ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین تعدادی از ژنوتیپ های انار به کمک نشانگرهای RAPD

نویسندگان

  • ذبیح اله زمانی
  • علی سرخوش
  • علی عبادی
  • علی پهلوانی
  • محمدرضا فتاحی مقدم
چکیده مقاله:

ایران دارای غنی‌ترین ذخایر ژنتیکی انار در جهان می‌باشد بطوریکه تنوع و تعداد ژنوتیپ‌های انار در ایران بی‌نظیر است. در این مطالعه از نشانگرهای RAPD برای تعیین سطح تنوع و خویشاوندی در 24 ژنوتیپ انار ایران استفاده شد. DNA ژنومی از برگها استخراج و کمیت و کیفیت آنها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز تعیین شد و پس از رقیق کردن در واکنش PCR استفاده گردید. تعداد 113 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR بر روی نمونه ها آزمایش گردید که 27 آغازگر تکثیر DNA الگو را به خوبی انجام داده و بین ژنوتیپ ها چند شکلی نشان دادند. قطعه های با وضوح خوب که دارای تکرار پذیری بالایی بودند، برای محاسبات انتخاب شدند. این 27 آغازگر در مجموع 257 قطعه در کل ژنوتیپ ها تکثیر کردند که از بین آنها 158 قطعه چند شکل بودند. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها براساس حضور نوار (یک) و عدم حضور نوار (صفر) با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA انجام گرفت. بیشترین و کمترین تشابه ژنتیکی بین ژنوتیپ ها به ترتیب برابر 88% و 30% بدست آمد. در تجزیه خوشه‌ای، ژنوتیپ ها در درصد تشابه 64 در 8 گروه مجزا جای گرفتند. همچنین ضریب کوفنتیکی بین ماتریس تشابه و دندروگرام در حد 92/ 0 r =بدست آمد که برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه را نشان میدهد. بنابر نتایج بدست آمده ژنوتیپ های مورد بررسی از تنوع نسبتا بالایی برخوردار بودند که نشان دهنده غنی بودن ذخایر ژنتیکی انار در ایران است. همچنین این بررسی نشان داد که از اسامی مشابه ممکن است برای ژنوتیپ‌های متفاوت استفاده شده باشد و یا اینکه در ایجاد کلکسیون‌ها و در هنگام جابجایی ژنوتیپ‌ها ممکن است اختلاط و یا اشتباه بوجود آید. بعلاوه این آزمایش نشان داد که نشانگر RAPD برای گروه‌بندی ژنوتیپ‌های انار یک تکنیک موثر و مفید است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین تعدادی از ژنوتیپ های انار به کمک نشانگرهای rapd

ایران دارای غنی ترین ذخایر ژنتیکی انار در جهان می باشد بطوریکه تنوع و تعداد ژنوتیپ های انار در ایران بی نظیر است. در این مطالعه از نشانگرهای rapd برای تعیین سطح تنوع و خویشاوندی در 24 ژنوتیپ انار ایران استفاده شد. dna ژنومی از برگها استخراج و کمیت و کیفیت آنها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز تعیین شد و پس از رقیق کردن در واکنش pcr استفاده گردید. تعداد 113 آغازگر تصادفی در...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار ایران (Punica granatum L.) با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

با توجه به تنوع بالای مورفولوژیکی در ارقام انار ایران، تنوع ژنتیکی 24 رقم انار با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR مورد بررسی قرار گرفت. آغازگرهای RAPD در مجموع 131 قطعه DNA تکثیر نمودند که 29 قطعه آنها (14/22 درصد) چندشکل بودند. آغازگرهای ISSR نیز از مجموع 173 قطعه تکثیر شده، 29 (37 درصد) چند‌شکلی حاصل نمودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) برای آغازگرهای RAPD و ISSR به ترتیب 128/0 و 163/...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های مارچوبه خوراکی (asparagus officinalis l.) بومی ایران به کمک نشانگرهای rapd

از نشانگر رپید (rapd) جهت بررسی تنوع ژنتیکی 34 ژنوتیپ مارچوبه خوراکی وحشی بومی شهرستان طالقان به همراه مارچوبه های اهلی، مارچوبه خوراکی رقم مری واشنگتن و persicus asparagus استفاده شد. تعداد 80 آغازگر تصادفی در انجام واکنش pcr بر روی نمونه ها به کار رفت که 18 آغازگر تکثیر dna را به صورت چندشکلی بین ژنوتیپ ها نشان دادند. این 18 آغازگر در مجموع 175 نوار در کل ژنوتیپ ها تکثیر کردند که از بین آنها ...

متن کامل

ارزیابی گوناگونی ژنتیکی ژنوتیپ های انار(Punica granatum) طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

انار یکی از مهمترین میوه‌هایی است که ایران مرکز و کشت و کار آن در دنیا بشمار می‌رود و غنی‌ترین ذخایر ژنتیکی انار دنیا در ایران وجود دارد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 15 نمونه انار مربوط به شهرستان طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفت. DNA ژنومی از برگ‌ها استخراج، و از نظر ویژگی های کمی و کیفی در واکنش PCR، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تعداد 39 آغازگر تصادفی 10 نوکلئوت...

متن کامل

بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام برنج با استفاده از صفات زراعی و نشانگرهای مولکولی RAPD

Identification of rice germplasm is necessary for aplication of genetic resources for rice breeding. In this purpose 30 rice genotypes evaluated based on important agronomic traits and RAPD markers. The maximum variation coefficient belonged to unfilled grain (76.6%) and minimum to panicle iength (18.46%). results of Euclidean similarity coefficient and UPGMA algorithm indicated 3 distanced gro...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023