ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف‌محور تایلر

نویسندگان

  • حجت اله الماسی دانشجوی دکتری رشتة تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران؛
  • علی دلاور استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری تحصیلی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
  • محمدرضا نیلی دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران؛

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ارزشیابی برنامۀ درسی کارورزی چهار براساس اهداف پیش‌بینی شده؛ تحقق اهداف اسناد بالادستی، توانایی طراحی و اجرای واحد یادگیری در قالب درس‌پژوهی و تقویت عمل حرفه ای در برنامه عملیاتی ابلاغی بوده­ است. روش: روش پژوهش حاضر آمیخته و از نوع طرح مثلث‌سازی مدل همگرا می­باشد. جمع‌آوری داده‌های کمی ‌با استفاده از پرسشنامۀ محقق‌ساخته و داده‌های کیفی با استفاده از مصاحبۀ نیمه­ ساختار­یافته، انجام ­شده­ است. جامعه آماری پژوهش شامل مدرسان پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه بود. با توجه به حجم محدود جامعه آماری، تعداد 52 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق به روش سرشماری انتخاب شدند. همچنین حجم نمونه در بخش کیفی تعداد 12 نفر از مدرسان درس کارورزی با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از روش کمی ‌از طریق آزمون تی تک نمونه‌ای و داده‌های کیفی با استفاده از روش تحلیل کمی ‌در تحلیل مصاحبه انجام­ شده ­است. یافته­ ها: یافته‌ها نشان داد وضعیت برنامه درسی کارورزی چهار در خصوص دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی نسبتاً مطلوب بوده است، اما در بخش طراحی و اجرای واحد یادگیری از طریق فرایند درس‌پژوهی برای تقویت مهارت‌های عملی و حرفه‌ای دانشجو معلمان، نامطلوب می‌باشد، بنابراین براین اساس می­توان نتیجه گرفت؛ بازنگری در طراحی آموزشی، فرایندها و محتوای برنامۀ درسی کارورزی چهار براساس اهداف اسناد بالادستی، جهت تأثیر بر آماده‌سازی دانشجو ­معلمان برای ورود به عرصۀ تعلیم و تربیت در مدارس و جلوگیری از اتلاف منابع مادی وانسانی مؤثر خواهد بود. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، تدوین عوامل، ملاک‌ها و شاخص‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و با شیوه آمیخته اجرا شده است. نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع در مطالعات پیشین و تجربیات ملی و بین‌المللی، مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی استخراج شد. سپس به‌منظور شناسایی مؤلفه‌های مرتبط با بافت و وضعیت خاص تربیت معلم ...

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزشیابی جایگاه هوش فرهنگی در برنامه درسی  قصد شده رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان بود. جامعه مورد پژوهش شامل تمامی دانشجویان و اعضای هیأت علمی رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان و نیز تمامی کتب این رشته بود. همچنین روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. نمونه مورد پژوهش شامل 110 نفر از دانشجویان (29 دختر و 81 پسر) و تعداد 11 نفر از اعضای هیأت علمی رشته مطالعات اجتماع...

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزشیابی جایگاه هوش فرهنگی در برنامه درسی  قصد شده رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان بود. جامعه مورد پژوهش شامل تمامی دانشجویان و اعضای هیأت علمی رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان و نیز تمامی کتب این رشته بود. همچنین روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. نمونه مورد پژوهش شامل 110 نفر از دانشجویان (29 دختر و 81 پسر) و تعداد 11 نفر از اعضای هیأت علمی رشته مطالعات اجتماع...

ارزشیابی برنامه درسی بعنوان یک قلمرو مطالعاتی اصلی و مهم در زیر مجموعهحوزه برنامه درسی مطرح می باشد.علیرغم ایجاد رسمی قلمـرو برنامـه درسـی در دهـه1920 اما ظهور ارزیابی برنامه درسی مربوط به چند دهه بعد می شود. اگـر چـه قبـل ازاین زمان بصورت اولیه ارزشیابی ازبرنامه ها صورت می گرفت اما از نیمه قـرن بیـستمبه بعد بود که این حوزه مطالعاتی بصورت خاص مورد توجه قرار گرفـت.اکنـون پـس از گذشت چند دهه از  ...

  مقدمه. گسترش فعالیت­های برنامه­ریزی درسی حرکت­هایی برای ارزشیابی برنامه­های آموزشی را موجب می­شود. هم شرکت­های سرمایه­گذاری و هم مصرف­کنندگان تمایل دارند تا شواهدی را به­دست آورند که برنامه­های جدید نتایج رضایت­بخشی تولید می­نمایند. اطلاعات مورد جستجو، تناسب برنامه جدید با نیازهای جامعه و یادگیرنده، اعتبار و اهمیت علمی مواد مطالعاتی جدید، توانایی برنامه برای گزینش معلم مطمئن، پیش­بینی رفتارها...

هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مؤلفه­های هوش موفق بر عملکرد دانشجو معلمان در برنامه درسی کارورزی می­باشد. به همین منظور تعداد 30 دانشجو معلم در دو گروه آزمایشی و گواه در قالب درس کارورزی در سال تحصیلی 94-1393 دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی امام جعفرصادق (ع) بهبهان با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و قبل و بعد از آموزش مؤلفه­های هوش موفق، با استفاده از مقیاس خودکارآمدی تدریس شانن...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود