ارزیابی درونی و برونی درون- دانشگاهی گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

نویسنده

  • عباس بازرگان استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
چکیده

ساز و کار ارزشیابی وسیله‌ای است که بدون استفاده از آن فعالیت‌های آموزشی صرفاً «رها کردن تیر در تاریکی» خواهد بود. استفاده از آن نیز، آگاهی از کژی‌ها، کاستی‌ها و نواقص نظام را به دنبال دارد. این ساز و کار به دو صورت درونی و برونی انجام می‌گیرد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد و هدف آن، انجام ارزیابی درونی و برونی درون- دانشگاهی گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران است. در انجام آن از ابزارهای کمی (پرسشنامه) و کیفی (مصاحبه و مشاهده) بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه شامل پنج زیرجامعه: 1. مدیران گروه (فعلی و قبلی)؛ 2. اعضاء هیأت علمی؛ (5 عضو)؛ 3. دانشجویان (24 دانشجوی کارشناسی ارشد و 11 دانشجوی دکتری)؛ 4. دانش آموختگان؛ (24 دانش آموخته با مدرک کارشناسی ارشد و 16 دانش آموخته با مدرک دکتری)؛ و 5. کارفرمایان (25 کارفرما) است که با توجه به کوچک بودن جامعه مورد مطالعه و جهت بررسی عمیق آن سرشماری کامل انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، میزان مطلوبیت عوامل شش گانه مورد ارزیابی در هر دو مرحله با یکدیگر مطابقت دارند. بنابراین ارزیابی برونی درون دانشگاهی، نتایج ارزیابی درونی را تأیید می‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی درونی و برونی درون ـ دانشگاهی گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

ساز و کار ارزشیابی وسیله­ای است که بدون استفاده از آن، فعالیت­های آموزشی صرفاً «رها کردن تیر در تاریکی» خواهد بود؛ در واقع، استفاده از آن، آگاهی از کژی­ها، کاستی­ها و نواقص نظام را به دنبال خواهد داشت. این سازوکار به دو صورت درونی و برونی انجام می گیرد. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی ـ تحلیلی است و هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی درونی و برونی درون ـ دانشگاهی گروه آموزشی فلسفه ...

متن کامل

طراحی الگویی جهت ارزیابی درونی و برونی- درون دانشگاهی گروه های آموزشی دانشگاه هرات (مورد دانشکده اقتصاد)

چکیده هدف اصلی این تحقیق طراحی الگویی جهت ارزیابی درونی و برونی – درون دانشگاهی گروه های آموزشی دانشگاه هرات و اجرای آزمایشی این طرح در دانشکده اقتصاد می باشد. ابتدا اهداف دانشگاه هرات مطابق با رسالت آن، که عبارت است از خدمت برای مردم افغانستان از طریق: تحقیق و تولید دانش، آموزش و پیشرفت علمی،کاربردی ساختن علوم، که در برنامه استراتژی آن تدوین شده بود مورد اولویت بندی قرار گرفت. روش تحقیق مورد...

15 صفحه اول

ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

هدف اصلی از انجام این پژوهش، اجرای الگوی ارزیابی درونی جهت آشکار نمودن نقاط قوت و ضعف گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد. پژوهش از نوع کاربردی و در آن از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی استفاده شده است. به منظور گردآوری اطلاعات لازم در مورد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی پرسشنامه‌هایی در اختیار چهار زیر جامعه آماری مورد مطالعه شامل: پرسش...

متن کامل

ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

این مطالعه با هدف ارزیابی درونی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران انجام گرفت. ارائه یک نیم رخ جامع و روشن از عملکرد یک مؤسسه یا برنامه براساس خودارزیابی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌‌ها و تهدید‌‌ها نیازمند بکارگیری فرایند ارزیابی می‌باشد. به این منظور از روش تحقیق ارزشیابی و اقدام‌پژوهی استفاده شد و با کمک پرسشنامه و چک لیست اطلاعاتی، اطلاعات مورد نیاز از مدیر گروه، اعضاء هیأت علمی، دا...

متن کامل

ارزیابی درونی گروه آموزشی روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

یکی از راه‌های بهبود کیفیت آموزش روابط بین‌الملل و علوم سیاسی در دانشگاه‌های کشور آگاهی دقیق و جامع از نقاط قوت و ضعف گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع کاستی‌ها و ارتقای نقاط قوت آنهاست؛ ازاین‌رو ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی یکی از راه‌های تحقق این مهم است. ارزیابی درونی گروه‌ها یکی از شیوه‌هایی است که استفاده از نتایج حاصل از آن می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش رشته کمک ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 19

صفحات  1- 37

تاریخ انتشار 2009-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022