ارزیابی شاخص ‏های مقاومت به خشکی و استفاده از روش بای‏ پلات در اکوتیپ‏ های گاودانه

نویسندگان

  • سید رسول صحافی استادیار گروه ژنتیک و تولیدگیاهی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان-رفسنجان-ایران
  • محدثه غنی پور گورکی دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی گیاهی-گروه ژنتیک و تولید گیاهی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی قابلیت استفاده از شاخص‏های مقاومت به خشکی در اکوتیپ‏های گاودانه، دو آزمایش جداگانه (محیط بدون تنش و تنش) در شرایط مزرعه در دانشگاه ولی‏عصر (عج) رفسنجان در سال زراعی 97-1396 در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. شاخص‏های مختلف مقاومت به خشکی شامل شاخص حساسیت به تنش (SSI)، تحمل به خشکی (TOL)، بهره‏وری متوسط (MP)، میانگین بهره‏وری هندسی (GMP)، میانگین هارمونیک (HM) و تحمل به تنش (STI) بر اساس عملکرد دانه اکوتیپ‏ها در محیط بدون تنش و تنش محاسبه شدند. تجزیه واریانس نشان داد اختلاف معنی‏داری (01/0>p) بین اکوتیپ‏ها از نظر عملکرد دانه در شرایط بدون تنش و تنش خشکی و شاخص‏های مورد بررسی وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد که در محیط تنش خشکی شاخص‏های MP، GMP، HM و STI بدلیل دارا بودن همبستگی مثبت و معنی‏دار (01/0>p) با عملکرد (بدون تنش و تنش) به عنوان مناسب‏ترین شاخص‏ها در جهت شناسایی اکوتیپ‏های گاودانه با عملکرد بالا و متحمل به تنش خشکی تعیین شدند. بر اساس مقادیر این شاخص‏ها و همچنین کاربرد نمودار پراکنش سه‏بعدی و نمودار چند متغیره بای‏پلات اکوتیپ‏های بایقوت و سقزچی متحمل‏ترین اکوتیپ‏های گاودانه در محیط تنش خشکی در شرایط آب و هوایی رفسنجان شناخته شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شاخص های مقاومت به خشکی واستفاده از روش بای پلات درهیبریدهای ذرت دانه ای

به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی،آزمایشی با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج در سال زراعی 1377 اجرا گردید.کرتهای اصلی در این آزمایش،سه رژیم آبیاری(محیط بدون تنش،تنش میانی وتنش انتهایی)وکرتهای فرعی شامل هشت رقم هیبرید سینگل کراس دیررس بودند.نتایج ارزیابی هیبریدها از نظر مقاومت به خشکی با استفاده ازشاخص های مختل...

متن کامل

بررسی شاخص های مقاومت به خشکی واستفاده از روش بای پلات درهیبریدهای ذرت دانه ای

به منظور تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی،آزمایشی با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج در سال زراعی 1377 اجرا گردید.کرتهای اصلی در این آزمایش،سه رژیم آبیاری(محیط بدون تنش،تنش میانی وتنش انتهایی)وکرتهای فرعی شامل هشت رقم هیبرید سینگل کراس دیررس بودند.نتایج ارزیابی هیبریدها از نظر مقاومت به خشکی با استفاده ازشاخص های مختل...

متن کامل

ارزیابی تحمل به خشکی اکوتیپ های یونجه (Medicago sativa) با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

خشکی از تنش­های محیطی مهم در کاهش رشد و تولید گیاهان می­باشد. این بررسی به منظور ارزیابی تحمل به خشکی اکوتیپ­های یونجه با استفاده از شاخص­های تحمل به خشکی طی سال­های زراعی 88-1387، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور اجرا شد. آزمایش به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت­های اصلی به سه تیمار عدم تنش، تنش ملایم و تنش شدید (دور آبیاری 7، 10...

متن کامل

ارزیابی تحمل به خشکی اکوتیپ های شبدر یک ساله با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی

به­منظور ارزیابی و شناسایی اکوتیپ‌های متحمل به خشکی شبدر یک­ساله، تعداد هفده اکوتیپ از گونه‌های شبدر به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، تحت دو شرایط تنش خشکی (دیم) و بدون تنش (فاریاب) در مزرعه تحقیقاتی ساعتلوی ارومیه مورد آزمایش قرار گرفتند. در این مطالعه عملکرد اکوتیپ­ها در شرایط بدون تنش (Yp) و دارای تنش (Ys) با استفاده از شاخص­های تحمل از جمله میانگی...

متن کامل

ارزیابی تحمل به خشکی در اکوتیپ های یونجه همدانی با استفاده از شاخص های تحمل و حساسیت به خشکی

مقدمه                      خشکی یکی از مهم ترین و رایج ترین تنش های محیطی است که تولیدات کشاورزی را با محدودیت روبه رو ساخته است. تحقیقات متعددی در زمینه خشکی انجام گرفته است. اصلاح گیاهان برای تحمل به خشکی به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن شرایط محیطی و نیز تغیرات تحمل ارقام در محیط های متفاوت تحت تنش، پیچیده و دشوار است. تولیدیونجه به دلیل سازگاری با دوره های خشکی و  وجود ژرم­پلاسم متحمل به تنش خ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 43

صفحات  95- 106

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023