ارزیابی آزمون هماگلوتیناسیون غیر مستقیم (IHA) در تشخیص هیداتیدوزیس گوسفندی

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی آزمایش آگلوتیناسیون لاتکس ( lat ) و هماگلوتیناسیون غیر مستقیم جهت تشخیص دیکروسلیوز گوسفند

دیکروسلیوم دندریتیکوم از انواع ترماتودهای دیژنه آ است که در کبد، مجاری صفراوی و کیسه ی صفرای پستانداران خصوصا نشخوارکنندگان یافت می شود. با استفاده از روش های ایمنی شناسی می توان به تشخیص زود هنگام بیماری اقدام نمود. هدف از انجام این مطالعه قابلیت تست آگلوتیناسیون لاتکس (lat ) و هماگلوتیناسیون غیر مستقیم (iha ) در تشخیص آلودگی گوسفندان به دیکروسلیوم دندریتیکوم می باشد. پس از جداسازی انگل های زن...

15 صفحه اول

ارزیابی دو روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم در تشخیص لیستریوز و مقایسه آنها با روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم

گرچه تشخیص لیستریوز می تواند با کشت نمونه و جداسازی باکتری صورت گیرد ولی به دلیل وقت گیر بودن، راندمان پایین ناشی از تعداد کم باکتری و مشکل در تشخیص افتراقی از سایر باکترها در بسیاری از آزمایشگاه ها از این روش به طور معمول استفاده نمی شود. در مقابل، روش های سرولوژیک مختلفی به علت سرعت، مقرون به صرفه بودن و سهولت در تشخیص لیستریوز به کار گرفته می شود. در این مطالعه روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم (...

متن کامل

ارزیابی کارآیی آزمون ایمونوفلورسانس غیر مستقیم در تشخیص ناراحتی های گوارشی ناشی از هلیکوباکترپیلوری

Helicobacter pylori (H.pylori) is the most common human infection in the world. This agent has a strong role in pathogenesis of chronic gastritis and peptic ulcers. Therefore introducing of simple and cost effective and non invasive tests are important for diagnosis of H.pylori infections. In this study 215 patient suffering from different gastrointestinal disorders referred to GI endoscopy dep...

متن کامل

ارزیابی روش ایمونوفلورسانت غیر مستقیم در تشخیص عامل باکتریایی مشمشه

زمینه و اهداف: مشمشه یکی از خطرناک‌ترین و قدیمی‌ترین بیماری‌های واگیردار زئونوز در تک سمی‌ها می‌باشد که تاکنون موارد زیادی از تلفات در تک سمیان، گوشت‌خواران و انسان را ایجاد نموده است. افزایش ناگهانی این بیماری در منطقه خاورمیانه و استفاده از عامل این بیماری به‌عنوان یک سلاح بیولوژیک، طراحی و استفاده از تکنیک‌های تشخیصی سریع این بیماری را بسیار ضروری می‌نماید. این مطالعه باهدف تشخیص عامل بیماری...

متن کامل

ارزیابی دو روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم در تشخیص لیستریوز و مقایسه آنها با روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم

گرچه تشخیص لیستریوز می تواند با کشت نمونه و جداسازی باکتری صورت گیرد ولی به دلیل وقت گیر بودن، راندمان پایین ناشی از تعداد کم باکتری و مشکل در تشخیص افتراقی از سایر باکترها در بسیاری از آزمایشگاه ها از این روش به طور معمول استفاده نمی شود. در مقابل، روش های سرولوژیک مختلفی به علت سرعت، مقرون به صرفه بودن و سهولت در تشخیص لیستریوز به کار گرفته می شود. در این مطالعه روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم (...

متن کامل

ارزیابی قدرت روش های الیزای نقطه ای (Dot-ELISA)، ایمونوفلورسانس غیرمستقیم (IFS) و هماگلوتیناسیون غیرمستقیم (IHA) در تشخیص کیست های هیداتیک کبدی و ریوی انسان

سابقه و هدف: با توجه به میزان شیوع کیست هیداتیک در کشور و عدم کارآیی لازم برخی از آزمون های سرولوژیک رایج در کشور جهت تشخیص آلودگی به کیست، این مطالعه به منظور ارزیابی قدرت آزمون های الیزای نقطه ای (Dot-ELISA)، ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IFS) و هماگلوتیناسیون غیر مستقیم (IHA) ریوی در تشخیص کیست های کبدی طی سال 1376 در تهران انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش کارآزمایی بالینی از نوع تش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 3.4

صفحات  166- 168

تاریخ انتشار 1998-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021