ارزش پیشگویی کننده تست بدون استرس در حاملگی های پرخطر

چکیده

There are now several tests available that can assess fetal status. A series of 164 cases of high risk pregnancies were studied in order to assess predictive value of a nonstress test. The majority (36%) of patients complained about postdate pregnancy. A nonreactive test was identified in 24 of the patients (14.6%). Fetal distress, low Apgar score in 1 and 10 minutes after birth and mean of Apgar score in 5 minutes, cesarean section due to fetal distress, congenital anomalies, need of neonatal care, IUGR, abnormal presentation and perinatal death were much more common in the group of pregnancies with a nonreactive NST than in the group with reactive test. The difference was statistically significant. A reactive test was found to be a good predictor of the healthy fetus. Negative predictive value and specifity of the test were found 80% and 91.9%, respectively. The nonreactive test could identify a population at risk but it was not helpful as a stand alone modality in decision making, because of the low sensitivity and positive predictive value rates (33.3% and 58%).

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: با توجه به اهمیت به دنیا آوردن فرزندان سالم، تمایل زیادی برای ارزیابی سلامت جنین وجود دارد. امروزه تست بدون استرس، اولین و شایع ترین تست پیشنهادی جهت بررسی سلامت جنین در اکثر مطالعات می باشد. ولی ارزش پیشگویی کننده این تست در مطالعات مختلف متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش تشخیصی تست بدون استرس در بروز عواقب بارداری در زنان باردار پرخطر با سن بارداری 37 -41 هفته انجام شد. روش...

مقدمه: با توجه به اهمیت به دنیا آوردن فرزندان سالم، تمایل زیادی برای ارزیابی سلامت جنین وجود دارد. امروزه تست بدون استرس، اولین و شایع ترین تست پیشنهادی جهت بررسی سلامت جنین در اکثر مطالعات می باشد. ولی ارزش پیشگویی کننده این تست در مطالعات مختلف متفاوت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش تشخیصی تست بدون استرس در بروز عواقب بارداری در زنان باردار پرخطر با سن بارداری 37 -41 هفته انجام شد. روشکار:...

زمینه و هدف: شمارش حرکات جنین و تست بدون استرس روش های ساده و غیرتهاجمی هستند که به عنوان اولین قدم در ارزیابی سلامت جنین های در معرض خطر به کار می روند. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین نتایج تست شمارش حرکات جنین توسط مادر و تست بدون استرس انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در بخش زنان و زایمان بیمارستان امام رضا مشهد انجام گرفت. نمونه شامل 410 تست بدون استرس و شمارش حرکات جن...

زمینه و هدف: شمارش حرکات جنین و تست بدون استرس روش های ساده و غیرتهاجمی هستند که به عنوان اولین قدم در ارزیابی سلامت جنین های در معرض خطر به کار می روند. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین نتایج تست شمارش حرکات جنین توسط مادر و تست بدون استرس انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در بخش زنان و زایمان بیمارستان امام رضا مشهد انجام گرفت. نمونه شامل 410 تست بدون استرس و شمارش حرکات جن...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود