ارزش تشخیصی سونوگرافی در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد

نویسندگان

  • بلورساز, ثمینه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • فلاح رستگار, یلدا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • فیضی, علی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده

زمینه و هدف: آپاندیسیت حاد یکی از شایعترین علل جراحی های اورژانس شکمی است. صحت تشخیصی سونولوژیست های با تجربه در تشخیص آپاندیسیت حاد در سونوگرافی بیش از 90% می باشد. سونوگرافی ممکن است علاوه بر آپاندیسیت حاد، بسیاری از بیماریهای با علائم بالینی مشابه را نیز تشخیص دهد. مواد و روش کار: در یک مطالعه توصیفی و آینده نگر یافته های سونوگرافیک را در 230 بیمار مشکوک به آپاندیسیت حاد بررسی شد. بیمارانی که علائم بالینی و آزمایشگاهی تیپیک آپاندیسیت حاد را داشتند از مطالعه حذف شدند. صحت تشخیصی سونوگرافی در تعیین سایر بیماریهای با علائم بالینی مشابه آپاندیسیت حاد در نزد این بیماران ارزیابی شد. یافته ها: در این مطالعه 72 بیمار (31%) درد شکمی با منشأ ناشناخته داشتند که بدون تشخیص خاصی مرخص شدند. آپاندیسیت حاد در 78 بیمار از 158 بیمار قابل پیگیری پس از عمل جراحی و آپاندکتومی ثابت شد و نتیجـــه سونوگرافی در 70 مورد ( 7/89%) مثبت صحیح بود. از 80 بیمار بدون ابتلا به آپاندیسیت حاد، در 60 مورد (5/82%) سونوگرافی قادر به تشخیص صحیح علت سایر بیماریها بودکه بیماریهای ژنیکولوژیک حاد شایعترین پاتولوژی و سپس بیماریهای مجاری ادراری، بیماریهای گوارشی سایر موارد بودند. نتیجه گیری: سونوگرافی روش با ارزشی در بررسی تشخیص های افتراقی آپاندیسیت حاد است و انجام آن در تمام بیمارانی که تشخیص بالینی آپاندیسیت حاد در آنها دو پهلو و نامشخص است پیشنهاد می شود. در بیماران با علائم بالینی آپاندیسیت حاد و سونوگرافی منفی بررسی سونوگرافیک سایر ارگانهای شکمی و حفره لگن و نیز انجام اقدامات تشخیصی، تکمیلی ارزشمند می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزش تشخیصی لکوسیتوز پایه در موارد مشکوک به آپاندیسیت حاد

  سابقه وهدف: برخی آزمایشات پایه می توانند پزشک اورژانس و جراح را در تشخیص دقیقترآپاندیسیت حاد کمک کنند. از جمله این موارد می توان به آزمایشات نشان دهنده موارد التهابی در بدن از جمله شمارش گلبولهای سفید خون اشاره کرد0     مواد وروشها: در این مطالعه مقطعی، به بررسی ارزش تشخیصی شمارش گلبو ل های سفید در بیماران بزرگسال( بزرگتر از 12 سال) آپاندکتومی شده در مرکز آموزشی و درمانی لقمان حکیم تهران در ط...

متن کامل

بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری سطح Serum D-Lactate در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد

مقدمه: آپاندیسیت به عنوان یکی از علل عمده شکم حاد و یکی از شایع ترین اورژانس های جراحی مطرح می باشد. تشخیص آپاندیسیت حاد بر مبنای شرح حال، معاینات بالینی و یافته های آزمایشگاهی مطرح می گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی اندازه گیری D-Lactate  سرم در بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد و به طور خاص بررسی در زیر گروه هایی(کودکان، زنان باردار، افراد مسن) که تشخیص کلینیکی با دشواری روبرو است. موا...

متن کامل

ارزش تشخیصی لکوسیتوز پایه در موارد مشکوک به آپاندیسیت حاد

سابقه وهدف: برخی آزمایشات پایه می توانند پزشک اورژانس و جراح را در تشخیص دقیقترآپاندیسیت حاد کمک کنند. از جمله این موارد می توان به آزمایشات نشان دهنده موارد التهابی در بدن از جمله شمارش گلبولهای سفید خون اشاره کرد0     مواد وروشها: در این مطالعه مقطعی، به بررسی ارزش تشخیصی شمارش گلبو ل های سفید در بیماران بزرگسال( بزرگتر از 12 سال) آپاندکتومی شده در مرکز آموزشی و درمانی لقمان حکیم تهران در طول...

متن کامل

ارزش تشخیص سونوگرافی در آپاندیسیت حاد

سونوگرافی با فشار تدریجی ، هنگامی که علائم و نشانه های بالینی و همچنین نتایج آزمایشگاهی مبهم هستند ، ممکن است در تشخیص آپاندیسیت حاد بسیار مفید و سودمند باشد.برای تعیین سودمندی بالینی سونوگرافی در آپاندیسیت حاد ، یافته های پاتولوژی 164 بیمار آپاندکتومی شده با یافته های سونوگرافی آنان در پیش از عمل جراحی در یک مطالعه آینده نگر ، دو سویه کور مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص آپاندیسیت حاد در 113 مو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 2

صفحات  321- 330

تاریخ انتشار 2016-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021