ارزیابی تأثیر اقدامات آبخیزداری بر ویژگی های سیل بااستفاده از تلفیق مدل های HEC-HMS وHEC-RAS در محیطGIS

نویسنده

چکیده

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره)

     Quantifying the effects of watershed management projects is a first step in the evaluation of their efficiency. Selecting suitable index for evaluation is an important concern in an evaluation process and is determined on the basis of project type, evaluation method, required accuracy, and available data. Watershed management projects have been initiated in Goosh-Bahreh Watershed, Khorasan...

متن کامل

ارزیابی اقدامات آبخیزداری بر سیل خیزی با استفاده ازمدل hec-hms (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد)

سازه های آبخیزداری از جمله پروژه های پرهزینه ای است که با اهداف مختلف کاهش فرسایش و رسوب، سیل خیزی و سیل گیری در حوزه های آبخیز احداث می گردند. ارزیابی کمی پروژه های آبخیزداری به منظور تجزیه و تحلیل اثرات آن ها و تصمیم گیری صحیح در اجرای بهینه این گونه طرح ها ، ضروری می باشد. ارزیابی اقدامات سازه ای از جنبه های مختلفی صورت می گیرد. این تحقیق با هدف ارزیابی تأثیر سدهای اصلاحی اجرا شده بر سیل خیز...

15 صفحه اول

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل hec-hms (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره)

کمی کردن تأثیر پروژه­های آبخیزداری در سطح حوزه ها، اولین گام در ارزیابی اثربخشی این اقدامات می­باشد. مسئله مهم در ارزیابی، انتخاب شاخص­ مناسب برای ارزیابی است که برپایه نوع پروژه، روش ارزیابی، دقت مورد نیاز و داده­های در دسترس تعیین می­شود. از سال 1375 اجرای طرح­های آبخیزداری در حوزه آبخیز گوش و بهره در استان خراسان رضوی، آغاز شده است. در این مطالعه با توجه به اهمیت ارزیابی اثربخشی اقدامات آبخی...

متن کامل

ارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان ‏گلستان با استفاده از مدل ‏HEC-HMS

ارزیابی کمی پروژه‌های کنترل سیل به‌منظور تجزیه و تحلیل اثرات آن‌ها و تصمیم‌گیری صحیح در اجرای بهینه این‌گونه طرح‌ها در شرایط مشابه، ضروری می‌باشد. نتایج ارزیابی می‌تواند کمک موثری در نیل به اهداف مختلف مترتب بر فعالیت‌های آبخیزداری از جمله کنترل سیل کمک باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر سدهای اصلاحی توری‌سنگی اجرا شده در آبخیز جعفرآباد با مساحت 109 کیلومتر مربع در استان گلستان از دیدگاه هیدر...

متن کامل

Use of HEC-RAS and HEC-HMS models with ArcView for hydrologic risk management

The paper discusses how the well known USACE HEC models, RAS and HMS, are fully integrated within the decision support system of the Romagna River Basins in order to predict flood effects. The models are fully available from the web and cope with such a variety of problems as rainfall-runoff modeling, river and civil works hydraulics, and the mapping of hydraulic hazard. The paper illustrates t...

متن کامل

Hydrologic Modeling System (hec-hms):

Many cities have been built along large rivers. The rivers can provide a source of drinking water, act as receiving water for treated effluent, provide navigation for shipping, and other beneficial uses. However, the city must also be protected from flooding due to the close proximity to the river. Hydrologic analysis plays a crucial role in the development of plans for protecting a river city....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 15

صفحات  69- 72

تاریخ انتشار 2011-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021