ارزیابی استدلال بالینی دستیاران و کارورزان پزشکی براساس پرسشنامه تفکر تشخیصی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1392

نویسندگان

چکیده

Background: Clinical reasoning is important in any educational setting and should be included in all aspects of knowledge and skills of a student. In the clinical reasoning process the physician gains information by questioning the patient, compares this information with clinical findings and finally using his/her experience, reaches a diagnosis. Medical students at different levels show low reasoning and face many misdiagnoses. This study compared the clinical reasoning of the interns and residents in different clinical settings. Methods: This study was a cross-sectional and data gathering tool was diagnostic thinking questionnaire, which had 41 questions with 6 rating scale, developed originally by Bordage and colleagues in France. Interns and residents were randomly selected from four main sections in each hospital and asked to complete the questionnaire. A total sample size of 105 residents and 100 interns were studied in these hospitals. Collected data were entered into SPSS 16 statistical software and analyzed using descriptive statistics. Results: 205 residents and interns completed the questionnaire (response rate of %73). The findings showed that the total DTI score of interns and residents (158.13, 161.66) had no significant differences (p=0.056). Interns, in structure of memory scored 82.87 while residents scored 85.04, respectively and differences (p= 0.076) were not significant. Interns and residents scored respectively, 75.26 and 76.62 in flexibility in thinking and the difference (p= 0.108) was not significant. Conclusion: By comparing studies and research we find that interns and residents are poor in clinical reasoning. Teaching clinical reasoning requires knowledge, but knowledge alone is not enough. Rather more important than knowledge is the science of clinical practice and patient experience. Another issue that must be noted is that education of clinical reasoning must be problem-based and student-centered and the most suitable learning environment is problem-oriented education conducted in small groups.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی استدلال بالینی دستیاران و کارورزان پزشکی براساس پرسشنامه تفکر تشخیصی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۲

زمینه و هدف: استدلال بالینی در محیط های آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بایستی تمامی جنبه های دانش و مهارت یک دانشجو را در بر گیرد. در فرآیند استدلال بالینی ابتدا پزشک اطلاعاتی از بیمار می گیرد؛ سپس این اطلاعات را با یافته های پاراکلینیکی مقایسه می کند و با استفاده از تجربیات خود به یک تشخیص دست می یابد. دانشجویان پزشکی، بعضی اوقات در مقاطع مختلف با استدلال ضعیفی عمل می کنند و اشتباهات بس...

متن کامل

ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1392

  Introduction: The educational system must train students based on their future needs In the area of work for the community. Education is one of the capabilities necessary for assistants. This study has been designed for Assessment of teaching to medical students and Interns by medical residents in Bandar Abbas. Methods: This cross-sectional study examined the education of 99 residents ...

متن کامل

ارزیابی محیط بالینی بر اساس مدل DREEM از دیدگاه کارورزان و دستیاران پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  زمینه و هدف: محیط‌های بالینی نقش اساسی را در یادگیری دانشجویان علوم پزشکی بر عهده دارند. برای ارتقای کیفیت آموزش بالینی باید وضعیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد. از این‌رو مطالعه حاضر در سال 1391 و با هدف ارزیابی محیط بالینی بر اساس مدل DREEM از دیدگاه کارورزان و دستیاران پزشکی بیمارستان‌های آموزشی انجام شد.   روش کار: این پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از پرسش‌نامه DREEM ( Dundee ready educatio...

متن کامل

بررسی تفکر انتقادی کارورزان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مقدمه: تفکر انتقادی یکی از مؤلفه های تصمیم گیری بالینی و معیاری برای کارآیی بالینی افراد حرفه ای و دانشجویان پرستاری و عامل مهمی در ارتقای استقلال حرفه ی پرستاری به شمار می رود. با توجه به نامناسب بودن نتیجه مطالعات قبلی و با توجه به اهمیت توانایی تفکر انتقادی در پرستاری و تاثیر پذیرفتن این موضوع از فرهنگ افراد، مطالعات بیشتر در زمینه توانایی تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری مورد نیاز است. ...

متن کامل

ارزیابی الگوی نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع در کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392

زمینه و هدف: تجویز منطقی داروها توسط پزشکان، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در درمان صحیح و کامل بیماران است. این مطالعه با هدف بررسی الگوی نسخه‌نویسی کارورزان در شرف فارغ‌التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. روش کار: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، طی یک آزمون کتبی، 50 نفر از کارورزان در شرف فارغ‌التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر الگوی نسخه‌نویسی در خصوص 30 مورد بالینی شایع مورد ارزیابی قر...

متن کامل

ارزیابی محیط بالینی بر اساس مدل dreem از دیدگاه کارورزان و دستیاران پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زمینه و هدف: محیط های بالینی نقش اساسی را در یادگیری دانشجویان علوم پزشکی بر عهده دارند. برای ارتقای کیفیت آموزش بالینی باید وضعیت آن مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو مطالعه حاضر در سال 1391 و با هدف ارزیابی محیط بالینی بر اساس مدل dreem از دیدگاه کارورزان و دستیاران پزشکی بیمارستان های آموزشی انجام شد.   روش کار: این پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از پرسش نامه dreem ( dundee ready education ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 132

صفحات  18- 25

تاریخ انتشار 2015-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021