ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر هیستولوژی و استرس اکسیداتیو مغز در موش‌های صحرایی ماده القا شده با امواج موبایل

نویسندگان

چکیده مقاله:

Introduction: It has been shown that mobile radiations (MRs) have detrimental effects on brain histoarchitecture and vitamin E as a powerful antioxidant can exhibit neuroprotective effects. This study was carried out to evaluate the protective effects of vitamin E against MRs-induced histological changes in rat brain. Methods: Adult female Wistar rats were randomly categorized into 4 groups (n₌6), including untreated control, experimental group1 (14 days exposure to mobile calls, 12 times every day and each time for 10 minutes by Huawei H30–U10 cell phone and then, sampling on day 15), experimental group2 (14 days treatment and then, sampling after 40 days) and experimental group3 (radiation + vitamin E 100 mg/kg intramuscularly before MRs exposure). Results: MRS-treatedrats showed significant reduction in body weight with an increase in brain relative weight. Moreover, MRS resulted in oxidative stress in brain tissue as well as increase in numbers of neurons with pyknotic nuclei in rats hippocampus. Interestingly, vitamin E co-administration led to oxidative stress suppression in brain tissue and nuclear pyknosis reduction in rats hippocampus. Conclusion: Vitamin E can attenuate MRs- induced histological alterations and oxidative stress in rat hippocampus probably due to antioxidant activities.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تعدیل استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در مغز موش صحرایی توسط ویتامین های C و E

مقدمه: دیازینون یک حشره‌‌کش ارگانوفسفره است که سبب استرس اکسیداتیو می‌شود. ویتامین‌های  Eو C به عنوان آنتی اکسیدان‌های بالقوه، سلول‌ها را از استرس اکسیداتیو محافظت می‌کنند. هدف: تعیین تعدیل استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون توسط ویتامین‌های C و E در مغز موش صحرایی.  مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی‌، موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل (روغن ذرت بعنوان...

متن کامل

اثر محافظتی ویتامین E بر آپوپتوز ناشی از دیابت و وضعیت استرس اکسیداتیو در قلب موش صحرایی دیابتی

چکیده مقدمه: القای آپوپتوز ناشی از استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسم‌هایی است که به عنوان علت بروز عوارض قلبی ـ عروقی گزارش شده است. در این مطالعه تأثیر ویتامین E بر آپوپتوز سلول‌های قلبی و وضعیت استرس اکسیداتیو در رت‌های دیابتی بررسی شد. مواد و روش‌ها: 16 موش صحرایی نر نژاد وستار با تزریق استروپتوزوتوسین (STZ) دیابتی شدند. 8 موش صحرایی با سن و وزن مشابه به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. رت‌های دیاب...

متن کامل

بررسی اثر محافظتی N- استیل سیستئین در استرس اکسیداتیو القا شده ناشی از مواجهه حاد دیازینون در مغز و قلب موش صحرایی

  زمینه و هدف: دیازینون به عنوان یک ارگانوفسفره به طور وسیع در کشاورزی استفاده می ‏شود که با کاهش توانایی آنتی اکسیدانی سلول همراه است. استفاده از ترکیبات تیول ‏دار مانند N - استیل سیستئین ( NAC ) به عنوان آنتی اکسیدان می‏ تواند باعث کاهش استرس اکسیداتیو سلولی گردد. بنابراین در این مطالعه اثر NAC در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در مغز و قلب موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.   روش کار: د...

متن کامل

تعدیل استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در مغز موش صحرایی توسط ویتامین های c و e

مقدمه: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که سبب استرس اکسیداتیو می شود. ویتامین های  eو c به عنوان آنتی اکسیدان های بالقوه، سلول ها را از استرس اکسیداتیو محافظت می کنند. هدف: تعیین تعدیل استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون توسط ویتامین های c و e در مغز موش صحرایی.  مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ، موش های صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل (روغن ذرت بعنوان ح...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 10

صفحات  828- 842

تاریخ انتشار 2018-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023