ارزیابی توابع رشدی برای توصیف رشد در بلدرچین‌های ژاپنی تغذیه شده با جیره‌های متفاوت از نظر تراکم مواد مغذی در مقایسه با سطح پیشنهادی NRC

نویسندگان

  • حسن درمانی کوهی گروه علوم دامی دانشگاه گیلان
  • سعید احدی گروه علوم دامی دانشگاه گیلان
  • نوید قوی حسین‌زاده گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

چکیده

زمینه مطالعاتی: به دلیل کمبود داده­های در اختیار برای نیازمندی­های مواد مغذی در بلدرچین، تخمین پاسخ­های بیولوژیکی به مواد مغذی با استفاده از توابع ریاضی توصیف کننده رشد در این گونه دامی مفید به نطر می رسد. علاوه بر این، توابع ریاضی توصیف کننده رشد می تواند یک ابزار سودمند در انالیز نتایج انتخاب ژنتیکی و مشخص کننده تفاوت های بین گروه­های ژنتیکی باشد. روش کار: در این آزمایش از تعداد 1050 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه به منظور ارزیابی مقایسه­ای توابع رشدی ریچارد، لوپز، گمپرتز و ون­برتالانفی به منظور توصیف رشد در جوجه بلدرچین­های ژاپنی تغذیه شده با جیره­های متفاوت در تراکم مواد مغذی استفاده شد. طول دوره پرورش 8 هفته و تیمارهای جیره­ای شامل 1) جیره با تراکم 5% کمتر از پیشنهاد جدول احتیاجات غذایی طیور (NRC 1994)، 2) جیره براساس پیشنهاد جدول احتیاجات غذایی طیور، 3) جیره با تراکم 5% بیش از پیشنهاد جدول احتیاجات غذایی طیور و 4) جیره با تراکم 10% بیش از پیشنهاد جدول احتیاجات غذایی طیور، بودند. برازش مدل­های با استفاده  از Proc NLIN نرم افزار SPSS (SigmaPLot 5.0, 2012) انجام و مدل-ها از نظر کارایی بر اساس آماره­هایAIC ،BIC ، RMSE و R2 با هم مقایسه شدند. نتایج: وزن نهایی تخمینی جوجه بلدرچین­های تغذیه شده با جیره­های با تراکم بالای مواد مغذی در مقایسه با جیره­های با تراکم پایین­تر بیشتر بود. جوجه بلدرچین­های تغذیه شده با جیره­های با تراکم مواد مغذی بالاتر در مقایسه با جیره­های با تراکم پایین­تر در مراحل ابتدایی­تر از رشد به نقطه عطف منحنی رسیدند. نکویی برازش مدل­های رشدی با استفاده از آماره­های مد نظر نشان داد که مدل ریچارد توانایی بهتری را در خصوص توصیف رشد در جوجه بلدرچین­ها داشته­است که دلیل آن می­تواند انعطاف­پذیری بیشتر این مدل بوده­باشد. نتیجه­گیری نهایی: به دلیل تاثیر­پذیری منحنی­های رشدی و پارامترهای تخمینی آن­ها از تراکم مواد مغذی تامین شده از طریق جیره، توجه به شرایط تغذیه جوجه بلدرچین­ها در زمان استفاده از چنین تخمین­هایی به منظور انتخاب و مشخص نمودن تفاوت­های ژنتیکی بین گروه­ها پیشنهاد می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

در این آزمایش 1032 قطعه جوجه بلدرچین‌ژاپنی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی شامل 4 تیمار و هر تیمار در 3 تکرار به واحدهای آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره با غلظت پایین مواد مغذی (در سطح 95 درصد پیشنهاد (1994) NRC)، 2- جیره با غلظت در سطح پیشنهاد (1994) NRC و 3، 4- به ترتییب جیره‌های با غلظت 5 و 10 درصد بیش‌تر از سطح پیششنهادی (1994) NRC. افزایش در غلظت مواد مغذی من...

این تحقیق به منظور بررسی اثر جیره های متفاوت از نظر مواد مغذی بر عملکرد، صفات لاشه و منحنی رشدی در بلدرچین ژاپنی انجام شد. در این آزمایش از تعداد 1000 قطعه بلدرچین یک روزه در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار، 3 تکرار و 86 قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 56 روز استفاده شد. تیمارها عبارت بودند از: 1) جیره با تراکم 5% کمتر از پیشنهاد جدول احتیاجات غذایی طیور (1994) 2) جیره بر اساس پیشنهاد جدول احتیا...

در این آزمایش 1032 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی شامل 4 تیمار و هر تیمار در 3 تکرار به واحدهای آزمایشی اختصاص یافتند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره با غلظت پایین مواد مغذی (در سطح 95 درصد پیشنهاد (1994) nrc)، 2- جیره با غلظت در سطح پیشنهاد (1994) nrc و 3، 4- به ترتییب جیره های با غلظت 5 و 10 درصد بیش تر از سطح پیششنهادی (1994) nrc. افزایش در غلظت مواد مغذی من...

به منظور تعیین سطوح مطلوب لیزین در جیره دوره رشد بلدرچین ژاپنی، از تعداد 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه در یک آزمایش فاکتوریل 2×6، [دو سطح انرژی قابل سوخت و ساز (2850 و 2950 کیلوکالری در کیلوگرم) و شش سطح لیزین (1/1، 2/1، 3/1، 4/1، 5/1 و 6/1 درصد)] در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. مصرف خوراک و افزایش وزن به طور هفتگی اندازه گیری و ضریب تبدیل خوراک محاسبه...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود