ارزیابی آماری تأثیرتغییراقلیم بر رودخانه های پایین دست یخچال ها مطالعه موردی : رودخانه سردآبرود چالوس

نویسندگان

  • محمد جواد تفکری دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران -آب، دانشکده آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
  • همایون مطیعی استادیار دانشکده آب و محیط زیست – دانشگاه شهید بهشتی، تهران
چکیده

     گرمایش جهانی و تغییر اقلیم باعث تغییر بر منابع آب و از جمله یخچال ها شده و باعث کاهش سطح و حجم این یخچال ها در سراسر زمین شده است.  کاهش در سطح وحجم یخچال ها می تواند روی جریان در رودخانه های پایین دست یخچال ها و نیز فرسایش خاک حوضه تاَثیر جدی داشته باشد. میزان این افزایش  به شرایط محلی و منطقه­ای بستگی دارد. تغییرات در الگوی بارش، نوع استفاده زمین، پوشش گیاهی و قابلیت فرسایش­پذیری خاک، بر میزان جریان وفرسایش اثر می­گذارد. در این مقاله با استفاده از روش های آماری تأثیر احتمالی تغییر اقلیم بر رودخانه سردآبرود در غرب چالوس در شمال ایران با استفاده از داده های بارش، جریان رودخانه و رسوب در یک دوره پنجاه ساله (87-1337 ) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از روش هودریک- پرسکات به منظور روند تصادفی و غیرتصادفی تغییرات دبی و رسوب، و نیز روش رگرسیون برای روند خطی  استفاده شده است.  نو آوری این مقاله استفاده از  روش هودریک- پرسکات بوده و روند غیرتصادفی نشان دهنده تغییرات واقعی در سال­های مورد بررسی می­باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که  روند  دبی در ایستگاه­ های هیدرومتری واقع در حوضه یخچالی تا حدی افزایشی می­باشد . روند رسوب نیز در این ایستگاه­ها همانند روند دبی، تا حدی افزایشی است. به طور کلی می­توان نتیجه گرفت با افزایش دبی، مقدار رسوب نیز افزایش یافته است که می تواند نشان دهنده  فرسایش بیشتر در حوضه آبریز باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش یخچال های ایران بر جریان رودخانه ها و برآوردی از حجم آنها

یخچال های ایران جزء منابع آبی هستند که نسبت به آنها شناخت بسیار کمی وجود دارد. سطح این یخچال ها در حدود 27 تا 32 کیلومتر مربع برآورد شده است و شواهد حاکی از کاهش حجم آنها می باشد، اتفاقی که بطور کلان در سطح یخچال های جهان در حال وقوع است. اما از تاثیر کاهش این منابع بر آبدهی رودخانه هایی که از آنها نشات می گیرند، مطالب چندانی موجود نمی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در حد ممکن با اطلاعات مو...

متن کامل

ماکروبنتوزهای پایین دست رودخانه زاینده رود

به منظور مطالعه و شناسایی ماکروبنتوزهای پایین دست رودخانه زاینده رود، رسوبات مسافتی حدود 160 کیلومتر، از باغ پرندگان تا شهر ورزنه، مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، هشت ایستگاه با توجه به نوع بستر انتخاب گردید و نمونه های رسوب به مدت یک سال (1382-1383) توسط نمونه بردار سوربر، اکمن و لوله پولیکا، در هر فصل دو بار نمونه برداری گردید. نمونه ها پس از جداسازی و شمارش، تا حد جنس و در برخی موارد گونه، ...

متن کامل

اثر عملیات شاس در مخزن سد سفیدرود بر رودخانه پایین دست

بهره برداری از مخزن سد سفیدرود در سال 1341 آغاز شده است. پس از گذشت دو دهه 800 حدود میلیون متر مکب از ظرفیت آن در اثر رسوبات ته نشین شده، کاهش یافته که باتوجه به ظرفیت کل مخزن (1800 میلیون متر مکعب) حدود 45 درصد از ظرفیت مفید آن بر اثر رسوبات غیرقابل استفاده است. سازمان آب گیلان برای احیاء ظرفیت مخزن و پیش گیری از روند کاهش ظرفیت از سال 1359 اقدام به انجام عملیات شاس نموده و این عملیات هر سال د...

متن کامل

نقش خشکه دار در تراکم زادآوری تودۀ راش آمیخته (مطالعۀ موردی: جنگل سردآبرود چالوس، مازندران)

به‌منظور بررسی اثرات نوع و درجۀ پوسیدگی خشکه‌دارهای افتاده و سرپا بر روی تراکم زادآوری گونه‌های چوبی، جنگل سردآبرود چالوس واقع در استان مازندران بررسی شد. برای این کار، در خشکه‌دارهای سرپا در دایره‌ای به شعاع 5 متر به مرکزیت خشکه‌دار و در خشکه‌دارهای افتاده، مستطیلی به عرض 4 متر (2 متر از هر طرف خشکه‌دار) و به طول خود آنها آماربرداری صورت گرفت. همچنین سطح روشنۀ ایجادشده به‌وسیلۀ خشکه‌دارها اندا...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 3

صفحات  85- 94

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید