ارزیابی اقتصادی تحقیقات کشاورزی در ایران؛ مورد چغندرقند

نویسندگان

  • ابراهیم حسن‌پور
  • سید صفدر حسینی
چکیده

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی، سیاست تحقیقات کشاورزی می‌باشد که یکی از قدیمی‌ترین عرصه‌های آن در ایران تحقیقات چغندرقند است. مقاله‌ی حاضر با تدوین یک متدولوژی مناسب در چارچوب رهیافت مازاد اقتصادی، به ارزیابی بازده اقتصادی و آثار رفاهی تحقیقات چغندرقند می‌پردازد. مطابق نتایج حاصله، نسبت فایده-هزینه‌ی این سرمایه‌گذاری پژوهشی دولت برای دوره‌ی مورد مطالعه 3/5 و نرخ بازده داخلی آن 7/33 درصد به دست آمد که بیانگر کارایی مطلوب آن در مقایسه با دیگر سرمایه‌گذاری‌های دولت می‌باشد. در بعد توزیع درآمد، حدود 174 درصد فواید نصیب تولیدکنندگان می‌گردد (74 درصد آن از محل زیان مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود). بیش از 100 درصد عواید تولیدکنندگان نیز نصیب چغندرکاران روستایی شده بازاررسانان چغندرقند اندکی متضرر می‌شوند. تحلیل حساسیت نتایج نسبت به مقادیر پارامترها، پایداری آن را تأیید می‌کند. بر اساس یافته‌های این مطالعه، دولت که به خاطر نارسایی بازار وارد عرصه گردیده بود اگر چه تقریباً موفق بوده است اما نسبت به سایر دولت‌ها (چه توسعه‌یافته و چه روبه‌توسعه) عملکرد ضعیفی داشته است و نظام تحقیقات کشاورزی کشور نیازمند تحقیقات و نوآوری‌های نهادی می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات به نژادی پنبه تحت شرایط ریسک در پهنه های کشاورزی-اقلیمی ایران

توسعه فن‌آوری در کشاورزی به عنوان منبع اصلی افزایش بهره‌وری، مستلزم سرمایه‌گذاری پایدار در تحقیق و ترویج کشاورزی است. با این حال در دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی کشورهای رو به توسعه کاهش یافته و نظام‌های تحقیقات کشاورزی بخش عمومی(دولتی) این کشورها از جمله ایران با چالش تامین مالی نیازهای پژوهشی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی تامین مالی این نوع تحقیقات مستلزم ارائه شواهد مستند از م...

متن کامل

نرخ بازده سرمایه‌گذاری در تحقیقات اصلاح چغندرقند در ایران

هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری در تحقیقات اصلاح و تهیه ارقام چغندرقند در ایران است. آمار و اطلاعات مورد نیاز شامل ارزش و هزینه تولید چغندرقند در سال 1389 و هزینه تحقیقات اصلاح بذر چغندرقند در سال مذکور به ترتیب از اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهادکشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی جمع آوری شد. پس از برآورد تابعی که در آن متغیر وابسته ارزش محصول و متغیرهای مست...

متن کامل

تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی در رشد اقتصادی (مورد ایران)

در دهه‌های اخیر این باور وجود دارد که سیاست توسعه صادرات تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز اخیرا این سیاست به ویژه در مورد کالاهای غیر‌نفتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. در این مطالعه با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری کشور و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به بررسی شاخص بی‌ثباتی کل محصولات‌ کشاورزی پرداخته شده است. سپس به بررسی تاثیر آنها بر رشد اقتصادی در ط...

متن کامل

بررسی اثر تحقیقات چغندرقند روی انتقال عرضه شکر در ایران

بررسی و ارزیابی اقتصادی آثار تحقیقات چغندرقند بر انتقال عرضه شکر چغندری مستلزم برآورد پارامتر جابجایی منحنی عرضه در اثر تحقیقات چغندرقند است. در این تحقیق، با تدوین یک متدولوژی مناسب و  با استفـاده از نتایج آزمایش‌های به‏نژادی چغندرقند در ایستگاه‌های مهم تحقیقاتی کشور برای دوره 1382-1361 پارامتر جابجایی منحنی عرضه شکر در اثر تحقیقات چغندرقند برآورد گردید. این پارامتر، درصد جابجایی افقی منحنی عر...

متن کامل

گزارش کوتاه - مروری بر تحقیقات تقویم زراعی چغندرقند در ایران

تاریخ کاشت و برداشت از مهم‌ترین متغیرهای تولید هستند که به انتخاب تاریخ کاشت به علت استقرار مناسب بوته و به تاریخ برداشت از نظر مناسب‌ترین زمان رسیدگی کمی و کیفی محصول باید توجه نمود. در کشاورزی پیشرفته زارعین به دنبال روش‌های زراعی هستند که به‌توانند در حداقل درجه حرارت ممکن (صفر فیزیولوژیکی) بذور را کاشته و سبز نمایند. زمان کاشت، توسعه کمی سایه‌انداز گیاه (تعداد، اندازه و سن برگ‌ها) را در ارت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023