواده مورد مطالعه کارخانه سهامی ذوب آهن اصفهان (کارکنانی که در داخل و خارج از استان اصفهان مشغول به کار هستند) ...

زمینه و هدف: استرس شغلی زمانی بروز می کند که بین نیازهای شغلـــی با توانایی ها و قابلیت ها و خواسته های فرد هماهنگی وجود نداشته و می تواند مشکلات بهداشتی و ناهنجاری های اقتصادی به همراه داشته باشد. این مطالعه به منظور تعیین عواملی که منجر به استرس شغلی در کارکنان ذوب آهن اصفهان می گردد انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعــــه توصیفی-تحلیلی 400 نفر از کارکنان ذوب آهن اصفهان به صورت تصادفی انت...

زمینه و هدف: استرس شغلی زمانی بروز می کند که بین نیازهای شغلـــی با توانایی ها و قابلیت ها و خواسته های فرد هماهنگی وجود نداشته و می تواند مشکلات بهداشتی و ناهنجاری های اقتصادی به همراه داشته باشد. این مطالعه به منظور تعیین عواملی که منجر به استرس شغلی در کارکنان ذوب آهن اصفهان می گردد انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعــــه توصیفی-تحلیلی 400 نفر از کارکنان ذوب آهن اصفهان به صورت تصادفی انت...