ارزیابی جو سازمانی دانشگاه، کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی دانشجویان (برگزیدگان نخبه آزمون‌های سراسری و المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور)

نویسندگان

  • اکبر خرسندی یامچی کارشناس امور پژوهشی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور، تهران، ایران
  • رضا محمدی استادیار مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور؛ تهران، ایران
  • محبوبه عارفی دانشیار گروه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی؛ تهران ، ابران

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی جو سازمانی دانشگاه، کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی برگزیدگان نخبه آزمون­های سراسری و المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور بود. روش: پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده­ ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل برگزیدگان نخبه­ آزمون­های سراسری و برگزیدگان نخبه­ المپیادی سال­های 1391و 1392 که تعداد آن برابر با 10504 نفر بودند که از بین آنها 371 نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ­ها از پرسشنامه­ های استاندارد شده کیفیت تجارب یادگیری، فرسودگی تحصیلی و پرسشنامه محقق‌ساخته جو سازمانی استفاده شد که روایی محتوایی پرسشنامه­ ها توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری 86/0، برای پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 86/0، و برای پرسشنامه جو سازمانی 93/0 برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از آزمونt-test ، تحلیل واریانس یکراهه و t برای دو گروه مستقل استفاده شد. یافته­ ها: یافته­ های پژوهش حاکی از آن است وضعیت متغیرهای کیفیت تجارب یادگیری، فرسودگی تحصیلی و  جو سازمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: فرسودگی حالتی منفی از خستگی فیزیکی، هیجانی و ذهنی است که با حس عمیق شکست از کار همراه شده است. بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن ضرورت دارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. روش ها: دراین پژوهش مقطعی از نوع توصیفی همبستگی، جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کرمان در ...

این مطالعه به منظور تعیین رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی انجام شد. نمونه تحقیق 170 نفر ازدانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران را شامل می‌شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه‌های کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی را تکمیل کردند.داده‌ها با روش آماری ضریب همبستگی ساده و چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که روابط منفی معنی داری بین حیطه‌ه...

این مطالعه به منظور تعیین رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی انجام شد. نمونه تحقیق 170 نفر ازدانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران را شامل می شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های کیفیت تجارب یادگیری و فرسودگی تحصیلی را تکمیل کردند.داده ها با روش آماری ضریب همبستگی ساده و چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که روابط منفی معنی داری بین حیطه ه...

عملکرد آزمودنی با کنترل آماری توانایی ایشان در گروه های مختلف جنسیتی ممکن است متفاوت باشد. در این صورت، وقوع کنش افتراقی سؤال (DIF) / آزمون (DTF) مرتبط با جنسیت و به دنبال آن سوگیری سؤال/آزمون محتمل است. هدف اصلی از اجرای این پژوهش، مطالعه DIF/DTF و سوگیری جنسیتی در آزمون‌های کنکور سراسری ایران است. آزمون‌های تخصصی یک دفترچه آزمون در پنج گروه آزمایشی شرکت‌کننده در کنکورهای سراسری سال‌های 1387 ت...

   هدف این پژوهش بررسی رابطه جو آموزشی با فرسودگی تحصیلی وکیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان دختر متوسطه ناحیه 2 شیرازبوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان دختر پایه سوم مدارس متوسطه ناحیه 2 شیراز بود که به روش نمونه گیری، خوشه ای تک مرحله ای نمونه ای به حجم200 دانش آموز انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی ماسلاخ (1981...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود