ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در عملکرد شش رقم توتون ویرجینیا (.Nicotiana tabacum L)

نویسندگان

  • باباییان جلودار نادعلی
  • مصباح رامین
  • پیردشتی همت اله
چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی تحمل ارقام توتون در برابر خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش، آزمایشی در سال زراعی 84-1383 در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش رقم توتون ویرجینیا در چهار تکرار در شرایط گلدانی اجرا شد. شش رقم توتون ویرجینیـا به نام های کوکر 347، کوکر 258، کوکر 176، کوکر 319، کنتاکی 326 اف و مک نایر 944 اف در دو سطح آبیاری شامل آبیاری در حد ظرفیت مزرعه ای (آبیاری زمانی که رطوبت خاک گلدان به %75 آب قابل دسترس رسید) و شرایط تنش در مرحله رشد سریع (آبیاری زمانی که رطوبت خاک گلدان به %25 آب قابـل دسترس رسید) مورد مطالعه قرار گرفتند. ارزیابی ارقـام از نظر تحمل بـه خشکی بـا استفاده از شاخص های میانگین حسابی (MP)، تحمل (TOL)، حساسیت به تنش (SSI)، میانگین هندسی (GMP) و تحمل به تنش (STI) انجام شد. با توجه به میزان همبستگی آن ها با عملکردهای دو شرایط تنش و غیرتنش،GMP ،MP و STI به عنوان بهترین شاخص ها در تفکیک ارقام متحمل به خشکی شناخته شدند. با استفاده از روش ترسیمی بای پلات روی شش رقم، مقایسه مقادیر شاخص های برتر برای هر رقم و مشاهده وضع قرار گرفتن ارقام در بای پلات مذکور، رقم K326F (کنتاکی 326 اف) به عنوان رقم پرمحصول و متحمل و رقم C347 (کوکر 347) به عنوان حساس ترین رقم نسبت به خشکی شناسایی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های توتون تیپ ویرجینیا (Nicotiana tabacum L.)

در این مطالعه 8 ژنوتیپ توتون (Nicotiana tabacum L.) تیپ ویرجینیا در شرایط آبیاری بهینه و تنش خشکی با طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار تحت شرایط مزرعه­ای مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ­های مورد بررسی از نظر عملکرد برگ خشک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی اختلاف معنی­دار وجود دارد. بر مبنای عملکرد برگ خشک (kg/ha) در شرایط تنش و بدون تنش خشکی، شاخصهای کمّی تحمل ب...

متن کامل

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ژنوتیپ های توتون تیپ ویرجینیا (nicotiana tabacum l.)

در این مطالعه 8 ژنوتیپ توتون (nicotiana tabacum l.) تیپ ویرجینیا در شرایط آبیاری بهینه و تنش خشکی با طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار تحت شرایط مزرعه­ای مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ­های مورد بررسی از نظر عملکرد برگ خشک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی اختلاف معنی­دار وجود دارد. بر مبنای عملکرد برگ خشک (kg/ha) در شرایط تنش و بدون تنش خشکی، شاخصهای کمّی تحمل ب...

متن کامل

بررسی تأثیر تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز در تحمل به تنش خشکی در توتون (Nicotiana tabacum)

تنش‌های محیطی دامنة گسترده‌ای از پاسخ‌های گیاهی مانند تغییر در بیان ژن تا تغییرپذیری‌ها در سوخت‌وساز (متابولیسم) درون‌یاخته‌ای و رشد را راه‌اندازی می‌کنند. واکنش‌های گیاهی مختلفی برای رویارویی با اثرگذاری‌های زیانبار بالقوة ایجادشده توسط نور، خشکی، شوری، عفونت ناشی از بیمارگر و تنش‌های دیگر وجود دارد. آلفا توکوفرول[1] ترکیب عمدة ویتامین E است که در کلروپلاست برگ یافت می‌شود. این ضداکسنده (آنتی‌...

متن کامل

انتقال ژن AtEXPB2 به گیاه توتون (Nicotiana tabacum) با هدف افزایش تحمل به تنش خشکی

تقسیم و توسعة یاخته‌ای دو فرایند اصلی در رشد گیاه به‌شمار می­آیند. پروتئین­های اکسپنسیندر فرایند توسعة یاخته‌ای نقش کلیدی دارند. این پروتئین­ها با فعالیت غیرآنزیمی در بسیاری از فرایندهای رشد و نمو گیاهی نقش دارند. یکی از نقش­های عنوان‌شده برای این پروتئین­ها، تأثیر در افزایش تحمل گیاه به خشکی است. ژن EXPB2 یکی از ژن­های خانوادة اکسپنسین است که بیشتر در بافت ریشه بیان می­شود، هدف از این تحقیق ان...

متن کامل

بررسی تأثیر تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز در تحمل به تنش خشکی در توتون (nicotiana tabacum)

تنش های محیطی دامنة گسترده ای از پاسخ های گیاهی مانند تغییر در بیان ژن تا تغییرپذیری ها در سوخت وساز (متابولیسم) درون یاخته ای و رشد را راه اندازی می کنند. واکنش های گیاهی مختلفی برای رویارویی با اثرگذاری های زیانبار بالقوة ایجادشده توسط نور، خشکی، شوری، عفونت ناشی از بیمارگر و تنش های دیگر وجود دارد. آلفا توکوفرول[1] ترکیب عمدة ویتامین e است که در کلروپلاست برگ یافت می شود. این ضداکسنده (آنتی ...

متن کامل

بهبود رشد گیاهچۀ توتون (.Nicotiana tabacum L) در شرایط تنش خشکی تحت تیمار متیل جاسمونات

Application of some chemical components including plant hormones such as methyl jasmonate causes resi-stance to increase in environmental stresses. In this study, the effect of metyl jasmonate in different concentrations (10, 20 and 30 uM) on the elevation of the plant resistance was investigated in drouht stress. Tobacco seedlings were studied under drought stress caused by polyethylene glycol...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 1

صفحات  129- 143

تاریخ انتشار 2008-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023