ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در طرح‌های بیابان‌زدایی با استفاده از تکنیک‌های Remote Sensing-GIS

نویسندگان

  • سید اکبر جوادی دانشیار گروه جنگل، مرتع و آبخیز، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • محمد جعفری استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
  • محمود سلطانی نژاد دانشجوی دکتری علوم مرتع، گرو جنگل، مرتع و آبخیز، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده

براثر فعالیت‌های انسانی و پدیده‌های طبیعی چهره زمین همواره دستخوش تغییر می­شود. ازاین‌رو برای مدیریت بهینه مناطق طبیعی آگاهی از روند و میزان تغییرات پوششی­/کاربری اراضی از ضروریات محسوب می­شود و برآورد این تغییرات از اهمیت بسزایی برخوردار است. بازبینی این تغییرات از طریق تصاویر ماهواره­ای و پیش­بینی و ارزیابی پتانسیل آن‌ها از طریق مدل‌سازی می­تواند به برنامه­ریزان محیط‌زیست و مدیران منابع طبیعی برای تصمیمات آگاهانه­تر کمک کند. در پژوهش حاضر آشکارسازی و ارزیابی کمی روند تغییرات پوشش گیاهی در مناطق تحت طرح های بیابان زدایی شامل شهداد و بم در استان کرمان وگرمسار در استان سمنان در طول یک دوره زمانی 30 ساله طی سه بازه زمانی 1987، 2002 و 2017 میلادی انجام گرفت. بدین منظور نقشه­های شاخص پوشش گیاهی NDVI و کاربری اراضی با استفاده از تصاویر سنجنده­های +ETM و TM و OLI ماهواره لندست به ترتیب در سه دوره زمانی مربوطه در کلاس‌های اراضی با پوشش گیاهی، فاقد پوشش گیاهی و اراضی کشاورزی به ترتیب با ضریب کاپای 83/0 تا 86/0 برای سال 1987 و ضریب کاپای 91/0 تا 92/0 برای سال 2002 و ضریب کاپای 94/0 تا 95/0 و همچنین دقت کل بین 88 تا 97 به دست آمد. پس از تهیه‌ی نقشه‌های کاربری اراضی در سال‌های مختلف، پایش تغییرات کاربری با روش Change Detection بررسی گردید. نتایج نشان داد با بررسی روند تغییرات صورت گرفته در طی دوره‌های موردمطالعه، اراضی دارای پوشش گیاهی در این سه منطقه روند افزایشی داشته و در مقابل اراضی بدون پوشش به‌مرور به اراضی با پوشش گیاهی تبدیل گشته‌اند. همچنین اراضی کشاورزی در این مناطق در طی این سه دوره روند افزایشی داشته‌اند. درنهایت صرفه اقتصادی طرح‌های اجراشده در مناطق موردمطالعه محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی طرح‌های بیابان‌زدایی منطقۀ آران و بیدگل بر اساس معیار پوشش گیاهی

Introduction: Currently, desertification is a catch-up of many countries in the world, including developing countries. This problem is seen not only in dry and semi-arid areas, but also in parts of the semi-humid areas. Desertification involves processes that are both natural causes and human inferiority. Land degradation is referred to as desertification due to one or a combination of processe...

متن کامل

ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سری زمانی و آزمون من- کندال در حوضه آبخیز گاوخونی

بررسی روند آینده تغییرات تراکم و سلامت پوشش‌گیاهی به کمک داده‌های سری‌زمانی مخصوصا در اکوسیستم‌های شکننده خشک و نیمه‌خشک می‌تواند اطلاعات مفیدی در زمینه اکولوژی و محیط‌شناسی ارایه دهد. ازآنجا که تصاویر ماهواره‌ای یکی از بهترین تصاویر سری‌زمانی هستند، بکارگیری آنها در مطالعات مذکور ثمربخش است. در تعیین روند داده‌های سری زمانی، استفاده از آزمون‌های آماری ضروری است، آزمون من-کندال یکی از این آزمون...

متن کامل

بررسی روند تغییرات انبوهی پوشش گیاهی در قسمتی از حوضه سد لار در یک دوره 25 ساله با استفاده تلفیقی از GIS و RS

به منظور بررسی قابلیت داده‌های ماهواره‌ای در تهیه نقشه‌ طبقات پوشش گیاهی و نیز مطالعه روند تغییرات پوشـش در محـدوده‌ای به وسعــت 6/26858 هکتـار در حوضه سـد لار، از داده‌های رقومی سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 مربوط به سال 1381 و نقشه‌ پوشش گیاهی سال 1356 استفاده شد. پس از اعمال تصحیحات و انجام پردازشهای اولیه، نمونه‌های تعلیمی مورد نیاز تعیین گردید. ترکیبهای باندی مناسب با توجه به عامل شاخص بهینه...

متن کامل

ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی دشت اهواز با استفاده از داده های سنجش از دور

چکیده تغییرات پوشش گیاهی در اثر زمان امری طبیعی می باشد، ولی فعالیت های انسانی باعث تشدید سرعت تغییرات شده و به مرور زمان این تحولات شرایط و عملکرد اکوسیستم را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین آشکارسازی، پیش بینی و مراقبت چنین تغییراتی در یک اکوسیستم از اهمیت به سزایی برخوردار است. فن سنجش از دور با داشتن قابلیت همه نگری و توانایی بررسی مکرر روند تغییرات و تحولات پدیده های خاص در طی دوره های ...

Large Databases for Remote Sensing and GIS

The utilization of remotely sensed data from aircraft and satellites have evolved over the years. Broadly, the steps involve image analysis. mapping. co-registration with other spatial and aspatial data sources and information extraction for decision support systems. InitialIy, each of these steps were independent activities. involving manual manipulation of analog data. However, with the adven...

متن کامل

Photogrammetry remote sensing integration gis pdf

Http: ieeexplore.ieee.org iel5 9623 30415 01404836.pdf last accessed.Integration of Aerial Remote Sensing. Photogrammetry, and GIs Technologies in Seagrass Mapping. Vanina Pasqualinl, Chistine Pergent-Martini, Philippe.integration of remote sensing and GIS with an emphasis on how. 5, May.Download PDF Opens in a new window. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. The same time combin...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  153- 165

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021