ارزیابی روش‌های زمین آماری با متغیر کمکی بافت خاک و توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

نویسندگان

  • یاسر حسینی استادیار دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان-گروه علوم آبیاری.
چکیده

     دراین پژوهش، توابع انتقالی و روش‌های زمین آماری برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده بافت خاک مورد مقایسه قرار گرفتند. داده‌ها از 196پروفیل خاک مربوط به مطالعات خاکشناسی و اصلاح اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تهیه گردید. نتایج نشان داد که از میان روش‌های مبتنی بر زمین آمار و توابع انتقالی، روش کوکریجینگ معمولی با بهره‌گیری از متغیر کمکی بافت خاک، با ضریب تعیین[1] 93/0 و ریشه میانگین مربعات خطا[2]  21/3 (سانتی‌متر بر روز) دارای بهترین برازش و برآورد از هدایت هیدرولیکی منطقه می باشد و روش‌های زمین آماری بدون استفاده از متغیر کمکی با دقت کمتری هدایت هیدرولیکی را برآورد نمودند. بهترین واریوگرام برازش داده شده در روش کوکریجینگ معمولی، مدل توانی[3]  با اثر قطعه‌ای صفر و سقف 156 محاسبه گردید و استحکام ساختار فضایی منطقه و تأثیر کامل مؤلفه ساختار‌دار بر مدل واریوگرام منطقه را نشان داد. دقت روش‌های مبتنی بر توابع انتقالی، به ترتیب از مدل فرر- جولیا و همکاران (2004)، رزتا، دین و پاکت (1994)، کاسبای و همکاران (1984)، پاکت و همکاران (1985)، کمپل و شوزاوا (1994)، کاهش یافت. از میان روش‌های توابع انتقالی روش فرر- جولیا و همکاران (2004) با ضریب تعیین 89/0 و ریشه میانگین مربعات خطا 1/2 ( میلی‌متر برساعت) از دقت بالاتری  برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده بافت خاک برخوردار بود. [1] - Coefficient of  Determination [2] -Root Mean Square Error 3- Exponential

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی روش های زمین آماری با متغیر کمکی بافت خاک و توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دراین پژوهش، توابع انتقالی و روش های زمین آماری برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده بافت خاک مورد مقایسه قرار گرفتند. داده ها از 196پروفیل خاک مربوط به مطالعات خاکشناسی و اصلاح اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تهیه گردید. نتایج نشان داد که از میان روش های مبتنی بر زمین آمار و توابع انتقالی، روش کوکریجینگ معمولی با بهره گیری از متغیر کمکی بافت خاک، با ضریب تعیین[1] 93/0 و ریشه ...

متن کامل

ارزیابی توابع انتقالی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: دشت ارومیه)

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکی خاک است که اهمیتی ویژه در شناخت، بررسی و مدل‌سازی حرکت آب، املاح و آلاینده‌ها در محیط­های متخلخل دارد. با وجود پژوهش‌های بی‌شمار که پیرامون اندازه‌گیری مستقیم هدایت هیدرولیکی اشباع صورت گرفته است، این روش‌ها هم‌چنان پر‌هزینه، زمان‌بر و تخصصی هستند. ازاین‌رو برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از روش‌هایی سریع، کم‌هزینه و با دقت ...

متن کامل

ارزیابی و توسعه توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در مقیاس زمین‌نما در زاگرس مرکزی

هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) خاک یکی از ویژگی­های ضروری برای مدیریت پروژه­های آبیاری، مدل­سازی حرکت آب و املاح و پیش­بینی توابع هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک می­باشد. اندازه­گیری Ks، به ویژه در مقیاس بزرگ در آزمایشگاه و مزرعه زمان­بر و پرهزینه است. از طرفی Ks تحت تأثیر عوامل مختلف دارای تغییرات مکانی و زمانی زیادی می­باشد. بنابراین پیش­بینی و مدل­سازی آن­ توسط توابع انتقالی خاک برای بسیاری از پژوه...

متن کامل

ارزیابی و توسعه توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در مقیاس زمین نما در زاگرس مرکزی

هدایت هیدرولیکی اشباع (ks) خاک یکی از ویژگی­های ضروری برای مدیریت پروژه­های آبیاری، مدل­سازی حرکت آب و املاح و پیش­بینی توابع هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک می­باشد. اندازه­گیری ks، به ویژه در مقیاس بزرگ در آزمایشگاه و مزرعه زمان­بر و پرهزینه است. از طرفی ks تحت تأثیر عوامل مختلف دارای تغییرات مکانی و زمانی زیادی می­باشد. بنابراین پیش­بینی و مدل­سازی آن­ توسط توابع انتقالی خاک برای بسیاری از پژوه...

متن کامل

ارزیابی توابع انتقالی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی: دشت ارومیه)

هدایت هیدرولیکی اشباع خاک یکی از مهم ترین ویژگی های فیزیکی خاک است که اهمیتی ویژه در شناخت، بررسی و مدل سازی حرکت آب، املاح و آلاینده ها در محیط­های متخلخل دارد. با وجود پژوهش های بی شمار که پیرامون اندازه گیری مستقیم هدایت هیدرولیکی اشباع صورت گرفته است، این روش ها هم چنان پر هزینه، زمان بر و تخصصی هستند. ازاین رو برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از روش هایی سریع، کم هزینه و با دقت ...

متن کامل

توسعه توابع انتقالی با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی اعماق مختلف خاک جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع

هدایت هیدرولیکی اشباع یکی از پارامتر‌های مهم در مسائل مرتبط با آب و خاک می‌باشد. این تحقیق با هدف تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) برای 280000 هکتار از اراضی شمالی رودخانه‌های قره‌سو- گرگانرود انجام شد. برای این منظور از اطلاعات مربوط به 188 پروفیل خاک استفاده شد. پارامتر‌های زودیافت مورد استفاده شامل تعدادی از خصوصیات فیزیکی خاک منطقه (تا عمق 6 متر)، خصوصیات شیمیایی خاک (تا عمق 5/1 متر) و برخی...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 3

صفحات  147- 161

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید