× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارتباط پلی مورفیسم C>T p757lدر ژن Exo1 و ریسک ابتلا به سرطان کلورکتال غیر ارثی در یک جمعیت از ایران

نویسندگان

  • اکبری, زهرا
  • زالی, محمدرضا
  • طالقانی, محمدیعقوب
  • واحدی, محسن
  • ایرانی شمیرانی, آتنا
  • جنابیان, آرش
  • فاطمی, سیدرضا
  • محبی, سیدرضا

چکیده

Introduction & Objective: One candidate gene for colorectal cancer susceptibility is exonuclease1 (EXO1) .It is a member of RAD2 nuclease family. It plays a main role in mismatch repair. EXO1 acts also in DNA replication and recombination. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are shown to be related with cancer incidence. The aim of the present study was to examine the association between P757L polymorphism at exon 13 of the EXO1 gene and the risk of colorectal cancer in an Iranian population. Materials & Methods: In this case-control study, 81cases and 86 healthy controls were selected from among individuals who were referred toTehran Taleghani hospital during 2008-2009. The individuals were divided into two groups, case and control, based on their colonoscopy and pathology results. Genotype analysis was performed using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method and MNII restriction enzyme. Totally 167 samples were analyzed. Results: Based on our findings when Pro/Pro genotype was reference for the Leu/Leu (TT) genotype (OR=0.168, 95%CI 0.034-0.816), it showed a reverse association with colorectal cancer. While Pro/Leu (CT) genotype did not revealed a significant association with colorectal cancer at the same status. (OR=0.663, 95%CI 0.340-1.294). Conclusion: The results of this study were compatible with other investigations which convey Leu/Leu (TT) genotype of EXO1 has reverse association with colorectal cancer. Therefore TT genotype has a protective effect against colorectal cancer.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

    Background & Aim : One of the important DNA repair systems is Mismatch Repair (MMR). Mutation in this system can cause different types of cancer. Exonuclease1 (Exo1) is the only exonuclease involved in the human MMR system. Since Exo1 plays a distinctive role in the MMR system, this gene has gained a great intrest as a potential risk factor in Colorectal Cancer (CRC). Single nucleotide poly...

مقدمه و هدف: یکی از ژنهای مستعد نمودن افراد به سرطان روده بزرگ ژن اگزونوکلئاز یک (exo1 ) می باشد.این ژن یکی از ژنهای خانواده rad2 می باشد. exo1 نقش مهمی در مکانیسم ترمیم اتصال اشتباه بازی می کند. exo1 همچنین در همانند سازی dna نوترکیب هم فعالیت دارد مشخص شده است که چند شکلی های تک نوکلئوتیدی (snp) در شیوع این سرطان دخیل هستند.هدف از مطالعه حاضر بررسی همبستگی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی p757l در ا...

پیش زمینه و هدف: یکی از سیستم های مهم تعمیر dna ، سیستم ترمیم جفت بازهای ناجور (mmr) است. موتاسیون در این سیستم می تواند منجر به انواع مختلف سرطان شود. اگزونوکلئاز1 (exo1) تنها اگزونوکلئاز درگیر در سیستم mmr انسانی است. به دلیل نقش خاص exo1 در سیستم mmr ،این ژن یک فاکتور مستعد کننده در سرطان کلورکتال محسوب می شود. چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ((snp در افزایش یا کاهش میزان ابتلا به سرطان کلورکتال ...

چکیده مقدمه و هدف: سرطان کلورکتال سومین سرطان شایع و دومین نوع از سرطان است که بیشترین مرگ های سرطانی را در دنیا به خود اختصاص داده است. آسیب های dna و ناپایداری ژنومی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده سرطان کلورکتال می باشند. اگزونوکلئاز1 (exo1) تنها اگزونوکلئاز درگیر در این سیستم می باشد. در این مطالعه به دلیل نقش exo1 و به منظور دستیابی به بیومارکرهای مستعد کننده سرطان کلورکتال به بررسی همبستگی ...

Abstract Background: Two types of Cyclooxygenase enzymes, which produce prostaglandins, are present in humans. Prostaglandins play a role in the functions of various organs including the immune system, blood circulation, and cell division. Reports indicate that the level of these enzymes is increased in patients with metastases in several malignancies, including larynx, lung, stomach, colon, an...

چکیده مقدمه و هدف: سرطان کلورکتال سومین سرطان شایع و دومین نوع از سرطان است که بیشترین مرگ‌های سرطانی را در دنیا به خود اختصاص داده است. آسیب‌های DNA و ناپایداری ژنومی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده سرطان کلورکتال می‌باشند. اگزونوکلئاز1 (Exo1) تنها اگزونوکلئاز درگیر در این سیستم می‌باشد. در این مطالعه به‌دلیل نقش ‌Exo1 و به منظور دستیابی به بیومارکرهای مستعد کننده سرطان کلورکتال به بررسی همبس...