ارزشیابی کیفیت کارآموزی در عرصه دانشجویان بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۵

نویسندگان

  • امیرزاده, جمیله دانشیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
  • میرزاپور, ثمین کارشناس بهداشت عمومی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
  • نبی لو, بهرام دانشیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
  • یوسف زاده, حسن استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)
چکیده

پیش‌زمینه و هدف: آموزش کارآموزی یک مسئله جدی در امر آموزش محسوب می‌شود؛ لذا شناسایی مسائل موجود در آموزش کارآموزی دانشجویان بهداشت عمومی و اقدام برای رفع و اصلاح آن موجب تحقق اهداف یادگیری و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی خواهد شد. پژوهش حاضر باهدف تعیین دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در خصوص وضعیت آموزش کارآموزی در سال 1395 صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، دیدگاه همه دانشجویان از فرایند آموزش کارآموزی در ابعاد اهداف و برنامه آموزشی، عملکرد مربی، برخورد با دانشجو، محیط آموزشی و نظارت و ارزشیابی توسط پرسشنامه محقق ساخته موردبررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون t-test تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها: دانشجویان بهداشت عمومی با میانگین امتیاز 122 از 150 وضعیت آموزش کارآموزی را در حد مطلوب ارزیابی کردند. کمترین امتیاز به حیطه عملکرد مربی (88) در حد متوسط (نسبتاً مطلوب) و بالاترین به حیطه نظارت و ارزشیابی (148) در حد خوب (مطلوب) اختصاص یافت. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که نسبت مربی به دانشجو عامل بروز مشکلات عمده در کارآموزی دانشجویان می‌باشد، لذا لازم است مسئولین دانشکده بهداشت با رعایت نسبت فوق در جهت ارتقای کیفیت کارآموزی گام بردارند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزشیابی برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد؛ با استفاده از الگوی CIPP

مقدمه: هدف این مطالعه ارزشیابی برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از الگوی CIPP بود. روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی داده ها بـا استفاده از پرسشنامه الگـوی CIPP برای دانشجویان و مربیان گردآوری شد. برنامه کارآموزی در چهار حیطه زمینه، درون داد، فرایند و محصول از دیدگاه دانشجویان و مربیان مورد ارزشیابی قرار گرفت. نمرات کسب شده هر حیطه محاسبه شد و برای آنالیز داد...

متن کامل

رابطه امنیت اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه: امنیت اجتماعی پدیده­ا­ی روانشناختی و اجتماعی می­باشد که انسان­ها برای داشتن زندگی سالم و ادامه روابط اجتماعی خود به آن نیاز دارند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی با سلامت عمومی در دانشجویان انجام گرفت. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه­ای مقطعی بود. جامعه آماری را 284 نفر از دانشجویان 18 تا 45 ساله دانشکده بهداشت تشکیل می­دادند که بـعد از اطلاع­رسانی ب...

متن کامل

بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389

Background and purpose: The need to address critical thinking in medical education has been emphasized in response to rapid changes of health care environment. One of the main tasks of a medical institution in addition to develop students’ professional competencies is developing decision-making skills, self-efficiency and decoding problem which affect their ability to practice critical thinking...

متن کامل

بررسی ارتباط مدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان: مطالعه موردی در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۹۵

Background: Motivation for progress is the desire or passion for success that is affected by many factors; time management, as an inevitable factor affects the academic achievement. This project was carried out with the aim of investigating the relationship between time management and academic achievement motivation among the students of Public Health School of Yazd University of Medical Scienc...

متن کامل

کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی از دیدگاه دانشجویان و گروه آموزشی : یک پژوهش کیفی

Background and Objective: Public health graduates are experts who together with other health workforce will be responsible for provision, maintenance and promotion of community health. To do this important job, the students must gain the necessary knowledge and skills principally at clerkship period. This research was done with the purpose of examining the public health clerkship course by know...

متن کامل

کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد: مدل سروکوال

Introduction: By studying the gap between expectations and perceptions of students from educational services, we can provide the base for developing appropriate programs for the improvement of educational services. This study was performed to assess the quality of educational services from the viewpoint of students in the School of Public Health at Mashhad University of Medical Sciences. Met...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 4

صفحات  218- 224

تاریخ انتشار 2018-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021