ارزیابی تاثیر دو روش نمایش فیلم و آموزش زنده در تدریس نحوه قرار دادن صحیح فیشورسیلنت به دانشجویان دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال 90-1389

نویسندگان

  • انصاری مقدم, علیرضا مرکز تحقیقات ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  • میرکریمی, مهکامه دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
چکیده

Background and Aims: Teaching of clinical skills is one of the most important aspects in training medical students. The aim of this study was to compare the effectiveness of videotaped and live demonstrations for applying fissure sealant on permanent molar teeth at Zahedan University of Medical Sciences (2010-2011). Materials and Methods: Thirty 8th-semester dental students were randomly assigned in two groups (n = 15). In group 1, fissure sealant placement was taught using live demonstration while, in group 2, education was performed by videotaped demonstration. Then, each student applied fissure sealant on the patient's permanent molar tooth. The procedure of fissure sealant placement was assessed and scored by a pedodontist. The students were subsequently asked to rate how helpful the videotape or live demonstration had been. The data were analyzed using T-test and Chi-square test. Results: The mean students' scores for videotaped and live demonstration were 16.5 and 16.53, respectively. There was no significant difference between the teaching methods according to students' scores (P>0.05). 33% of students rated videotaped demonstration as "good" for its helpfulness and 66% as "very good". However, live demonstration was rated as "good" and "very good" by 66% and 33% of students, respectively. There was no significant difference between two groups (P>0.05). Conclusion: Both teaching methods were equally effective. Therefore, videotaped demonstration can be used in combination with live demonstration or as an alternative for it.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه دو روش آموزش مجازی و سنتی در تدریس درس دندانپزشکی جامعه نگر نظری برای دانشجویان دوره دکترای عمومی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی سال تحصیلی 1390-1389

سابقه و هدف: با توجه به افزایش روزافزون اطلاعات در عصر حاضر و رشد و تکوین الگوهای آموزشی و تحولی که در مفهوم یادگیری رخ داده است، تغییر رویکرد آموزش از شیوه‌های سنتی به روند آموزش در جهت استفاده از امکانات و منابع الکترونیکی و آموزش مجازی اهمیت بسیاری یافته است. بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه دو روش آموزش مجازی و آموزش سنتی در تدریس درس دندانپزشکی جامعه‌نگر نظری صورت پذیرفت. مواد و روشها: در ...

متن کامل

بررسی نتایج درمان‌های انجام شده در بخشTMJ دانشکده دندانپزشکی در سال تحصیلی 90-1389

  Background and Aims: Temporomandibular joint disorders are common problems among patients referring to dental schools and clinics. However appropriate treatment modalities are performed for the TMD patients in dental school, the results and success rate of these treatments are not studied distinctly. The aims of this study was to determine the treatment performed for temporomandibular patient...

متن کامل

ارزیابی نظرات دانشجویان سال آخر دندانپزشکی درباره برنامه آموزشی دوره عمومی دندانپزشکی: قبل از بازنگری برنامه آموزشی (1389-90)

Background and Aims: Opinion of students regarding the content, structure and quality of their training is a fundamental part of holistic evaluation of curriculum, and serves as an important information resource in policy making. In the present study, we aimed to contribute to the development, assessment and evaluation of the new national dental curriculum through evaluation of last-year dent...

متن کامل

مقایسه دیدگاه دانشجویان نسبت به تدریس اسکیزوفرنی به روش نمایش فیلم و کلیپ آموزشی و روش سنتی

مقدمه: روش‌های نوین آموزشی در افزایش کیفیت آموزش و رضایت‌مندی مخاطب، مؤثر است. هدف این پژوهش معرفی روش تدریس با استفاده از "فیلم و کلیپ آموزشی" در تدریس اسکیزوفرنی و بررسی دیدگاه دانشجویان روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت آن در مقایسه با روش سنتی بود. روش‌ها: دراین پژوهش نیمه تجربی، 101 نفر دانشجوی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 به صورت نمونه در دسترس(سرشماری) انتخاب شد...

متن کامل

بررسی انگیزه‏ها و دیدگاه‏های دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد پیرامون انتخاب رشته تحصیلی خویش در سال 1389

مقدمه:نتایج پژوهش‏هائی که در مورد انگیزه‏های دانشجویان دندانپزشکی از انتخاب رشته تحصیلی خویش انجام گرفته، در برنامه ریزی‏های اجتماعی، آموزشی، تخصصی، درمانی، اقتصادی مرتبط با این حرفه مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی دیدگاه‏ها و انگیزه‌های دانشجویان سال‏های اول و آخر دانشکده دندانپزشکی مشهد از انتخاب دندانپزشکی به عنوان رشته تحصیلی بود. مواد و روش‏ها: 75 نفر از دانشجویان سال‌...

متن کامل

مقایسه دو روش آموزش مجازی و سنتی در تدریس درس دندانپزشکی جامعه نگر نظری برای دانشجویان دوره دکترای عمومی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹

سابقه و هدف: با توجه به افزایش روزافزون اطلاعات در عصر حاضر و رشد و تکوین الگوهای آموزشی و تحولی که در مفهوم یادگیری رخ داده است، تغییر رویکرد آموزش از شیوه های سنتی به روند آموزش در جهت استفاده از امکانات و منابع الکترونیکی و آموزش مجازی اهمیت بسیاری یافته است. بنابراین این پژوهش با هدف مقایسه دو روش آموزش مجازی و آموزش سنتی در تدریس درس دندانپزشکی جامعه نگر نظری صورت پذیرفت. مواد و روشها: در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره None

صفحات  252- 257

تاریخ انتشار 2011-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021