ارزیابی بلوغ فرایندهای زنجیره‌ی تأمین با بهره‌گیری از رویکردهای ترکیبی S‌C‌O‌R و B‌P‌O مبتنی‌بر روش‌های F‌A‌H‌P وA‌R‌A‌S

نویسندگان

چکیده

مدیریت زنجیره‌ی تأمین برای شرکت‌ها، مشتریان و سهام‌دارانی که در تعامل با زنجیره‌ی تأمین هستند به عنوان یک عامل کلیدی در عرصه‌ی رقابت در نظر گرفته می‌شود. امروزه شرکت‌ها از مدل‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین استفاده می‌کنند که از انواع این مدل‌ها، می‌توان به مدل‌های بلوغ اشاره کرد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی بلوغ فرایندهای زنجیره‌ی تأمین با چارچوبی جدید است. برای دست‌یابی به این هدف، مروری جامع بر پیشینه‌ی جامع مرتبط با زنجیره‌ی تأمین و ارزیابی عملکرد انجام شده و سپس با استفاده از مدل‌های S‌C‌O‌R {s‌u‌p‌p‌l‌yc‌h‌a‌i‌n o‌p‌e‌r‌a‌t‌i‌o‌n‌s r‌e‌f‌e‌r‌e‌n‌c‌} و B‌P‌O،{b‌u‌s‌i‌n‌e‌s‌s p‌r‌o‌c‌e‌s‌s o‌r‌i‌e‌n‌t‌a‌t‌e‌d m‌a‌t‌u‌r‌i‌t‌y m‌o‌d‌e‌l} چارچوب جامعی شامل عناصر و شاخص‌های تأیید شده در پیشینه‌ی موضوعی تحقیق ارائه شده است، سپس به ارزیابی بلوغ فرایندهای زنجیره‌ی تأمین چندین شرکت در صنعت لبنیات پرداخته شده و شرکت‌های مورد مطالعه با استفاده از روش‌های F‌A‌H‌P {f‌u‌z‌z‌y a‌n‌a‌l‌y‌t‌i‌c h‌i‌e‌r‌a‌r‌c‌h‌y p‌r‌o‌c‌e‌s‌s} و A‌R‌A‌S {a‌d‌d‌i‌t‌i‌v‌e r‌a‌t‌i‌o a‌s‌s‌e‌s‌s‌m‌e‌n‌t} رتبه‌بندی شده‌اند. نتایج نشان داد که فرایند برنامه‌ریزی بالاترین اهمیت را در بین فرایندهای بلوغ زنجیره‌ی تأمین در شرکت‌های لبنیاتی داراست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه‌گیری و سناریوسازی بلوغ مدیریت فرایندهای کسب‌‌وکار با بهره‌گیری از تکنیک نقشه‌های شناختی فازی

هدف: یکی از دغدغه‌های کنونی مدیران، توسعه سطح بلوغ مدیریت فرایندهای کسب‌وکار، شناسایی شرایط بهبود و توسعه فرایندها است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف اندازه‌گیری و سناریوسازی توسعه بلوغ مدیریت فرایندهای کسب‌وکار انجام شده است. هر مدل بلوغی، دارای سه بعد سطح، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اثرگذار و ابزار سنجش است که در این پژوهش از طریق بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهش، مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری ‌شده و در راستای ...

متن کامل

بررسی رویکردهای استکلبرگ و متمرکز در تبلیغات و قیمت‌گذاری پویا برای زنجیره‌ی تأمین دوکانالی

در این مقاله راهبردهای تعادلی پویای تبلیغات، قیمت و همچنین سود اعضای یک زنجیره‌ی تأمین دوکانالی در قالب سناریوهای استکلبرگ و متمرکز و با رویکرد بازی‌های دیفرانسیلی بررسی شده است. زنجیره‌ی تأمین شامل یک تولیدکننده و یک خرده‌فروش است. تولیدکننده از طریق دو کانال سنتی و برخط، محصول را به مصرف‌کننده‌ی نهایی می‌رساند. رفتار متغیرهای تصمیم تبلیغات، قیمت فروش و سود هریک از اعضای زنجیره در این سناریوها...

متن کامل

بررسی تجربی ارتباط عوامل آسیب‌پذیری زنجیره‌ی تأمین با انواع ریسک زنجیره‌ی تأمین خودروسازی ایران

در این نوشتار ضمن بررسی ریسک‌های زنجیره‌ی تأمین، دسته‌بندی مناسبی برای ریسک‌های زنجیره‌ی تأمین خودروسازی ایران ارائه شده است. همچنین ادبیات موجود درباره‌ی عوامل ایجادکننده‌ی آسیب‌پذیری با معرفی پنج عامل آسیب‌پذیری از طریق انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته با خبرگان گسترش یافته است. در نهایت این فرضیه که عوامل ایجادکننده‌ی آسیب‌پذیری زنجیره‌ی تأمین منجر به افزایش مواجه‌ی زنجیره‌ی تأمین با انوا...

متن کامل

ارائه‌ی الگوی مبتنی بر سنجه‌های کمکی شبکه‌یی برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین(مورد مطالعه: زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران)

در این مطالعه عملکرد زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران با ساختاری متوالی - موازی ارزیابی شده است. زنجیره‌ی تأمین صنعت برق ایران شامل نواحی شانزده‌گانه‌ی تولید و انتقال و توزیع برق است که به‌صورت متوالی با یکدیگر مرتبط هستند. واحدهای نیروگاهی و شرکت‌های توزیع برق نیز با ساختار موازی و مستقل در محاسبه‌ی نمرات کارایی لحاظ شده‌اند. نحوه‌ی توسعه‌ی محدودیت‌ها برای ارزیابی واحدهای موازی با استفاده از ضریب...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

ارزیابی و انتخاب پیمانکار در پروژه‌های عمرانی با رویکرد مدیریت زنجیره‌ی تأمین و بهره‌مندی از روش P‌R‌O‌M‌T‌H‌E‌E

مدیریت زنجیره‌ی تأمین با هماهنگی واحدها موجب بهبود علم و صنعت و جوامع شده است. با به کارگیری این مدیریت در یک پروژه‌ی عمرانی نیز، بهره‌وری کل زنجیره افزایش می‌یابد. انتخاب پیمانکار اولین و مهم‌ترین بخش در پروژه‌های عمرانی است که در این تصمیم‌گیری چندمعیاره، بهترین پیمانکار مطابق معیارهای منتخب، تعیین می‌شود. در این مقاله برای بهترین انتخاب، پس از بررسی‌های انجام شده، پرسش‌نامه‌یی مهیا و بین خ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 34.1  شماره 2.1

صفحات  45- 51

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021