ارزیابی روش ایمونوفلورسانت غیر مستقیم در تشخیص عامل باکتریایی مشمشه

نویسندگان

  • آسمار, مهدی گروه انگل‌شناسی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
  • جمولی, شیما گروه میکروبیولوژی، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه آزاد آسلامی، واحد علوم داروئی، تهران، ایران
  • مصوری, نادر بخش تحقیق و تهیه توبرکولین و مالئین ، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AEREO)، تهران، ایران
چکیده

زمینه و اهداف: مشمشه یکی از خطرناک‌ترین و قدیمی‌ترین بیماری‌های واگیردار زئونوز در تک سمی‌ها می‌باشد که تاکنون موارد زیادی از تلفات در تک سمیان، گوشت‌خواران و انسان را ایجاد نموده است. افزایش ناگهانی این بیماری در منطقه خاورمیانه و استفاده از عامل این بیماری به‌عنوان یک سلاح بیولوژیک، طراحی و استفاده از تکنیک‌های تشخیصی سریع این بیماری را بسیار ضروری می‌نماید. این مطالعه باهدف تشخیص عامل بیماری با روش ایمونوفلورسانس مشمشه در اسب انجام شد. مواد و روش کار: سویه تولیدی باکتری بورخولدریامالئی مورد استفاده در تولید مالئین بخش تحقیق و تهیه توبرکولین، مالئین و یونین موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در محیط کشت ژلوز و بویون گلیسرینه کشت داده شد و سپس به‌وسیله تکنیک‌های مولکولی (مانند استخراج DNA و PCR) تعیین هویت گردید. در ادامه سوسپانسیون تهیه و توسط حرارت غیرفعال گردید. سپس اسمیر باکتری بر روی لام تهیه و ثابت گردید، با اضافه نمودن پادتن تهیه شده از تزریق سوسپانسیون میکروبی به اسب و آنتی هورس کنژوگه با فلورسئین نشان‌دار، لام به‌وسیله میکروسکوپ ایمنوفلورسنت مشاهده گردید. یافته‌ها: در لام با سرم مثبت باسیل‌های درخشان با وضوح قابل‌رؤیت می‌باشند، ولی در لام با سرم منفی باسیل‌های تیره به سختی قابل مشاهده بودند. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از مشاهده اسلایدهای تهیه گردیده از سرم های مثبت و منفی که توسط تست‌های الیزا، مالیئناسیون و تست ثبوت عناصر مکمل، با نتایج بدست آمده از روش ایمنوفلورسانس، همخوانی دارد و صحت این روش را تائید می‌نمود. در نتیجه این روش می‌تواند جهت تشخیص عامل بیماری مشمشه به کار برود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی و ارزیابی الایزای غیر مستقیم برای تشخیص آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند

    لینگواتولا سراتا انگلی با گسترش جهانی و از بیماری‌های زئونوتیک است.  انگل بالغ‌ در مجاری بینی سگ‌سانان (میزبان اصلی) و مراحل لاروی آن در کبد، ریه و گره‌های لنفی مزانتری نشخوارکنندگان (میزبان واسط) زندگی می‌کند.  انسان با خوردن تخم یا نوچه آن مبتلا می‌شود.  آلودگی آن در میزبان واسط فاقد نشانه بالینی است.  تا کنون روش سرولوژیکی برای تشخیص آن در دام‌ها به ویژه علفخواران ارائه نشده است...

متن کامل

ارزیابی کارآیی آزمون ایمونوفلورسانس غیر مستقیم در تشخیص ناراحتی های گوارشی ناشی از هلیکوباکترپیلوری

Helicobacter pylori (H.pylori) is the most common human infection in the world. This agent has a strong role in pathogenesis of chronic gastritis and peptic ulcers. Therefore introducing of simple and cost effective and non invasive tests are important for diagnosis of H.pylori infections. In this study 215 patient suffering from different gastrointestinal disorders referred to GI endoscopy dep...

متن کامل

ارزیابی ارزش روش های تشخیص سرولوژیک ایمنوفلورسانس غیر مستقیم و الایزا در مقایسه با آزمایش مستقیم و کشت در تشخیص ولوواژینیت کاندیدیایی

زمینه وهدف : ولوواژینیت کاندیدیایی ( vulvovaginal candidiasis ) بیماری شایع زنان است که در اثر رشد غیر طبیعی کاندیداها در مخاط دستگاه تناسلی زنان ایجاد می شود. علایم و نشانه های بالینی ولوواژینیت کاندیدیایی اغلب غیر اختصاصی است؛ بنابراین تشخیص بیماری بر اساس آن ها قطعی نیست. هدف ازاین پژوهش ارزیابی ارزش روش های تشخیصی سرولوژیک ایمنوفلورسانس غیر مستقیم و الایز ا در مقایسه با آزمایش مستقیم و کشت ...

متن کامل

ارزیابی ارزش روش‌های تشخیص سرولوژیک ایمنوفلورسانس غیر مستقیم و الایزا در مقایسه با آزمایش مستقیم و کشت در تشخیص ولوواژینیت کاندیدیایی

  Background : Vulvovaginal candidiasis occurs due to the overgrowth of candida in genital system mucosa of females.   Symptoms and signs of vulvovaginal candidiasis are unspecific, therefore its diagnosis based on them (symptoms and signs) is not certain.   The aim of this research was comparison the result of indirect immunofluorescence and ELISA with culture and direct microscopy examination...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 3

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2016-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021