ارزیابی الگوی نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع در کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392

نویسندگان

  • احمدی‌پور, حبیبه متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • بخشایی, سینا پزشک عمومی، پزشک خانواده، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • حیاتبخش عباسی, محمد مهدی متخصص بیماری‌های داخلی، دانشیار، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • سپهری, غلامرضا دکتری تخصصی فارماکولوژی، استاد، گروه فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
چکیده

زمینه و هدف: تجویز منطقی داروها توسط پزشکان، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در درمان صحیح و کامل بیماران است. این مطالعه با هدف بررسی الگوی نسخه‌نویسی کارورزان در شرف فارغ‌التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. روش کار: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، طی یک آزمون کتبی، 50 نفر از کارورزان در شرف فارغ‌التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر الگوی نسخه‌نویسی در خصوص 30 مورد بالینی شایع مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین اقلام دارویی، 07/2 قلم برای هر نسخه بود. 8/96 درصد داروها با نام ژنریک و بقیه با نام تجاری تجویز شده بودند. 1/97 درصد از داروهای تجویز شده، از لیست داروهای اساسی سازمان بهداشت جهانی انتخاب شده بودند. 6/5 درصد نسخه‌ها تداخلات دارویی داشتند. داروهای ضد میکروبی، تزریقی و کورتیکواستروئیدها به ترتیب در 2/47، 3/9 و 5/6 درصد از نسخه‌ها تجویز شده بودند. همچنین، شایع‌ترین گروه‌های دارویی در میان اقلام تجویز شده، به داروهای ضد میکروبی و سپس داروهای ضد درد اختصاص داشت. نتیجه‌گیری: بر اساس استانداردهای پیشنهاد شده توسط سازمان بهداشت جهانی، مطالعه حاضر بیانگر تجویز نابه‌جای داروهای ضد میکروبی توسط کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان می‌باشد. از این‌رو، جهت بهبود الگوی نسخه‌نویسی، باید مداخلات آموزشی لازم برای کارورزان صورت گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی الگوی نسخه نویسی بیماری های شایع در کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال ۱۳۹۲

زمینه و هدف: تجویز منطقی داروها توسط پزشکان، از مهم ترین عوامل مؤثر در درمان صحیح و کامل بیماران است. این مطالعه با هدف بررسی الگوی نسخه نویسی کارورزان در شرف فارغ التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. روش کار: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، طی یک آزمون کتبی، 50 نفر از کارورزان در شرف فارغ التحصیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر الگوی نسخه نویسی در خصوص 30 مورد بالینی شایع مورد ارزیابی قر...

متن کامل

ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1392

  Introduction: The educational system must train students based on their future needs In the area of work for the community. Education is one of the capabilities necessary for assistants. This study has been designed for Assessment of teaching to medical students and Interns by medical residents in Bandar Abbas. Methods: This cross-sectional study examined the education of 99 residents ...

متن کامل

میزان دستیابی کارورزان پزشکی به حداقل‌های یادگیری ناخوشی‌های شایع کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه: مقصود از آموزش پزشکی، کسب دانش، نگرش و مهارت لازم برای مراقبت از بیمار است و تأکید بر ارزیابی به عنوان ابزاری برای اطمینان از کیفیت در برنامه‌های آموزشی یکی از ویژگی‌های مهم آموزش پزشکی است. هدف این مطالعه بررسی میزان دستیابی به حداقل‌های یادگیری در ناخوشی‌های شایع کودکان توسط کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-‌ مقطعی که در سال تحصیلی 94-1393 انج...

متن کامل

بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392

زمینه و هدف: اضطراب ناشی از امتحانات مشکل اساسی دانشجویان است که می‌تواند منجر به اختلالات شدید روانی و عدم موفقیت در امتحانات گردد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392 بود. روش کار: مطالعه مقطعی- توصیفی حاضر بر روی دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. روش...

متن کامل

خودارزیابی نگرش کارورزان و فارغ‌التحصیلان پزشکی از بیماری‌های رایج و سرپایی کودکان، سال 1392

Background and Aim: Management of patients with outpatient diseases is the most important part of general practitioners working environment in future. The present study aimed at evaluating medicalinterns and graduates’ self-assessment regarding their attitude about children outpatients in pediatric ward. Materials and Methods: In this cross-sectional and descriptive study 40 medical interns....

متن کامل

ارزیابی استدلال بالینی دستیاران و کارورزان پزشکی براساس پرسشنامه تفکر تشخیصی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1392

Background: Clinical reasoning is important in any educational setting and should be included in all aspects of knowledge and skills of a student. In the clinical reasoning process the physician gains information by questioning the patient, compares this information with clinical findings and finally using his/her experience, reaches a diagnosis. Medical students at different levels show lo...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره None

صفحات  34- 40

تاریخ انتشار 2016-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021