ارزیابی رضایتمندی فارغ‌التحصیلان از کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نویسندگان

چکیده مقاله:

Introduction: In order to achieve acceptable quality in educations, the quality of learning should be assessed. opinion of alumni in assessment of the quality of education is important, This study aims to assess the quality of medical education in basic and clinical sciences according to the opinion of alumni of Sadoughi University of Medical Sciences during 2008-2012 Method: This cross-sectional study conducted on alumni graduated from 2008-2012. Data was collected using a questionnaire which validity and reliability was confirmed. The questions were asked from 183 individuals were interviewed by telephone in 2012. Results: Mean satisfaction score of quality of education was 3.86/5 and 3.18/5 for basic and clinical sciences, respectively. The average satisfaction score for regular presence of faculty members in classes was 4.11/5 and 3.98/5 for basic and clinical sciences, respectively. The difference between the two groups regarding the satisfaction from quality of education was not diufferent (P=0.237). However, this difference was significant for satisfaction from regular presence in classes and time spent for education (P<0.001). Conclusion: The condition of education in Yazd University of Medical Sciences was satisfactory from the alumni viewpoint and the satisfaction level was higher for basic sciences than clinical science education.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی رضایتمندی فارغ التحصیلان از کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سابقه و اهداف : به منظور دستیابی به کیفیت مطلوب درآموزش ابتدا باید کیفیت آموزش ها را ارزیابی وسپس تغییرات لازم رادرآن ها ایجاد کرد. نظر به اینکه توجه به نظرات دانش آموختگان در مراکز آموزش پزشکی برای بررسی کیفیت این آموزش ها بسیارحائز اهمیت می باشد، ما در این مطالعه برای بررسی کیفیت آموزش پزشکی درحیطه علوم پایه و بالینی، دیدگاه فارغ التحصیلان پزشکی چهارسال گذشته دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد...

متن کامل

روند اجرای پایان نامه های تحصیلی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Introduction: It is important to know the viewpoints of supervisors about different issues and problems in preparing dissertations (as a mandatory course) in general medicine (MD) program such as the objectives of the course, improving learning methods, problems of the practical phase, and their ideas about the course efficacy. This study explores supervisors’ views concerning the thesis proces...

متن کامل

ارزیابی اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دیدگاه دانشجویان این دانشگاه

 Introduction: Higher education is a driving force in many societies. Medical graduates have a key role in public health and community medicine. Adherence to professional ethics is crucial to achieve these goals. . This study aims to evaluate academics' adherence to professional ethics in Shahid Sadoughi University (SSU) of Medical Science from the students'point of view.Methods: In this e...

متن کامل

ارزیابی عملکرد در واحدهای آموزشی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Introduction: Assessment is an integral part of the management of medical universities. This manuscript is a report of performance assessment of faculties of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Method:&nbsp; Performance assessment process was started from 2013. A team of experts was formed in order to evaluate performance of various schools across the university. After determinin...

متن کامل

بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 1395

Background and purpose: Headache is one of the most common medical complaints and migraine is one of its major causes. The aim of this study was to investigate the prevalence of migraine in medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Materials and methods: This cross-sectional descriptive research was carried out in 400 medical students in Shahid Sadoughi University of ...

متن کامل

بررسی دانش تغذیه‌ای دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390

Introduction: Nutrition is one of the important components of health promotion and disease prevention. However, nutrition literacy of medical students is unclear. This study aims to determine nutritional knowledge of medical students studying in clinical course of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2012. Methods: In this cross-sectional study, 114 medical students in clinical cou...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023