ارزیابی روش چاهک وارونه و آنالیزهای پرمامتر گلف به منظور برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاکهای لومی

نویسندگان

  • رستم پهلوان
  • عبدالله درزی
  • عقیل یاری
  • مجتبی شقاقی
چکیده

این تحقیق جهت تعیین روشی مناسبتر برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع نسبی خاکهای لومی بوسیله پرمامتر گلف، انجام شد. برای این کار مقادیر هدایت هیدرولیکی آنالیزهای گلف با مقادیر اندازه‌گیری شده به روش چاهک وارونه مقایسه گردید. آزمایشها در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. برطبق این تحقیق مشخص شد که تفاوت معنی داری بین میانگین نتایج روش چاهک وارونه و نتایج روش های دو عمقی، تک عمقی و رگرسیون پایه‌ای ریچاردز وجود دارد و تنها در صورتی که نتایج بدست آمده از روشهای مذکور را در ضریب 3 ضرب کنیم نتایج بدست آمده معادل نتایج روش چاهک وارونه خواهد شد. همچنین در سطح 05/0 تفاوت معنی داری بین میانگین آنالیزهای دوعمقی و رگرسیون پایه‌ای ریچاردز وجود ندارد و این آنالیزها برای این نوع خاک لومی روشهای معادلی هستند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که آنالیز رگرسیون ریچاردز به منظور تعیین هدایت هیدرولیکی بوسیله پرمامتر گلف در خاکهای لوم منطقه مورد مطالعه قابل توصیه بوده و از نظر کاربرد مناسبت بیشتری دارد. همچنین در صورت انتخاب مناسب شماره جذبی خاک ( )، روش تک عمقی نیز روش معادلی با روش دو عمقی خواهد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه روش‌های مختلف آنالیزهای پرمامترگلف با روش چاهک وارونه در عمق‌های مختلف جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

روش پرمامترگلف یک روش ساده اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بوده و در عین حال از پایه تئوری بسیار قوی برخوردار است با این حال تنها مشکل این روش، در آزمایشات دو عمقی می‌باشد که به علت ناهمگونی در حل معادلات، باعث ایجاد جواب‌های منفی و پوچ در بعضی از مقادیر Kfsمی‌گردد، که این مشکل هم با آنالیزهای تک عمقی دستگاه گلف قابل حل است. این مطالعه بر مبنای نتایج به دست آمده حاصل از آنالیزهای تک عمقی ...

متن کامل

مقایسه هدایت آبی اشباع خاک به روش پمپاژ به داخل چاهک و روش پرمامتر گلف در بالای سطح ایستابی

به منظور طراحی شبکه های زهکشی زیر زمینی ضرورت دارد که هدایت آبی اشباع خاک تعیین گردد. یکی از روشهای متداول برای اندازه گیری هدایت آبی اشباع خاک روش پمپاژ به داخل چاهک است. روش دیگری که اخیراً برای اندازه گیری فوق پیشنهاد شده است روش پرمامترگلف می باشد. از هر دو روش برای اندازه گیری هدایت آبی اشباع خاک در بالای سطح ایستایی و یا آبشویی املاح اضافی خاک اجرا می شود، استفاده می گردد. برای مقایسه روش ...

متن کامل

مقایسه روش های مختلف آنالیزهای پرمامترگلف با روش چاهک وارونه در عمق های مختلف جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

روش پرمامترگلف یک روش ساده اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بوده و در عین حال از پایه تئوری بسیار قوی برخوردار است با این حال تنها مشکل این روش، در آزمایشات دو عمقی می باشد که به علت ناهمگونی در حل معادلات، باعث ایجاد جواب های منفی و پوچ در بعضی از مقادیر kfsمی گردد، که این مشکل هم با آنالیزهای تک عمقی دستگاه گلف قابل حل است. این مطالعه بر مبنای نتایج به دست آمده حاصل از آنالیزهای تک عمقی ...

متن کامل

مقایسه آنالیز های روش پرمامتر گلف و روش چاهک وارونه جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

ضریب آبگذری یا هدایت هیدرولیکی اشباع خاک ضریبی است که نشان دهنده سرعت وضعیت حرکت آب در خاک می باشد و یکی از خصوصیات بسیار مهم فیزیکی خاک است که کاربردهای وسیعی در علوم خاک و آب دارد. در تعیین ضریب آبگذری اشباع خاک، مشکل زمانی پیش می آید که سطح ایستابی موجود نباشد. روش هایی که در چند سال گذشته در این مورد انجام شده یا از لحاظ تئوری و یا از لحاظ عملی دارای مشکلاتی بودند. برای رفع این نقیصه مطالعا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021