ارزش تشخیصی CT اسکن در علل یرقان انسدادی

نویسنده

  • سعید نقیبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، خیابان شهید چمران، خیابان گلستان شرقی، بیمارستان آریا، بخش رادیولوژی
چکیده

زمینه و اهداف: تشخیص یرقان انسدادی در هر بیمار ضرورت بررسی سریع بیمار را از نظر علل و بررسی برنامه درمانی متعاقب آن مطرح می نماید. یکی از روش های تشخیصی مفید در این مورد تکنیک تصویربرداری است که رایج ترین آن سونوگرافی و سپس CT اسکن است. علیرغم مزایای بسیار زیاد سونوگرافی به دلیل محدودیت های تشخیصی آن استفاده از توموگرافی کامپیوتری مرسوم و مطرح شده است. این مطالعه به بررسی ارزش تشخیصی CT اسکن در عمل یرقان انسدادی می پردازد. روش بررسی: 23 بیمار مبتلا به یرقان انسدادی توسط CT اسکن از نظر علل انسداد مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتایج آن با نتایج جراحی بیوپسی بیماران مقایسه و حساسیت آن محاسبه شده است. یافته ها: در این مطالعه 52.2 درصد بیماران مرد و 48.8 درصد زن بودند. میانگین سنی بیماران 58.1± 19.4 سال می باشد. شایع ترین علل تشخیص داده شده در گزارش CT اسکن شامل: متاستاز کبدی، توده پانکراس، سنگ کلدوک، کیست هیداتیک، کلانژیوکارسینوم، سنگ کیسه صفرا، سیروز، تنگی در انتهای کلدوک می باشد: حساسیت CT اسکن کل بیماران مورد مطالعه 63.6 درصد بود و در تشخیص سنگ کلدوک 66.7 درصد، توده پانکراس 71.4 درصد و متاستاز کبدی 100 درصد بود. نتیجه گیری: CT اسکن جهت تشخیص سطح انسداد روش مفید و با حساسیت بالاست. همچنین دقت تشخیصی بالایی برای دیدن ساختار کبد دارد و چنانچه با تزریق ماده حاجب صورت گیرد، در افتراق و تشخیص ساختمان های عروقی و مجاری صفراوی کمک ارزنده ای خواهد نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزش تشخیصی ct اسکن در علل یرقان انسدادی

زمینه و اهداف: تشخیص یرقان انسدادی در هر بیمار ضرورت بررسی سریع بیمار را از نظر علل و بررسی برنامه درمانی متعاقب آن مطرح می نماید. یکی از روش های تشخیصی مفید در این مورد تکنیک تصویربرداری است که رایج ترین آن سونوگرافی و سپس ct اسکن است. علیرغم مزایای بسیار زیاد سونوگرافی به دلیل محدودیت های تشخیصی آن استفاده از توموگرافی کامپیوتری مرسوم و مطرح شده است. این مطالعه به بررسی ارزش تشخیصی ct اسکن در...

متن کامل

بررسی دقت آندوسونوگرافی در تشخیص علل یرقان انسدادی خارج کبدی

زمینه و هدف رتروگرادکلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک (ERCP) سال‌های زیادی است که یکی از روش‌های انتخابی در تشخیص و درمان انسداد صفراوی محسوب می‌شود. این در حالی است که امروزه روش‌های دیگری هم‌چون سونوگرافی اندوسکوپیک (EUS) که دقیق و کم‌خطر بوده واز نظر اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد، به‌طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از سونوگرافی اندوسکوپیک باعث اجتناب از موارد غیرضروری و صرفاً...

متن کامل

بررسی دقت آندوسونوگرافی در تشخیص علل یرقان انسدادی خارج کبدی

زمینه و هدف رتروگرادکلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک (ercp) سال های زیادی است که یکی از روش های انتخابی در تشخیص و درمان انسداد صفراوی محسوب می شود. این در حالی است که امروزه روش های دیگری هم چون سونوگرافی اندوسکوپیک (eus) که دقیق و کم خطر بوده واز نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از سونوگرافی اندوسکوپیک باعث اجتناب از موارد غیرضروری و صرفاً...

متن کامل

ارزش تشخیصی سی تی اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی

زمینه و هدف: تومورهای مغزی 10 درصد نئوپلاسم های بدن را تشکیل می دهند. امروز با روش های تصویربرداری به ویژه CT اسکن توفیق بسیار زیادی برای پزشکان در زمینه بهبود، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به ضایعات فضاگیر مغزی فراهم شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی CT اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی و میزان تطابق آن با نتایج پاتولوژی انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه یک بررسی تحلیلی آینده نگر است که...

متن کامل

ارزش تشخیصی سی تی اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی

زمینه و هدف: تومورهای مغزی 10 درصد نئوپلاسم های بدن را تشکیل می دهند. امروز با روش های تصویربرداری به ویژه ct اسکن توفیق بسیار زیادی برای پزشکان در زمینه بهبود، تشخیص و درمان بیماران مبتلا به ضایعات فضاگیر مغزی فراهم شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی ct اسکن در ضایعات فضاگیر مغزی و میزان تطابق آن با نتایج پاتولوژی انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه یک بررسی تحلیلی آینده نگر است که...

متن کامل

بررسی عوامل اتیولوژیک یرقان انسدادی منجر به جراحی

چکیده مقدمه: یرقان انسدادی به مواردی از یرقان گفته می‌شود که در اثر مسدود شدن مجاری صفراوی خارج کبدی ایجاد می‌شود.در بین علل ایجاد کننده یرقان انسدادی عواملی چون سنگ‌های صفراوی، تومورها وعلل خوش خیم دیگر مثل تنگی‌ها بیشترین علل را تشکیل می‌دهند. هدف: این مطالعه عوامل ایجاد کننده یرقان انسدادی در منطقه گیلان را با توجه به شیوع فاویسم (کمبود آنزیم G6PD)، تالاسمی و انواع آنمی‌های همولیتیک و فا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 2

صفحات  31- 35

تاریخ انتشار 1970-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021