ارزیابی برخی از ژنوتیپ‌های گردو در غرب ایران براساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی میوه و نشانگر مولکولی RAPD

نویسندگان

  • آرش فاضلی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
چکیده

گردوی ایرانی (Juglans regia L.) متعلق به خانوادة گردوسانان (Juglandaceae) و یکی از مهم‌ترین محصولات خشکبار در ایران است. در پژوهش حاضر، برخی ژنوتیپ‌های جمع‌آوری‌شدة گردو از مناطق مختلف غرب ایران براساس ویژگی‌های میوه و نشانگر مولکولی RAPD ارزیابی شدند. بررسی حاضر در قالب دو آزمایش جداگانه انجام شد که در آزمایش اول، توانمندی ژنتیکی 119 ژنوتیپ گردو براساس 29 ویژگی مربوط به دانه و مغز ارزیابی شد. نتایج اولیة ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک میوه نشان دادند تنوع زیادی در برخی از صفات مانند شکل میوه، ضخامت پوستة سخت، قطر دانه و جدا‌شدن لپه از دانه در ژنوتیپ‌های بررسی‌شده وجود دارد و وزن دانه از 7 تا 8/19 گرم متغیر بود. در آزمایش دوم، تنوع ژنتیکی بین 50 ژنوتیپ گردوی انتخابی با 13 نشانگر RAPD بررسی شد. درمجموع، 84 آلل از 13 مکان RAPD تکثیر شد و اندازة آلل در محدودة 140 تا 2500 جفت باز متغیر بود. تعداد آلل‌های مشاهده‌شده برای هر مکان در دامنة 4 (OPA-18 و OPA-13) تا 11 آلل (OPA-09) با میانگین 46/6 آلل متغیر بود. شاخص اطلاعاتی شانون (I) برای مکان OPA-09، زیاد (20/3) و برای مکان OPA-18، کمترین مقدار (7/0) بود و میانگین آن بین همة مکان‌های RAPD، 66/1 ثبت شد. دامنة ضریب تشابه ژنتیکی جاکارد میان ژنوتیپ‌ها از 08/0 تا 79/0 متغیر بود. تجزیة خوشه‌ای با روش UPGMA براساس داده‌های RAPD، خویشاوندی ژنتیکی زیادی را بین ژنوتیپ‌ها نشان داد و در فاصلة ژنتیکی 46/، به 5 گروه اصلی تقسیم شدند. نتایج کلی نشان دادند برخی از این ژنوتیپ‌ها صفات مطلوبی دارند که می‌توانند منابع ژنتیکی باارزشی برای اصلاح گردو باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های جنس کنار (Ziziphus) با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و نشانگرهای مولکولی

کنار و عناب (Ziziphus spp.) از میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌باشند. در پژوهش حاضر 72 نمونه از پنج گونه‌ی متعلق به جنس Ziziphus که از بخش‌های مختلف استان خوزستان و ایلام جمع‌آوری شده بودند بر اساس صفات برگ و میوه ارزیابی شدند. نتایج ارزیابی خصوصیات ریختی نشان داد تنوع بالایی در برخی از صفات مانند وزن میوه، نسبت گوشت به بذر، اندازه برگ، نسبت قند به اسید میوه وجود داشت. در میان نمونه‌ها بیشتر...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازگونه های زالزالک در غرب ایران با استفاده از نشانگر مولکولی rapd

چکیده زالزالک یکی از میوه¬های جنگلی مناطق معتدله در سراسر جهان است. هدف از این تحقیق، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه¬بندی برخی از ژنوتیپ های زالزالک بر اساس صفات کمی، کیفی و نشانگر مولکولی rapd به منظور تعیین فاصله ژنتیکی بین آنها بود. بدین منظور این تحقیق با ارزیابی 30 ژنوتیپ زالزالک از چهار گونه مختلف در دانشگاه ایلام انجام شد. نتایج ارزیابی صفات مورفولوژیکی نشان داد در برخی از صفات مانند وزن می...

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‎های سیب ایران با استفاده از نشانگر RAPD

      جمع­آوری و ارزیابی ژرم­پلاسم­ها در برنامه­های اصلاحی درختان میوه دارای نقش اساسی است. نشانگرهای مولکولی متفاوتی برای این نوع ارزیابی­ها به­کار برده شده­اند که مارکر RAPD جزء مارکرهای پرکاربرد در مورد شناسایی ژنوتیپ­ها و ارقام گوناگون سیب می­باشد. در این پژوهش تنوع ژنتیکی 23 ژنوتیپ بومی ایران (از سه منطقه آذربایجان، البرز مرکزی و زاگرس مرکزی) و رقم تجاری گرانی­اسمیت به عنوان شاهد توسط 11 آ...

متن کامل

استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های توتون

گام اول در برنامه‌های به‌نژادی، تعیین تنوع ژنتیکی مواد اصلاحی است. بررسی تنوع ژنتیکی توتون برای برنامه‌های اصلاحی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی، امری حیاتی بوده و اطلاع از سطح تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های توتون برای انتخاب والدین در برنامه‌های اصلاحی از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از نشانگرهای مولکولی، سبب کاهش مدت زمان اصلاح و هزینه‌های پروژه‌های اصلاحی می‌شود. در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 100 ژنوتی...

متن کامل

ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی برخی ژنوتیپ‌های گردو در استان کرمانشاه

ایران به عنوان یکی از مراکز اصلی تنوع و کشت گردو در دنیا شناخته شده است که این تنوع می‌تواند در برنامه‌های به‌نژادی مورد توجه قرار گیرد. یکی از روش‌های به‌نژادی در این زمینه، شناسایی و گزینش ژنوتیپ‌های امیدبخش گردو است، به همین منظور پژوهشی در سال‌های 1392 تا 1394 در دو منطقه از استان کرمانشاه انجام شد. در این پژوهش برخی صفات فنولوژیکی و پومولوژیکی 59 ژنوتیپ بر اساس توصیف‌نامه‌های UPOV و IBPGR ...

متن کامل

خصوصیات میوه برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های بادام شمال غرب ایران

در این پژوهش 22 صفت کمی و کیفی خشک‌میوه و مغز 31 ژنوتیپ و رقم داخلی و خارجی بادام موجود در کلکسیون بادام ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند در سال‌های 1390 تا 1393 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه خوشه‌ای بر اساس برخی از صفات شاخص، ژنوتیپ‌های مورد مطالعه را به سه گروه اصلی تقسیم کرد. ژنوتیپ‌های ALC1812، ALC702، ALC206، ALC907 و رقم نون پاریل که در گروه دوم قرار گرفتند، درصد مغز بالایی داشتند و جزو ژنو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 3

صفحات  1- 18

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021