ارتباط چند شکلی ناحیه ای از ژن کاندیدای STAT5B با صفات مرتبط با رشد و آسیت در یک لاین تجاری

نویسندگان

چکیده مقاله:

Ascites syndrome, also called pulmonary hypertension syndrome is a major concern of the poultry industry for decades. There have been a numerous reports regarding the underlying genetic variability of different breeds/strains in resistance against ascites. This scenario indicates gaining deep insight into the genomes of chicken pure lines, in order to find the favorable alleles within candidate genes controlling the variation of resistance/susceptibility to ascites. In this context, the aim of the present work to study the polymorphisms within STAT5B gene in the B line of Arian strain and to investigate the potential association of the confirmed polymorphism with body weight and growth rate traits at different ages as well as with carcass-related traits and ascites indicator traits. For this purpose, in overall, 166 birds, which their health status has previously been confirmed via clinical trials was chosen for genotyping the STAT5B gene in a polymorphic site using PCR-RFLP and MspI restriction enzyme. Enzymatic digestion results identified three AA, AG and GG genotypes with 0.46, 0.44 and 0.1 frequencies, respectively. Birds carried GG genotype were significantly (P<0.01) heavier in body weight (8-10%) or faster in growth rate (12-13%) than other genotypes all over of the rearing practice, particularly at 14-21 days of age. Furthermore, this genotype group was affected the heart weight considerably (P<0.10). However, there were no significant differences between the least square means of the remaining carcass related traits of the three genotypes. Moreover, the obtained outputs verified that there is no significant difference between the STAT5B genotype and allele frequencies between the healthy and ascites birds. Finally, it can be concluded that, the mutation of adenine to guanine substitution improves body weight and growth rate, but this polymorphism has nothing to do with ascites. This finding may emphasis to the fact that, despite the previous thoughts about the direct relationship of the genes controlling the ascites and growth, genes improving the body weight or growth rate do not have a direct influence in increasing the incidence of ascites. Further research is needed in order to be able to propose a general conclusion about the association of genes affecting the ascites and growth.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ارتباط چندشکلی ناحیه ای از اگزون یک ژن IGF-I با صفات رشد در گوسفند مغانی

در این تحقیق استخراج DNA با روش بهینه نمکی از نمونه­های خون جمع آوری شده از 100 رأس گوسفند مغانی مرکز پرورش و اصلاح نژاد جعفرآباد مغان انجام شد. پس از استخراج DNA، قطعه­ای به اندازه 279 جفت باز از ناحیه اگزون یک ژن IGF-I با استفاده از واکنش زنجیره­ای پلی­مراز تکثیر و الگوهای مختلف ژنوتیپی به روش SSCP تعیین گردیدند. الگو­های باندی متفاوتی در جایگاه مورد مطالعه بدست آمد. در مجموع در گوسفندان مورد...

متن کامل

ارتباط چندشکلی ناحیه ای از اگزون یک ژن igf-i با صفات رشد در گوسفند مغانی

در این تحقیق استخراج dna با روش بهینه نمکی از نمونه­های خون جمع آوری شده از 100 رأس گوسفند مغانی مرکز پرورش و اصلاح نژاد جعفرآباد مغان انجام شد. پس از استخراج dna، قطعه­ای به اندازه 279 جفت باز از ناحیه اگزون یک ژن igf-i با استفاده از واکنش زنجیره­ای پلی­مراز تکثیر و الگوهای مختلف ژنوتیپی به روش sscp تعیین گردیدند. الگو­های باندی متفاوتی در جایگاه مورد مطالعه بدست آمد. در مجموع در گوسفندان مورد...

متن کامل

ارتباط چند شکلی ژن pou۱f۱ با صفات رشد و شیر در بز مهابادی

یکی از جدیدترین روش­هایی که می­تواند باعث بهبود صحت پیش­بینی و افزایش پاسخ به انتخاب شود، انتخاب بر اساس نشانگرها است. تحقیقات نشان داده است که ژن pou1f1(pit-1) نقش مهمی در تنظیم رشد حیوانات داشته و با صفات لاشه، وزن و شیر ارتباط دارد. هدف از این تحقیق، مطالعه چندشکلی ژن pou1f1  و بررسی ارتباط آن با صفات  رشد و شیر در بزهای مهابادی بوده است. برای این منظور از 136 راس بز و بزغاله مهابادی خون­گیر...

متن کامل

بررسی ارتباط چند شکلی ژن لپتین با صفات رشد و تاثیر آن بر ارزش‌های اصلاحی در گوسفندان ن‍ژاد مغانی

در این پژوهش به منظور بررسی چند شکلی ژن لپتین از 90 راس گوسفند نر و ماده‌ مغانی ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند مغانی به طور تصادفی خونگیری شد. پس از استخراج DNA با استفاده از کیت استخراج DNA ژنومی، قطعه‌ای به طول 471 جفت باز دربرگیرنده اگزون 3 ژن لپتین با استفاده از روشPCR-SSCP  تکثیر شد. نتایج، حاکی از وجود 5 ژنوتیپ AA، AB، AC، BC و CC به ترتیب با فراوانی‌های 2/0، 25/0، 3/0، 1/0 و 15/0 در جمعیت مور...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 20

صفحات  100- 109

تاریخ انتشار 2018-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023