× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارتباط پروفایل‌ لیپیدی پلاسما با شاخص‌های بافت‌شناسی بیضه در خروس‌‌های مادر گوشتی

نویسندگان

چکیده

The aim of this study was to determine correlation of plasma lipids profile with testicular histology parameters in Ross-308 broiler breeder roosters. This study was performed on 12 male ross 308 broiler breeder. Blood samples were collected from a wing vein to measure plasma lipid profiles (cholesterol, triglyceride, LDL and HDL lipoproteins, cholesterol, and glucose). The concentrations of cholesterol, triglyceride, LDL, HDL were measured by spectrophotometric method using commercial kits of pars azmoon co. though, glucose concentration was measured by electrochemical method using glucose monitoring system. For testicular histology study (endocrine parameters of the testis); the 5 μm paraffin cross sections of testis tissue was used. The data were analyzed by the Pearson correlation test. Our results showed that the plasma HDL values were positively correlated with the number of leydig cells (r=0.73; p<0.01), the number of spermatogonia cells (r=0.92; p<0.001), seminiferous epithelium thickness (r=0.86; p<0.001) and diameter of seminiferous tubules (r=0.62; p<0.001). Also, plasma cholesterol and glucose values were negatively correlated with the number of the leydig cells (r=-0.78; p<0.01؛ r=-0.69; p<0.001), spermatogonia cells number (r=-0.68; p<0.001؛ r=-0.72; p<0.01), seminiferous epithelium thickness (r=-0.80; p<0.01؛ r=-0.82; p<0.001),  and diameter of seminiferous tubules (r=-0.80; p<0.01؛ r=-0.82; p<0.001). Plasma LDL value also had a negative correlation with the number of spermatogonia cells (r= -0.39; p<0.001), and also, diameter of seminiferous tubules (r= -0.69; p<0.01). Plasma triglyceride values was negatively correlated with the number of spermatogonia cells (r= -0.79; p<0.001), and seminiferous epithelium thickness (r= -0.76; p<0.01). In conclusion, HDL lipoprotein had a positive correlation with testicular histology indexes, on the other hand, triglyceride, cholesterol, lipoprotein LDL, and glucose showed a negative correlation with that.     

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر کورکومین خوراکی بر فراسنجه‌های بافت‌شناسی بیضه خروس‌های مسن مادر گوشتی سویه راس 308 انجام شد. برای همین منظور از تعداد 12 قطعه خروس مادر گوشتی در سن 48 هفتگی، در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار به‌مدت 13 هفته استفاده شد. تیمارها شامل عدم تغذیۀ کورکومین (تیمار شاهد)و تغذیۀ روزانه 10، 20 و یا 30 میلی‌گرم کورکومین به‌ازای هر پرنده به‌صورت مخلوط در جیره ...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

در این پژوهش تأثیر لتروزل خوراکی بر غلظت LH و FSH پلاسما و برخی فراسنجه­های بافت­شناسی بیضۀ خرو­س­های گلۀ مادر سویۀ راس 308 بررسی شد. بیست قطعه خروس با سن 40 هفته به‌صورت تصادفی به چهار گروه یکسان تقسیم و در جایگاه (پن)­های انفرادی توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل دزهای مختلف لتروزل (0 (L0)، 5/0 (L0.5)، 1 (L1) و 5/1 (L1.5) میلی­گرم به ازای هر پرنده در روز) بوده که به مدت 12 هفته به پرندگان خور...

استفاده از بافت‌های غیر‌مجاز، پروتئین‌ها و پرکننده‌های با منشأ گیاهی در تولید فرآورده‌های گوشتی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌منظور کنترل مواد تشکیل ‌دهنده این محصولات آزمون‌های شیمیایی پاسخو نیستند و باید از روش بافت‌شناسی بهره برد. این مطالعه با هدف بررسی ساختارهای گیاهی مورد استفاده در تهیه فرآورده گوشتی حرارت ‌ندیده (همبرگر) و مقایسه آن‌ها با عضله اسکلتی توسط روش بافت‌شناسی انجام گرف...

Background: To evaluate the role of lipid markers including total cholesterol (TC), LDL-C and HDL-C vs. lipid indices (TC/HDL-C, LDL-C/HDL-C and non-HDL-C) as short term predictors of cardiovascular outcomes in adults over 30 years. Methods: As a nested case and control study, there were 207 CVD events among participants of Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) documented during 3 years of fol...