ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) بومی ایران به کمک نشانگرهای RAPD

نویسندگان

  • بهروز سرابی دانشجوی سابق کارشناسی ارشد‌ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  • تیمور رمک معصومی مربی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  • محمد اسماعیل حسنی محقق دانشکده کشاورزی، غذا و منابع طبیعی، پارک تکنولوژی دانشگاه سیدنی، استرالیا
چکیده مقاله:

از نشانگر رپید (RAPD) جهت بررسی تنوع ژنتیکی 34 ژنوتیپ مارچوبه خوراکی وحشی بومی شهرستان طالقان به همراه مارچوبه‌های اهلی، مارچوبه خوراکی رقم مری‌واشنگتن و persicus Asparagus استفاده شد. تعداد 80 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR بر روی نمونه‌ها به کار رفت که 18 آغازگر تکثیر DNA را به صورت چندشکلی بین ژنوتیپ‌ها نشان دادند. این 18 آغازگر در مجموع 175 نوار در کل ژنوتیپ‌ها تکثیر کردند که از بین آنها 160 نوار چند شکل بودند (4/91 درصد چندشکلی). تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌ها بر اساس حضور نوار (یک) و عدم حضور نوار (صفر) با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA انجام گرفت. بیشترین و کمترین ضریب تشابه ژنتیکی بین ژنوتیپ‌ها به ترتیب 71/0 و 29/0 به دست آمد. در تجزیه خوشه‌ای، ژنوتیپ‌ها در ضریب تشابه 68/0 در هفت زیرگروه مجزا جای گرفتند. ژنوتیپ‌های وحشی در چهار زیرگروه، مارچوبه‌های اهلی همراه با مارچوبه خوراکی رقم مری‌واشنگتن در دو زیر گروه قرار گرفتند. persicus .A به عنوان یک گونه مجزا و با اختلاف چشم‌گیری از دیگر نمونه‌های آزمایش شده در زیر‌گروه‌ آخر جای گرفت. بنابر نتایج به دست‌آمده ژنوتیپ‌های مورد بررسی از تنوع نسبتاً بالایی برخوردار بودند که نشان‌دهنده غنی‌بودن ذخایر ژنتیکی مارچوبه در ایران است. ضمن اینکه، این بررسی توانایی نشانگر RAPD برای تفکیک گونه‌های مارچوبه و مطالعه تنوع ژنتیکی را نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های مارچوبه خوراکی (asparagus officinalis l.) بومی ایران به کمک نشانگرهای rapd

از نشانگر رپید (rapd) جهت بررسی تنوع ژنتیکی 34 ژنوتیپ مارچوبه خوراکی وحشی بومی شهرستان طالقان به همراه مارچوبه های اهلی، مارچوبه خوراکی رقم مری واشنگتن و persicus asparagus استفاده شد. تعداد 80 آغازگر تصادفی در انجام واکنش pcr بر روی نمونه ها به کار رفت که 18 آغازگر تکثیر dna را به صورت چندشکلی بین ژنوتیپ ها نشان دادند. این 18 آغازگر در مجموع 175 نوار در کل ژنوتیپ ها تکثیر کردند که از بین آنها ...

متن کامل

ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) وحشی بومی ایران

مارچوبه خوراکی (L. (Asparagus officinalis یک سبزی قدیمی بومی اروپا، آسیا و آفریقا می‌باشد. منبع ژنتیکی مارچوبه در ایران محدود است و تنها تعداد بسیار کمی بوته مارچوبه خوراکی در کوههای شهرستان طالقان پیدا شده‌اند. به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک این سبزی ارزشمند‌، 58 بوته درون توده طالقان مطالعه و با رقم مری واشینگتن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که میانگین بعضی صفات مورد ارزیابی از جمله ارتفاع ب...

متن کامل

تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (Asparagus officinalis L.) بر غلظت سرمی

چکیده: زمینه و هدف: مارچوبه گیاهی است با خاصیت آنتی اکسیدانی بالاکه می تواند جایگزین موثری برای داروهای شیمیایی باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه مارچوبه بر سطح سرمی هورمون های LHو پروژستروژن در موش های صحرایی ماده می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق تجربی، بر روی 40 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار انجام گرفت. موشها به 5 گروه 8 تایی شامل گروههای کنترل، شاهد وسه گروه تجرب...

متن کامل

ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی (asparagus officinalis l.) وحشی بومی ایران

مارچوبه خوراکی (l. (asparagus officinalis یک سبزی قدیمی بومی اروپا، آسیا و آفریقا می باشد. منبع ژنتیکی مارچوبه در ایران محدود است و تنها تعداد بسیار کمی بوته مارچوبه خوراکی در کوههای شهرستان طالقان پیدا شده اند. به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک این سبزی ارزشمند ، 58 بوته درون توده طالقان مطالعه و با رقم مری واشینگتن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که میانگین بعضی صفات مورد ارزیابی از جمله ارتفاع ب...

متن کامل

تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (asparagus officinalis l.) بر غلظت سرمی

چکیده: زمینه و هدف: مارچوبه گیاهی است با خاصیت آنتی اکسیدانی بالاکه می تواند جایگزین موثری برای داروهای شیمیایی باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه مارچوبه بر سطح سرمی هورمون های lhو پروژستروژن در موش های صحرایی ماده می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق تجربی، بر روی 40 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار انجام گرفت. موشها به 5 گروه 8 تایی شامل گروههای کنترل، شاهد وسه گروه تجرب...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین تعدادی از ژنوتیپ های انار به کمک نشانگرهای RAPD

ایران دارای غنی‌ترین ذخایر ژنتیکی انار در جهان می‌باشد بطوریکه تنوع و تعداد ژنوتیپ‌های انار در ایران بی‌نظیر است. در این مطالعه از نشانگرهای RAPD برای تعیین سطح تنوع و خویشاوندی در 24 ژنوتیپ انار ایران استفاده شد. DNA ژنومی از برگها استخراج و کمیت و کیفیت آنها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز تعیین شد و پس از رقیق کردن در واکنش PCR استفاده گردید. تعداد 113 آغازگر تصادفی در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 42  شماره 3

صفحات  237- 244

تاریخ انتشار 2011-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023