ارزیابی آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه جهت تعیین جنسیت جنین در انسان

نویسندگان

  • الماسی, محمد امین دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
  • بابازاده بدوستانی, علیرضا مربی، گروه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات فیزیولوژی و بیوتکنولوژی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
چکیده مقاله:

Background and purpose: In humans, SRY (sex-determining region of the Y chromosome) is the major gene for the sex determination which is found in normal XY males and rarely in XX males, and it is absent from normal XX females and from many XY females. There are several methods which can indicate a male genotype by amplification of SRY gene. The aim of this study was identification of the SRY gene for fetal sex determination in human during pregnancy using loop mediated isothermal amplification (LAMP) method. Materials and methods: A total of 18 blood samples were collected from pregnant women at 8 weeks of pregnancy and plasma DNA was extracted. For detection of SRY gene LAMP assay was performed using the DNA. Results: LAMP results revealed the positive reaction was highly specific only to samples containing XY chromosomes; while no amplification was found in samples containing XX chromosomes. Finally, it was proved that from samples collected 9 were male embryos (50%) and 9 were female embryos (50%). All visual components used in colorimetric assay could successfully make a clear distinction between positive and negative reactions. Conclusion: The LAMP assay is a valuable tool for detection of SRY gene for fetal sex determination.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (AMV) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

ویروس موزاییک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AMV) در ایران که سبب بیماری در محصول یونجه (Medicago sativa) می‌ شود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیان علایم شناسایی تشخیص داده می‌شود. روش های متعددی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند که می توان به آزمون های سرولوژیک و روش‌های مولکولی اشاره کرد. آزمون نسخه برداری معکوس تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (revers transcription loop mediated isothermal amplific...

متن کامل

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (AMV) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

ویروس موزاییک یونجه (Alfalfa mosaic virus, AMV) در ایران که سبب بیماری در محصول یونجه (Medicago sativa) می‌ شود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیان علایم شناسایی تشخیص داده می‌شود. روش های متعددی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند که می توان به آزمون های سرولوژیک و روش‌های مولکولی اشاره کرد. آزمون نسخه برداری معکوس تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (revers transcription loop mediated isothermal amplific...

متن کامل

تکثیر هم دمای وابسته به حلقه: یک روش نوین برای تکثیر DNA و RNA

تشخیص بیماری یک امر حیاتی در تصمیم­گیری­های درمانی مناسب است. درگذشته، تشخیص براساس جداسازی و شناسایی عامل بیماری­زا بود که توسعه آزمون­های سرولوژیکی را در طول زمان درپی داشت. امروزه، آزمون­های مولکولی با حساسیت بالا مانند واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) و انواع آن، جایگزین روش­های تشخیصی قدیمی­تر شده­اند. مانع اصلی در استفاده از روش­های مبتنی بر PCR نیاز به ترموسایکلر است که سیستم تکثیر هم­دمایی...

متن کامل

ردیابی و شناسایی ویروس موزاییک یونجه (amv) به وسیله آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه

ویروس موزاییک یونجه (alfalfa mosaic virus, amv) در ایران که سبب بیماری در محصول یونجه (medicago sativa) می شود، بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیان علایم شناسایی تشخیص داده می شود. روش های متعددی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند که می توان به آزمون های سرولوژیک و روش های مولکولی اشاره کرد. آزمون نسخه برداری معکوس تکثیر هم دمای وابسته به حلقه (revers transcription loop mediated isothermal amplifica...

متن کامل

ارزیابی آزمون تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه در شناسایی ویروس موزاییک کاهو (LMV)

شایع‌ترین ویروس تأثیرگذار بر کاهو در سراسر مزارع جهان، ویروس موزاییک کاهو (Lettuce mosaic virus; LMV) متعلق به خانواده Potyviridea و جنس Potyvirus است. روش‌های متعددی شامل آزمون‌های سرولوژیکی و مولکولی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند، اما این روش‌ها زمان‌بر بوده و نیازمند ابزارهای پیچیده‌ای هستند. هدف از این پژوهش، کاهش زمان موردنیاز جهت تشخیص LMV با استفاده از روش تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه (...

متن کامل

ارزیابی آزمون تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه در شناسایی ویروس موزاییک کاهو (LMV)

شایع‌ترین ویروس تأثیرگذار بر کاهو در سراسر مزارع جهان، ویروس موزاییک کاهو (Lettuce mosaic virus; LMV) متعلق به خانواده Potyviridea و جنس Potyvirus است. روش‌های متعددی شامل آزمون‌های سرولوژیکی و مولکولی جهت تشخیص این ویروس وجود دارند، اما این روش‌ها زمان‌بر بوده و نیازمند ابزارهای پیچیده‌ای هستند. هدف از این پژوهش، کاهش زمان موردنیاز جهت تشخیص LMV با استفاده از روش تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه (...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 144

صفحات  352- 356

تاریخ انتشار 2017-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023