ارزیابی جوامع گیاهی با استفاده از شاخص‌های جدید تنوع تاکسونومیکی (مطالعه موردی: مراتع اطراف استان تهران)

نویسندگان

چکیده

در اغلب مطالعات بوم‌شناسی جوامع، بررسی تنوع زیستی در سطح گونه‌ها و به‌صورت انفرادی درنظر گرفته شده‌ است و به وابستگی گونه‌ها به سطوح بالاتر درخت تکاملی کم‌تر توجه شده است. شاخص‌های جدید تنوع و  تمایز تاکسونومیکی با ملاحظه پراکندگی روابط بین گونه‌ها در سطوح مختلف خویشاوندی نسبت به سایر شاخص‌های مرسوم تنوع زیستی اطلاعات بیش‌تری را در سطوح بالاتر از گونه در اختیار بوم‌شناسان‌ قرار می‌دهد. در این مطالعه با استفاده از این شاخص‌ها به بررسی تنوع و تمایز ساختار تاکسونومیکی گونه‌های گیاهی شش سایت مرتعی واقع در اطراف استان تهران در شش سطح تاکسونومیکی پرداخته شد. نتایج نشان داد که سایت ساوه (8/67=∆ و 3/71=*∆) و سایت سلفچگان (4/61=∆ و 4/64=*∆) به‌ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین میزان شاخص‌های تمایز و تنوع تاکسونومیکی را به خود اختصاص دادند که نشان‌دهنده وجود طول مسیر زیاد بین گونه‌ها در طول درخت فیلوژنی سایت ساوه است. شاخص میانگین تمایز تاکسونومیکی در سلفچگان نشان می‌دهد خانواده‌ها و راسته‌های کم‌تری به ازای کل گونه‌ها وجود دارد (2/65 = Δ+). با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان بیان کرد که سایت‌های سلفچگان، البرز و دماوند نسبت به سایت‌های ساوه، فیروزکوه و سمنان از گونه‌زایی نسبی بیش‌تری برخوردارند و دارای ساختار تکاملی ناهمگنی هستند. به عبارت دیگر در این سایت‌ها بخش بزرگی از گونه‌ها به‌طور نامتعادل در تعداد کمی از خانواده‌ها تجمع پیدا کرده‌اند. به‌طور کلی شاخص‌های تنوع تاکسونومیکی در کنار سایر شاخص‌های تنوع گونه‌ای می‌تواند جهت ارزیابی کامل‌تر و جامع‌تری از تنوع زیستی و فرایندهای موجود در اکوسیستم‌ها به‌ویژه آنالیز تنوع گونه‌ای جوامع مرتعی به‌کار رود.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

آنالیز داده‌های چند متغیره در تحقیقات بوم‌شناسی و تنوع زیستی دارای اهمیت زیادی است. بوم‌شناسان اغلب، نیاز به آزمون فرضیاتی در رابطه با اثرات عوامل مورد آزمایش بر روی کل ترکیب جامعه دارند. برای آنالیز داده‌های چند متغیره، استفاده از روش‌های آماری کلاسیک، مبتنی بر فرضیاتی نظیر نرمال بودن توزیع داده‌ها‌ست که معمولا در داده‌های بوم شناسی رعایت نمی‌شوند. لذا در سال‌های اخیر آزمون‌های ناپارامتریک مبت...

تنوع عملکرد بطور مستقیم در ارتباط با خدمات اکوسیستمی می‌باشد که زیتوده گیاهی بسیاری از خدمات اکوسیستمی از قبیل تامین غذا، حفاظت، گردشگری، گرده افشانی را شامل می‌گردد. در این مطالعه اقدام به آزمون دو فرض اساسی (1) آزمون وجود رابطه نزدیک بین شاخص میانگین وزنی جامعه (CWM) با زیتوده گیاهی، مطابق با نظریه نسبت جرم (2) آزمون وجود رابطه نزدیک بین تنوع عملکرد رائو (Rao) با زیتوده گیاهی، مطابق با نظریه ...

به دنبال پیدایش مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی در کلان‌شهرها و در نتیجه افت کیفیت زندگی در آنها به‌دلیل تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف تمرکززدایی از مادرشهرها انتخاب شد. به‌منظور دستیابی به این هدف، پیش‌بینی‌هایی برای این شهرها در دوره‌های زمانی معین، عمدتاً در زمینه جذب جمعیت و اشتغال، به عمل آمد. اکنون بعد از سپری شدن این دوره‌ها فرصت مناسبی برای بررسی و ...

سابقه و هدف: طبقه‌بندی جوامع گیاهی از مهم‌ترین موضوعات در اغلب مطالعات بوم‌شناسی گیاهی است. در این مطالعات، تجزیه ‌و تحلیل پوشش گیاهی بر پایه‌ی آمار و احتمالات انجام می‌گیرد که لازمه‌ی آن داده‌های حاصل از نمونه‌برداری غیر اریب است. مطالعه حاضر با استفاده از توزیع تصادفی واحدهای نمونه‌برداری در مونه‌های گیاهی در منطقه مورد مطالعه انجام ‌شده است. و هدف آن شناسایی جوامع گیاهی، بررسی تنوع زیستی و ع...

بررسی تنوع ژنتیکی برای شناسایی ژنوتیپ‌های برتر، نخستین گام در هر برنامة پایش و گسترش پایدار کشت گونه‌های گیاهی است. در این پژوهش، تنوع و ساختار ژنتیکی سه جمعیت شاه‌بلوط اروپایی (Castanea sativa Mill.) دربرگیرندة 41 ژنوتیپ در استان گیلان با بهره‌گیری از نشانگرهای SSR بررسی شد. استخراج DNA از برگ‏های جوان به روش CTAB و سپس تکثیر با 14 آغازگر ریزماهواره به روش PCR انجام گرفت. فرآورده‌های ...

Lolium یکی از جنس‌های مرتعی تیره گندمیان و از قبیله Festuceae است. این جنس در ایران رویش طبیعی دارد و در مراتع شمالی و غربی کشور پراکنده است. این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط تاکسونومیکی این جنس و شناخت حدود گونه‌های آن در ایران صورت گرفته است. مقدار 2/0گرم از بذرهای 18 جمعیت که از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شده یا از بانک ژن مؤسسات تحقیقاتی اخذ شده بود، پس از جدا شدن پوشش‌های آنها، ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود