ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار در دندانپزشکان دانشکده دندانپزشکی قزوین با روش REBA و ارتباط آن با شیوع اختلالهای اسکلتی-عضلانی در سال 1387

نویسندگان

  • ورمزیار, سکینه
  • کیافر, مهدی
چکیده

  ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار در دندانپزشکان دانشکده دندانپزشکی قزوین با روش REBA و ارتباط آن با شیوع اختلالهای اسکلتی-عضلانی در سال 1387     سکینه ورمزیار1- مرتضی امینی2 - مهدی کیافر3   1- دانشجوی دکتری بهداشت حرفه‌ای دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   2- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران   3- کارشناس بهداشت حرفه‌ای       چکیده   زمینه و هدف : در حرفه‌ دندانپزشکی فعالیتهای دینامیک و استاتیک ممتد، باعث بروز اختلالهای اسکلتی- عضلانی می‌شود، ولی دندانپزشکان شناخت دقیقی از نقش عوامل ارگونومیک در سلامت سیستم اسکلتی- عضلانی ندارند. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار در حرفه‌ دندانپزشکی با روش REBA در دندانپزشکان دانشکده‌ دندانپزشکی قزوین و ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی می‌باشد .   روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 63 نفر دندانپزشک مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت بررسی اوضاع بدنی دندانپزشکان از روش REBA استفاده گردید . به منظور بررسی اختلالهای اسکلتی- عضلانی جامعه‌ مورد مطالعه نیز از پرسشنامه‌ استاندارد نوردیک استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 13 و بهره‌گیری از آزمونهای آماری رگرسیون لجستیک و انجام و 05/0 P < به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد .   یافته‌ها: : نتایج ارزیابی نشان داد که 2/30% از افراد مورد مطالعه معادل 19 نفر نمره‌ 11-15 (سطح خطر بسیار بالا)را به دست آورده‌اند. بر اساس یافته‌های حاصل از پرسشنامه‌ نوردیک بیشترین ناراحتی اسکلتی- عضلانی با 8/50% مربوط به گردن می‌باشد.   نتیجه‌گیری : یافته‌های به دست آمده از امتیاز نهایی REBA نشان می‌دهند 2/30% از افراد برابر 19 نفر در سطح خطر بسیار بالا قرار دارند و 7/51% از افراد برابر 32 نفر در سطح خطر بالا قرار دارند و این بدان معنی است که اولویت اقدامهای اصلاحی برای این افراد ضروری و آنی می‌باشد .   کلید واژه‎ها: دندانپزشکی – اختلالات اسکلتی، عضلانی – پرسشنامه – ارگونومی   وصول مقاله: 30/11/1389 /138 اصلاح نهایی: 20/11/1390 پذیرش مقاله: 2/3/1391 /1385   نویسنده مسئول : مرتضی امینی، گروه آموزشی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران e.mail:M _ Amini87 @yahoo.com   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار در دندانپزشکان دانشکده دندانپزشکی قزوین با روش reba و ارتباط آن با شیوع اختلالهای اسکلتی-عضلانی در سال ۱۳۸۷

ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار در دندانپزشکان دانشکده دندانپزشکی قزوین با روش reba و ارتباط آن با شیوع اختلالهای اسکلتی-عضلانی در سال 1387     سکینه ورمزیار1- مرتضی امینی2 - مهدی کیافر3   1- دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   2- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران   3- کارشناس بهداشت...

متن کامل

ارزیابی وضعیت ارگونومیکی دندانپزشکان با روش RULA و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

Background and Aims: The dentistry profession is one of the most injuring professions that causes most pains and hurts for dentists because of their lack of knowledge about the ergonomic position through the work. The purpose of this study was to assess the ergonomic position of dentists with RULA method in dentists of Bojnord. Materials and Methods: In this cross-sectional study, all of the B...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش REBA

چکیده زمینه و هدف: دردهای عضلانی یکی از دردهای آشنایی است که بیشتر دندانپزشکان در دوره‌ای از کارخود آن را تجربه کرده‌اند. وضعیت‌ها و حالت‌های استاتیک طولانی‌مدت، انجام حرکات تکراری، قرار گرفتن در یک وضعیت نامناسب به‌مدت طولانی و سن از جمله عوامل ایجاد این دردها هستند. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی دندانپزشکان انجام گرفت. مواد و روش کار: در این مطال...

متن کامل

ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار و عوامل موثر بر اختلالات اسکلتی – عضلانی آرایشگران شهر سردشت

Introduction: Any disorders or injuries to musculoskeletal system due to working procedure or conditons would be considered as work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). The present study aimed to evaluate body postures and main risk factors contributing musculoskeletal disorder in barbers in IRAN, SARDASHT .Materials and Methods: This study is a descriptive – analytical and cross secti...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره None

صفحات  229- 237

تاریخ انتشار 2012-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022