ارزیابی خصوصیات کیفی دانه چهار رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در استان‌های تولید کننده گندم کشور

نویسندگان

  • اسفندیاری پور, اسماعیل مجری طرح گندم، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی
  • جاسمی, سید شهریار عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  • خرسندی, هنگامه کارشناس دفتر مجری طرح گندم، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی
  • سنجانی, سارا عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  • نجفیان, گودرز استاد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  • نقی پور, فریبا عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده

گندم نان اصلی‏ترین محصول زراعی است که به دلیل تنوع ارقام و اثر متقابل آن‏ها با محیطی که در آن کشت می‏شوند، از تنوع کیفیت بالایی برخوردار است. در بسیاری از نقاط جهان، آب و هوا، وضعیت زمین زراعی و مدیریت زراعی نقش تعیین کننده‏ای در کیفیت ارقام گندم دارند. با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت کیفی ارقام مختلف گندم در مزارع کشاورزان، در این تحقیق خصوصیات کیفی و نانوایی شامل؛ وزن هزار دانه، میزان پروتئین و گلوتن مرطوب و ارتفاع رسوب SDS در دانه چهار رقم گندم [چمران، پیشگام  (آبی) و سرداری و آذر 2 (دیم)] که بیشترین سطح زیر کشت را در کشور دارند، طی سال‏های زراعی93-1392 و 94-1393 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گندم دیم آذر2 در استان‏هایی که طی دو سال زراعی کشت شده بود، با میانگین 46/11 درصد پروتئین، 3/26 درصد گلوتن مرطوب و 2/55 میلی‏لیتر ارتفاع رسوب SDS، از کیفیت بالاتری نسبت به رقم سرداری برخوردار بود. بین خصوصیات کیفی دو رقم گندم آبی چمران و پیشگام در استان‏های مختلف کشور تفاوتی مشاهده نشد. نتایج نشان داد که ارقام گندم کشت شده در استان‏های کردستان، همدان و کهگیلویه و بویراحمد از کیفیت پایین‏تری از لحاظ صفات کیفی مورد مطالعه برخوردار بودند. به نظر می­رسد پایین بودن کیفیت دانه در استان­های مذکور به دلیل وجود درصد بالای مزارع دیم  در این مناطق می­باشد که دچار کمبود عناصر غذایی موجود در خاک بیشتری هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مولکولی و بیوشیمیایی دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت تأثیر تنش اکسیداتیو

تنش ناشی از عناصر فلزی یکی از مشکلات جدی بازدارنده تولید محصول در سراسر جهان است. تنش فلزی باعث تغییرات فنوتیپی، آنزیمی و بیان ژن در گیاهان می‌شود. اساساً، اثرات مضر تنش فلزی با تولید مقدار زیادی گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) ایجاد می‌شود. اگرچه مقادیر بالای گونه‌های فعال اکسیژن (ROS)مضر است، اما در غلظت‌های پایین و متعادل به­عنوان یک عامل سیگنالی و انتقال عمل می‌کنند. در این بررسی، آزمایشی به‌صورت...

متن کامل

ارزیابی واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) و دوروم (Triticum turgidum L.) به تنش شوری

در سال 1381 طی یک آزمایش گلخانه‌ای واکنش 11 ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) و 9 ژنوتیپ گندم دوروم (Triticum turgidum L.) به تنش شوری به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی بررسی شد. شوری شامل سه سطح 72/0 ( کنترل)، 1/8 و 5/11 (دسی زیمنس بر متر) بود. در مرحله دو برگی تنش اعمال شد و20 روز پس از اعمال تنش، نمونه‌برداری برای اندازه‌گیری میزان Na+ و K+ و پرولین برگ صورت گرفت. تن...

متن کامل

کاربرد شاخص‌های گزینشی در بهبود عملکرد دانه گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش خشکی

     To improve a complex characters such as grain yield with low heritability, indirect selection through other characters and selection index based on different effective traits were used. For this purpose, 96 F3 families derived from Roshan and Kavir crossing, together with parents, F1 and F2 progenies were cultivated. In lattice design with 2 replications under drought stress conditions in ...

متن کامل

واکنش لاین‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) به تنش شوری

به منظور ارزیابی پتانسیل عملکرد دانه لاین‌های گندم نان در شرایط تنش شوری، مدل‌سازی عملکرد دانه در تنش شوری و انتخاب ژنوتیپ‌های برتر جهت استفاده در برنامه‌های به‌نژادی، 100 لاین گندم نان که شامل ژنوتیپ‌های حساس و متحمل به شوری بودند در قالب طرح لاتیس دوگانه در شرایط مزرعه‌ای شوری و بدون شوری در یزد و کرمان ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب صفات مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری را بین ژنوتیپ‌ها ...

متن کامل

واکنش برخی ژنوتیپ‌های گندم نان (Triticum aestivum L.) به بهاره‌سازی

به منظور تعیین واکنش به بهاره‌سازی و دامنه تغییرات آن در ارقام و لاین‌های گندم نان (Triticum aestivum L.)، این پژوهش در آزمایشگاه فیزیولو‍ژی بخش تحقیقات غلات و گلخانه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال زراعی (86-1385) به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل 29 رقم و لاین گندم نان و طول مدت بهاره‌سازی در 9 سطح شامل: صفر، 8 ، 15، 22، 29 ، 36 ،43، 50 ، 57 روز اقامت در اتاقک رشدی با...

متن کامل

تجزیه پایداری عملکرد هشت رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط کرمان

Genotype by environment interaction creates intricacy in yield prediction and is a challenge in agronomy and plant breeding. In order to assess yield stability of eight bread wheat genotypes in eight environments (four years under normal and drought stress conditions), eight randomized complete block design with three replications were conducted out in Kerman. Results analyzed as a combined des...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 2

صفحات  102- 115

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021