ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) وحشی بومی ایران

نویسندگان

  • بهروز سرابی
  • تیمور رمک معصومی
چکیده مقاله:

مارچوبه خوراکی (L. (Asparagus officinalis یک سبزی قدیمی بومی اروپا، آسیا و آفریقا می‌باشد. منبع ژنتیکی مارچوبه در ایران محدود است و تنها تعداد بسیار کمی بوته مارچوبه خوراکی در کوههای شهرستان طالقان پیدا شده‌اند. به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک این سبزی ارزشمند‌، 58 بوته درون توده طالقان مطالعه و با رقم مری واشینگتن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که میانگین بعضی صفات مورد ارزیابی از جمله ارتفاع بوته، تعداد شاخه درجه یک، قطر ساقه اصلی، طول شاخه درجه یک و تعداد فلس تا محل اولین انشعاب پانیکولی به ترتیب 81/133 سانتی‌متر، 38/38، 3/5 میلی‌متر، 6/39 سانتی‌متر و 78/14 بودند. ژنوتیپ‌های مورد بررسی 97/68 درصد نر و 03/31 درصد ماده بودند. میانگین طول اسپیر (3/6%)، قطر اسپیر (4/30%) و وزن تر اسپیر (2/52%) در ژنوتیپ‌های وحشی مارچوبه از رقم مری‌واشینگتن کمتر بودند. در گیاهان مورد بررسی گل‌‌ها از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد ظاهر و در اواسط تیر‌ میوه‌های سبز‌رنگ تشکیل شدند. تعداد بذر در میوه‌های حبه رسیده قرمز که در اواسط شهریور جمع‌آوری گردیدند، از چهار تا شش عدد در میان گیاهان مورد بررسی متغیر بود. ضرایب همبستگی ساده بین صفات اندازه‌گیری شده نشان داد که قطر اسپیر با طول فلس‌های روی اسپیر بالاترین همبستگی مثبت را در سطح 99 درصد داشتند. در تجزیه عامل‌ها، صفات در چهار عامل اصلی قرار گرفتند که دو عامل اول 74/44 درصد از واریانس کل را توجیه کردند و نه صفت را شامل شدند. همچنین ژنوتیپ‌های مورد بررسی در تجزیه خوشه‌ای به پنج گروه تقسیم شدند و گروه سوم که همگی جنسیت نر داشتند، از لحاظ میانگین کلیه صفات اندازه‌گیری شده، بالاتر از میانگین کل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که ژنوتیپ‌های مارچوبه وحشی از تنوع قابل توجهی برخوردار بودند و این منطقه می‌تواند به عنوان یکی از رویشگاه‌های طبیعی مارچوبه خوراکی معرفی شود و لازم است که تنها منبع ژنتیکی این گیاه ارزشمند حفظ گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی (asparagus officinalis l.) وحشی بومی ایران

مارچوبه خوراکی (l. (asparagus officinalis یک سبزی قدیمی بومی اروپا، آسیا و آفریقا می باشد. منبع ژنتیکی مارچوبه در ایران محدود است و تنها تعداد بسیار کمی بوته مارچوبه خوراکی در کوههای شهرستان طالقان پیدا شده اند. به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک این سبزی ارزشمند ، 58 بوته درون توده طالقان مطالعه و با رقم مری واشینگتن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که میانگین بعضی صفات مورد ارزیابی از جمله ارتفاع ب...

متن کامل

تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (Asparagus officinalis L.) بر غلظت سرمی

چکیده: زمینه و هدف: مارچوبه گیاهی است با خاصیت آنتی اکسیدانی بالاکه می تواند جایگزین موثری برای داروهای شیمیایی باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه مارچوبه بر سطح سرمی هورمون های LHو پروژستروژن در موش های صحرایی ماده می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق تجربی، بر روی 40 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار انجام گرفت. موشها به 5 گروه 8 تایی شامل گروههای کنترل، شاهد وسه گروه تجرب...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) بومی ایران به کمک نشانگرهای RAPD

از نشانگر رپید (RAPD) جهت بررسی تنوع ژنتیکی 34 ژنوتیپ مارچوبه خوراکی وحشی بومی شهرستان طالقان به همراه مارچوبه‌های اهلی، مارچوبه خوراکی رقم مری‌واشنگتن و persicus Asparagus استفاده شد. تعداد 80 آغازگر تصادفی در انجام واکنش PCR بر روی نمونه‌ها به کار رفت که 18 آغازگر تکثیر DNA را به صورت چندشکلی بین ژنوتیپ‌ها نشان دادند. این 18 آغازگر در مجموع 175 نوار در کل ژنوتیپ‌ها تکثیر کردند که از بین آنها ...

متن کامل

تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (asparagus officinalis l.) بر غلظت سرمی

چکیده: زمینه و هدف: مارچوبه گیاهی است با خاصیت آنتی اکسیدانی بالاکه می تواند جایگزین موثری برای داروهای شیمیایی باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره آبی ریشه گیاه مارچوبه بر سطح سرمی هورمون های lhو پروژستروژن در موش های صحرایی ماده می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق تجربی، بر روی 40 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار انجام گرفت. موشها به 5 گروه 8 تایی شامل گروههای کنترل، شاهد وسه گروه تجرب...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های مارچوبه خوراکی (asparagus officinalis l.) بومی ایران به کمک نشانگرهای rapd

از نشانگر رپید (rapd) جهت بررسی تنوع ژنتیکی 34 ژنوتیپ مارچوبه خوراکی وحشی بومی شهرستان طالقان به همراه مارچوبه های اهلی، مارچوبه خوراکی رقم مری واشنگتن و persicus asparagus استفاده شد. تعداد 80 آغازگر تصادفی در انجام واکنش pcr بر روی نمونه ها به کار رفت که 18 آغازگر تکثیر dna را به صورت چندشکلی بین ژنوتیپ ها نشان دادند. این 18 آغازگر در مجموع 175 نوار در کل ژنوتیپ ها تکثیر کردند که از بین آنها ...

متن کامل

بررسی ساختار تشریحی اندام‌های رویشی و مراحل تکوین اندام‌های زایشی در گیاه مارچوبه (Asparagus officinalis L.)

گیاه مارچوبه با نام علمی Asparagus officinalis L. از تیره Asparagaceae گیاهی تک لپه است. گونه­های مختلف این گیاه، دارای خاصیت ضد سرطانی، ضد قارچی و ضد التهابی بوده و برای مصارف دارویی، تزئینی و­ خوراکی کشت می­شوند. هدف از این پژوهش مطالعه ساختار تشریحی اندام­های رویشی و بررسی بعضی از مراحل تکوین گل در گیاهان مارچوبه جمع آوری شده از شهرستان دزفول است. به منظور بررسی اندامهای رویش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 41  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023