ارزیابی ارتباط نرخ تورم و شکاف تولید در ایران

نویسندگان

چکیده

وضعیتی که در آن سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت بی‌رویه یا نامتناسب و به‌طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد وضعیت تورمی نامیده می‌شود. تورم همواره به‌عنوان یک معضل اقتصادی شناخته شده و برای کنترل آن راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این راه‌ها تولید می‌باشد. در مقاله‌ حاضر هدف بر این است تا به ارزیابی ارتباط متقابل نرخ تورم و شکاف تولید در اقتصاد ایران طی دوره‌ (1390- 1350) با استفاده از مدل خودرگرسیون‌برداری پرداخته شود. بر این اساس، با پیدایش راهکارهایی سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قادر خواهند بود تا با برنامه‌ها و اهداف جامعتری جهت کنترل تورم گام بردارند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ریشه‌ تورم در ایران صرفاً یک رابطه‌ پولی نیست. با توجه به نتایج عکس‌العمل آنی رابطه‌ شکاف تولید ناخالص داخلی ابتدا روندی کاهشی و در بلند‌مدت روندی افزایشی داشته است، اما با توجه به تجزیه‌ واریانس این روند در طول زمان افزایشی بوده است. نتایج نشان می‌دهد که تنها سیاست‌های پولی قادر به کنترل نرخ تورم نیستند، بلکه تولید می‌بایست در بخش واقعی اقتصاد مدنظر قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران

در  سال­های اخیر، نرخ بالای تورم به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است. به همین سبب مطالعه­ی دلایل تورم شدید در کشور ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.  در این مقاله سعی می­شود با طراحی یک سیستم معادلات هم زمان مناسب، چگونگی تأثیرگذاری متغیّرهایی مانند  نرخ رشدحجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید محاسبه شده از طریق فیلتر هودریک-پرسکات؛ که از نظر ...

متن کامل

ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران

در  سال­های اخیر، نرخ بالای تورم به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است. به همین سبب مطالعه­ی دلایل تورم شدید در کشور ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.  در این مقاله سعی می­شود با طراحی یک سیستم معادلات هم زمان مناسب، چگونگی تأثیرگذاری متغیّرهایی مانند  نرخ رشدحجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید محاسبه شده از طریق فیلتر هودریک-پرسکات؛ که از نظر ...

متن کامل

بررسی ارتباط نرخ تورم و شکاف نرخ تسهیلات سپرده در اقتصاد ایران

نرخ سود بانکی از ابزارهای پولی مهم اقتصاد است مقامـات پولی با تغییر مدیریت شده آن میتوانند بخـش واقعـی اقتـصاد را تحریک کنندایران به دلیل ناکارایی بانکی نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران پایـین اما بهرۀ دریافتی از تسـهیلات گیـرندگان بالاستدر چنین شرایطی برخـی صاحب‌نظران معتقدند که با کاهش شکاف نرخ سود علی‌الحساب بانکی هزینۀ تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش ثانیاً سرمایه‌گذاری در نتیجه تولید افزایش می‌...

متن کامل

برآورد شکاف تولید و تأثیر آن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران

هدف این تحقیق، برآورد شکاف تولید به¬عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. بدین جهت، با استفاده از داده¬های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 و با استفاده از تکنیک فیلترینگ هادریک-پرسکات تولید بالقوه و شکاف تولید برآورد و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و شکاف تولید برآورد شده است. متغیرهای نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای وارداتی، شکاف تولید تعدیل شده ...

متن کامل

ارزیابی راهبردهای پولی بانک مرکزی ایران نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم: رویکرد بوت_استرپ

Monetary policy is one of the most important macroeconomic policies which could be used for achieving economic targets such as reducing the output gap and reducing the inflation's deviation from it's target level.  These policies can be implemented through the control of volume of money or the rate of interest. Based on economic theories, the Central Bank should conduct monetary policies w...

متن کامل

تحلیل اثر نامتقارن قیمت نفت و شکاف تورم بر نرخ ارز غیر رسمی در ایران

در اقتصادهای نفتی نظیر ایران، نرخ ارز در بازار غیر رسمی از مهم‌ترین متغیرهایی است که تحت تأثیر تغییرات قیمت نفت قرار می‌گیرد. بر این اساس و با توجه به اهمیت نفت و قیمت آن در اقتصاد ایران، در این مقاله کوشش بر‌ آن است تا در کنار شکاف تورم بین ایران و آمریکا، اثر قیمت جهانی نفت بر نرخ ارز غیر رسمی (دلار) در قالبی نامتقارن مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، برآورد الگو با رهیافت ARDL خطی و غیر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  97- 116

تاریخ انتشار 2013-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021