ارزیابی شاخصهای تحمل تنش خشکی در برخی هیبریدهای جدید ذرت

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه چند هیبرید جدید ذرت و ارزیابی شاخص­های تحمل خشکی، آزمایشی بصورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه  نهال و بذر کرج در سال 1388 اجرا گردید. عامل اصلی شامل سه سطح آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید (به‌ترتیب آبیاری پس از 70، 100 و 130 میلی­متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) و عامل فرعی نیز شامل 14 هیبرید ذرت بود. بر اساس عملکرد دانه ژنوتیپ­های مورد بررسی با توجه به شرایط نرمال و دارای تنش خشکی، شاخص­های­ بهره‌وری متوسط (MP)، میانگین هندسی بهره­وری (GMP)، تحمل به تنش (STI)، تحمل (TOL)، عملکرد (YI)، پایداری عملکرد (YSI)، حساسیت به تنش (SSI) و نیز درصد تغییر صفات محاسبه شد. نتایج حاصل از بررسی همبستگی با توجه به شرایط نرمال و تنش ملایم شاخص‌هایMP  ،GMP و STI و با در نظر گرفتن شرایط نرمال و تنش شدید شاخص‌های TOL و SSI را به‌عنوان بهترین شاخص­ها برای تعیین ارقام متحمل به تنش کم­آبی میان هیبریدهای مختلف ذرت معرفی نمود. نتایج مقایسه میانگین هیبریدها نشان داد با توجه به شرایط بدون تنش، تنش ملایم و تنش شدید هیبریدهای KSC700، K47/2-2-1-2-2-1-1-1×K3544/1و KLM76004/3-2-1-1-1-1-1-1×K3545/6 به‌عنوان هیبریدهای متحمل به تنش خشکی شناسایی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تحمل به تنش خشکی هیبریدهای ذرت دانه ای

Breeding for environmental stress is one of the most important goals in plant breeding. Among stresses, drought stress has high influencing on limitation of maize production. Therefore, in order to find the best drought tolerant hybrids, 38 maize hybrids were planted in two separate experiments: one with optimum irrigation (control) and another with water stress at grain-filling stage in Moghan...

متن کامل

اثر کاربرد میکوریزا بر تحمل هیبریدهای ذرت به تنش خشکی

این پژوهش با هدف بررسی ­واکنش­ هیبریدهای مختلف ذرت مواجه با کم­آبی به کاربرد قارچ مایکوریزا به صورت آزمایش اسپلیت فاکتوریل بر پایه­ ­طرح بلوک­های­ کامل تصادفی طی دو سال 1394 و 1395 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده ­کشاورزی دانشگاه­ آزاد اسلامی واحد تبریز انجام شد. عامل اصلی شامل کم­آبی بر اساس تبخیر از تشتک کلاس A در دو سطح ­70 میلی­متر به عنوان شاهد و 140 میلی­متر به عنوان تنش خشکی و عامل فرعی شامل...

متن کامل

ارزیابی تحمل به خشکی در هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی

به منظور بررسی واکنش پانزده هیبرید ذرت به سطوح مختلف تنش و ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 1385 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل قائمشهر اجرا شد. سطوح مختلف تنش در کرت اصلی و هیبریدهای ذرت در کرت فرعی قرار داده شدند. شش شاخص تحمل به خشکی برای صفات عملکرد در هکتار محاسبه شد. در شرایط نرمال، تنش ملایم و...

متن کامل

ارزیابی هیبریدهای جدید ذرت علوفه ای بر اساس شاخص های تحمل به تنش خشکی در رژیم های متفاوت آبیاری

به منظور  بررسی هیبریدهای جدید ذرت علوفه­ای از نظر تحمل به تنش خشکی، آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در تابستان سال 1389 انجام شد. طرح آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد.  کرت‌های اصلی شامل سه سطح آبیاری 70، 100 و 130 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر استاندارد کلاس A تعیین گردید. تعداد 14 هیبرید ذرت شامل 11 هیبرید جدید و 3 هیبر...

متن کامل

ارزیابی تحمل به تنش خشکی در هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه‌ای

  This experiment was conducted to study the effects of water deficit stress on morphological traits, yield and yield components of 60 maize single cross hybrids at Torough Agricultural and Natural Resources Research C enter located in Mashhad, Iran on 2013. This experiment was laid out in randomized complete block design with three replications. The irrigation treatments were consisted of two ...

متن کامل

ارزیابی هیبریدهای جدید مونوژرم چغندرقند از نظر تحمل به خشکی

This study was conducted to evaluate the drought tolerance of new sugar beet monogerm hybrids. In order to select promising drought tolerant hybrids, two separate field experiments were conducted based on a randomized complete block design (RCBD) with four replications on 25 genotypes of sugar beet (23 new monogerm hybrids and two tolerant and normal controls) at Motahari Research Station, Kama...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 3

صفحات  139- 155

تاریخ انتشار 2012-06-27

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023