ارزیابی ترکیبات فنلی ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با دو روش کروماتوگرافی TLC و HPLC

نویسنده

  • ,
چکیده

This article has no abstract.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماکارونی غنی شده با پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس

مقدمه: اسپیرولینا پلاتنسیس(Spirulina platensis)ریزجلبک سبز- آبی با محتوای مواد مغذی منحصر به فرد و دارای اثرات تغذیه‌ای و درمانی متعددی می‌باشد که در غنی سازی فرآورده‌های غذایی مختلف به کار گرفته شده است. اطلاعات درباره غنی‌سازی آرد گندم با پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس جهت تولید ماکارونی بسیار اندک است. در این مطالعه، اثر افزودن پودر ریزجلبک اسپیرولینا به ماکارونی ...

متن کامل

بررسی امکان استفاده از پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در تولید کلوچه‌ی صنعتی

سابقه و هدف: اطلاعات درباره‌ی غنی‌سازی آرد گندم با پودر ریزجلبک اسپیرولینا‌پلاتنسیس برای تولید کلوچه‌ی صنعتی بسیار اندک است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر استفاده از ریز‌جلبک اسپیرولینا‌پلاتنسیس بر ویژگی‌های بافتی، رنگی و تغذیه‌ای کلوچه بود. مواد و روشها: اثر افزودن اسپیرولینا‌پلاتنسیس (در سطوح صفر، 5/0، 0/1 و 5/1 درصد وزنی) بر مقدار پروتئین، آهن و پروفایل اسید-های چرب چند غیر‌اشباع کلوچه به ترت...

متن کامل

انگشت‌نگاری ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در برخی گونه‌های مریم‌گلی (Salvia spp.) ایران با روش TLC، با رویکردکموتاکسونومی

مریم‌گلی (Salvia) یکی از مهم‌ترین جنس‌های تیره نعناییان است که ترکیبات فنلی، متابولیت‌های ثانوی اصلی آن را تشکیل می‌دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تنوع ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی گل و برگ 41 جمعیت وحشی از 27 گونه مریم‌گلی ایران با روش TLC و بررسی اهمیت این ترکیبات از جنبه کموتاکسونومی و به عنوان نشانگرهای بیوشیمیایی است. ترکیبات شاخص در گونه‌های مورد مطالعه مریم‌گلی، رزمارینیک اسید، سالویانولیک ا...

متن کامل

بررسی میزان تولید بیومس در دو ریزجلبک کلرلا ولگاریس و اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از منابع متفاوت گاز co2

چکیده: در حال حاضر مهمترین منبع تامین انرژی بشر سوخت های فسیلی است. مصرف این سوخت ها منجر به تولید گازهایی نظیرso2 ،co2 و nox می گردد، که 15-10% از این گازها به co2 اختصاص دارد. طی صد سال گذشته میزان اتمسفریco2 از ppm 260 به ppm 380 افزایش یافته است. افزایش غلظت اتمسفریco2 به عنوان یکی از علل اصلی گرم شدن جهانی زمین مطرح می باشد. از میان راه های مختلف کاهش سطح co2 جو، تثبیت زیستی آن توسط ریزجل...

15 صفحه اول

بررسی امکان استفاده از پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در تولید کلوچه ی صنعتی

سابقه و هدف: اطلاعات درباره ی غنی سازی آرد گندم با پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس برای تولید کلوچه ی صنعتی بسیار اندک است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر استفاده از ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر ویژگی های بافتی، رنگی و تغذیه ای کلوچه بود. مواد و روشها: اثر افزودن اسپیرولینا پلاتنسیس (در سطوح صفر، 5/0، 0/1 و 5/1 درصد وزنی) بر مقدار پروتئین، آهن و پروفایل اسید-های چرب چند غیر اشباع کلوچه به ترتی...

متن کامل

تأثیر پساب های شهری و کشتارگاه بر روی رشد ریزجلبک های کلرلا ولگاریس و اسپیرولینا پلاتنسیس

چکیده فعالیت های انسانی تأثیر زیادی بر روی چرخه های بیوشیمیایی در سراسر جهان دارد. کشاورزی، شهرنشینی، صنعتی شدن و سایر تغییراتی که انسان به واسطه پیشرفت بر محیط زیست تحمیل می کند، ورود آب های غنی از مواد آلی و معدنی به خصوص ازت و فسفر را به چرخه های بیوشیمیایی افزایش می دهد. در مقایسه با پروسه های سنتی تصفیه فاضلاب که با تولید لجن، مواد کربنی آلی را به دی اکسید کربن تجزیه می کنند، گونه های ج...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره None

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2019-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021