ارزیابی آزمون گاما و منحنی‌های اندرو به‌منظور تخمین مقدار رسوب معلق حوزه‌های آبخیز جنوب و جنوب شرقی دریای خزر

نویسندگان

  • خیرفام, حسین
  • وفاخواه, مهدی
چکیده

  Suspended sediment (SS) flux in a river is an important parameter for the watershed management. The large extend of watersheds areas and limited of sediment stations measurement have been caused that different methods have been developed to SS estimation. In this study, 42 sediment measurement stations existed in south and southeast of the Caspian Sea with over 20 year period was chosen. The sediment rating curve (SRC) was drawled using discharge and SS load measurements for 42 stations, then daily SS load was estimated by using the daily discharge (Q) and the average of annual SS was computed. By using the gamma test (GT), 14 effective variables on SS was reduced to 5 main variables and the mentioned stations were recognized in four homogeneous groups by using Andrew c urves (AC). For each homogeneous group and all existed stations using five selected main variables was developed regression models for average of annual SS load. Relative error (RE), r elative bias ( RBIAS) and r oot relative mean squared error ( RRMSE) indices statistics are used for evaluating the accuracy of the models. The results indicated that a model was not provided for group 1 . The models of g roups 2 to 4 have a good accuracy and the model of g roup 4 with RE(29%), RBIAS(12%) and RRMSE(35%) in the calibration stage , and RE(19%), RBIAS(12%) and RRMSE(25%) in the validation stage has the best performance and One model for all stations has high error . Peak discharge with two return periods (Qp) has the most impact on the average of annual SS change.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی آزمون گاما و منحنی های اندرو به منظور تخمین مقدار رسوب معلق حوزه های آبخیز جنوب و جنوب شرقی دریای خزر

تخمین رسوب خروجی از حوزه های آبخیز از اهمیت بالایی در مدیریت آبخیزها برخوردار می­باشد. گستردگی حوزه ها و کمبود ایستگاه های سنجش رسوب باعث شده تا به­منظور تخمین رسوب از روش های متفاوتی استفاده نمایند. در این تحقیق 42 ایستگاه رسوب سنجی جنوب و جنوب­ شرقی دریای خزر با دوره های آماری بیش از 20 سال انتخاب گردید. سپس با ترسیم منحنی سنجه رسوب برای ایستگاه مذکور با استفاده از داده­های رسوب و دبی اندازه­...

متن کامل

ارزیابی روش‌های آزمون گاما، تحلیل خوشه‌ای، تحلیل تابع تشخیص و منحنی‌های اندرو در تفکیک آبخیزهای همگن برای آنالیز منطقه‌ای رسوب معلق

رسوب ناشی از فرسایش خاک به‌عنوان مهم‌ترین نمایه‌های تخریب اراضی، چالشی مهم در بحث توسعۀ پایدار و تهدیدی بر زیست‌بوم‌ها تلقی می‌شود. لذا تخمین رسوب خروجی از آبخیزها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. گستردگی  آبخیزها و کمبود ایستگاه‌های سنجش رسوب باعث شده تا از روش‌های غیرمستقیم از قبیل مدل‌های تهیه شده در آبخیزهای مشابه جهت تخمین رسوب در آبخیز فاقد آمار استفاده نمایند. در این پژوهش، 42 ایستگاه رسوب‌سنجی...

متن کامل

عوامل موثر‎ ‎بر رسوب‌دهی معلق حوزه‌های آبخیز جنوب غربی ‏ایران

طی دهه‌های گذشته، بررسی عوامل موثر بر رسوب‌دهی حوزه آبخیز رودخانه‌ها، در مطالعات آبخیزداری مورد توجه قرار گرفته است. داده‌های بار رسوبی رودخانه‌ها، علی‌رغم کم‌بود تعداد و طول دوره آماری، می‌تواند در تحلیل رسوب‌دهی استفاده شود. در این تحقیق، 20 زیرحوضه واقع در منطقه جنوب غرب کشور، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی(GIS) و پردازش تصاویر ماهواره‌ای، 48 متغیر فیزیوگرافی، اقلیمی، زمین‌شناسی و شا...

متن کامل

بررسی پراکنش آرسنیک در رسوبات جنوب شرقی دریای خزر

مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات حوضه های آبی مثل رودخانه ها ، مصب و بستر دریا ، می تواند یک گام موثر برای پیدا کردن منشا و ارزیابی مدل توزیع آلاینده های زیست محیطی در منطقه باشد. رسوبات محل نها یی تجمع فلزات سنگین در محیط آبی هستند، اما تحت شر ایطی میتوانند خود به عنوان منبع آلودگی در آب عمل کنند ورود فلزات سنگین ازجمله آرسنیک به منابع آبی از طرق مختلف، باعث ایجاد مخاطراتی از قبیل مسمویت، سرطان زایی و...

متن کامل

بررسی اثرات زیست محیطی در تالاب جنوب شرقی دریای خزر

در تحقیق انجام شده،به بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی در تالاب محصور در کرانه های ساحلی جنوب شرقی دریای خزر پرداخته شده است.با استفاده از هر دو شیوه مدلسازی عددی و بررسی های میدانی به بررسی اثرات ناشی از تخلیه پساب یک مجموعه صنعتی مجاور ساحل در تالاب،پرداخته شده است.مدل عددی مورد استفاده ،یک مدل ترکیبی هیدرودینامیک و انتشار و پخش آلودگی در محیط سیال می باشد که با استفاده از داده های حاصل از ان...

متن کامل

اندازه گیری فلزات سنگین در آب، رسوب و پرنده وحشی چنگر در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر

Background and purpose: The Common Coot (Fulica atra) is an abundant aquatic bird in North of Iran and is anticipated to be a good indicator for metal pollution on north wetlands of Iran. The aim of this study was to determining metals concentration in water, sediment samples and two organs of Common coot (liver and kidney). Materials and methods: This study was tested on water, sediment and 3...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 11

صفحات  47- 58

تاریخ انتشار 2015-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021